Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

Ing. Marcel KAROL
vedúci oddelenia ekonomiky

Dokumenty a tlačiváKontakty

Referát rozpočtu a účtovníctva

  • na úseku rozpočtovníctva zodpovedá za:
    • financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie
    • kontrolu plnenia rozpočtu mesta, vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu a finančných plánov
    • spracované ekonomické analýzy pre zostavenie rozpočtu a plánov pre budúce obdobia, navrhuje
    • v spolupráci s oddeleniami mestského úradu podrobný rozpočet a finančné plány
    • zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia a vedie o nich evidenciu
    • opatrenia na zabezpečenie riadneho plnenia rozpočtu a na odstránenie nedostatkov
    • finančné zabezpečenie nových a rozpočtom nezabezpečených úloh
  • na úseku finančných operácií zodpovedá za:
    • spravovanie finančného majetku mesta a to:
      • peniaze na účtoch v bankách
      • cenné papiere,
      • ostatné ceniny,
    • finančné usporiadanie hospodárenia mesta a navrhuje spôsob rozdelenia prebytku, resp. vyrovnanie schodku hospodárenia
    • zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle zákona

Referát zabezpečuje:

  • platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných prostriedkov, vykonáva kontrolu bankových, účtovných a pokladničných dokladov
  • spoluprácu s daňovým úradom v Bardejove a Obvodným úradom v Bardejove
  • spoluprácu s peňažnými ústavmi v oblasti úverovej, zriaďovania účtov, dispozičných oprávnení, podpisových vzorov a iných úloh, ustanovených právnymi predpismi a pokynmi v oblasti  hospodárskych dispozícií
  • vykonávanie dispozícií s fondami, tvorenými v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta

na úseku účtovníctva zodpovedá za:

  • vedenie účtovníctva podľa platnej účtovnej osnovy a zostavuje účtovné výkazy mesta
  • vedenie evidencie o majetkových účastiach mesta a ostatných cenných papierov
  • vedenie účtovníctva o pohybe majetku v správe mesta

zabezpečuje:

  • a usmerňuje vedenie účtovníctva, zostavovanie účtovných výkazov v organizáciách, zriadených mestským zastupiteľstvom, preveruje u nich stav a vedenie účtovníctva a účtovného výkazníctva,  navrhuje a vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov
  • a zostavuje číselné podklady pre záverečný účet mesta
  • spoluprácu s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom vnútra SR v oblasti rozpočtu a účtovnej evidencie
  • sledovanie a účtovanie dotácií zo ŠR
  • inventarizácia záväzkov a pohľadávok
  • vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie

Referát mzdovej účtárne

  • zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania
  • zabezpečovanie a spracovanie mzdovej agendy
  • príprava podkladov pre komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend
  • odborná príprava dokladov potrebných pre spracovanie mzdovej agendy a ich odosielanie iným inštitúciám
  • komunikácia s internými a externými organizačnými zložkami zamestnávateľa a ďalších inštitúcií

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám