Prečítané: 21732x

digi mesto

 


 

Názov vyhlášky zverejnená od zverejnená do dokument

OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu)

na území mesta Bardejov v termíne od 14.10.2019 do 29.11.2019

03.10.2019 30.11.2019 ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškouVVS a.s. názov stavby: ,,KĽUŠOVSKA ZABAVA - BARDEJOV - úprava V208" 06.06.2019   ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. rekonštrukcia a úprava VN a NN vedema názov stavby ,,BARDEJOV - úprava TS Rekostav OSP" 15.05.2019 14.06.2019 ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovská Nová Ves - úprava vedenia V229" 14.03.2019   ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou RENT - INVEST REALITY, s.r.o., „Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov“ 15.01.2019   ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovské Kúpele - zriadenie DTS, VN, NN vedenia" 09.11.2018  

ikona pdf

Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovské Kúpele - úprava NN siete" 09.11.2018  

ikona pdf

ikona pdf

Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s." Bardejov ul. Náberežná, Fučíkova, Štefánikova, T. Ševčenku- úprava NN káblovej siete" 09.11.2018  

ikona pdf

ikona pdf

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova lodžií bytového domu Pod papierňou A5" - zmena stavby 23.10.2018 07.11.2018 ikona pdf
OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania - PP BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKÉ SIETE“
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
12.10.2018   ikona pdf
STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Realizácia chodníka – ul. Hlavná, Dlhá Lúka 03.10.2018  18.10.2018 ikona pdf
STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Realizácia chodníkov – ul. Poštárka Bardejov, SO 01 Chodníky, SO 02 Verejné osvetlenie 30.08.2018  14.09.2018 ikona pdf
ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym – Bardejovské Kúpele, objekt 101 – 00 Komunikácie 28.08.2018  12.09.2018 ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou ,,BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES - ulice Pri Stadióne, Jabloňová Sprava NN siete" 25.04.2018 24.05.2018 ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou ,,V459 - Bardejov - upravy na VN vedeni, výstavba VN kábla" 25.04.2018 24.05.2018 ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou ,,BARDEJOV - úprava VN kábla V388 od BR388-ACA k TS JAS Bardejov" 25.04.2018 24.05.2018 ikona pdf
 Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK 15.3.2018 15.4.2018 ikona pdf

 Oznámenie verejnou vyhláškou - Východoslovenská distribučná a.s.  - rekonštrukcia a úprava NN vedenia - "Bardejov - Rúrna - výmena SR skríň"

 20.03.2018 20.04.2018 ikona pdf
 

OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu)

na území mesta Bardejov v termíne od 03.04.2018 do 15.05.2018

20.03.2018 15.05.2018 ikona pdf
 Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Bardejov, Pozemkový a lesný odbor - Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dlhá lúka, lokalita Piesky 11.10.2017 26.10.2017  ikona pdf
 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - ZaD 38  11.09.2017 11.10.2017 ikona pdf
 Výzva na vykonanie celoplošnej  jesennej deratizácie 28.8.2017 31.10.2017 ikona pdf
 Návrh zmien ÚPN Z kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele -bývalé skleníky 8.6.2017 10.7.2017 ikona pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie - OU-PO-OVBP2-2017/2554/43852/ŠSS-ST 12.05.2017   ikona pdf
Pozvánka na prereokovanie zaradenia lokality SKUEV0936 Horný tok Tople do národného zoznamu území európskeho významu 10.4.2017 25.4.2017 ikona_pdf.png
Oznámenie o zámere "Remeselný minipivoval, ul. Nový Sad, Bardejov 21.03.2017 11.04.2017 ikona_pdf.png
Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa 06.03.2017 22.03.2017 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 37 1.3.2017 3.4.2017 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 31 2.2.2016 7.3.2016 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 32 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 33 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 34 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 35 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 36 9.8.2016 9.9.2016 ikona pdf

 


  Názov oznámenia zverejnená od zverejnená do dokument
         
   Oznámenie o vydaní rozhodnutía k zámere "KAMAX Fasteners, s.r.o., Bardejov, Sk - I. etapa" 17.04.2019 03.05.2019  OZNÁMENIE
  Oznámenie o zámere "KAMAX Fasteners, s.r.o., Bardejov, Sk - I. etapa" 07.03.2019 28.03.2019  OZNÁMENIE
  Oznámenie o vypracovaní záverečného stanoviska z posudzovania strategického dokumentu "Prgram odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020" 21.09.2018   OZNÁMENIE
  Správa o hodnotení strategického dokumentu "Prgram odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020 "spolu s návrhom strategického doumentu 04.01.2018 min. 25.01.2018 OZNÁMENIE
  Oznámenie o zámere " Prístavba výrobnej haly EGE – Slovakia, spol. s.r.o.“  20.09.2017 11.10.2017 OZNÁMENIE
  Oznámenie o zahájení verejného prerokovávania "Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPzemný plán PSK" 19.10.2016 min. 10.11.2016 OZNÁMENIE
  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Prgram odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020" 02.05.2016 min. 16.05.2016 OZNÁMENIE
  Správa o hodnotení "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" 16.02.2016 min. 03.03.2016 OZNÁMENIE
  Rozhodnutie OU ŽP Bardejov - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 31.12.2015   OZNÁMENIE
  Verejná vyhláška - oznámenie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 11.12.2015   OZNÁMENIE
  Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov s výhľadom do roku 2024" 11.12.2015 28.12.2015 OZNÁMENIE
  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Bardejov 2015 - 2024.
- dokument PHSR
- pripomienkovanie
30.10.2015 16.11.2015 OZNÁMENIE
  Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 22.10.2015 09.11.2015 OZNÁMENIE
  Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 22.10.2015 09.11.2015 OZNÁMENIE
  Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov" 07.10.2015   OZNÁMENIE
  Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020 01.07.2015 22.07.2015 OZNÁMENIE
  Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE
  Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE

 Aktualizoval: Milan Klimek, 2019--04-17, 13:51, milan.klimek@bardejov.sk


Názov zverejnené dokument stav

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky - VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA NA SÍDLISKU VINBARG  V BARDEJOVE

- výzva

- prílohy

- výkaz výmer, krycí list

- Zmluva o Dielo

 

 

 

- Záznam z vyhodnotenia ponúk

31.07.2019

ikona pdf

ikona pdf

ikona excel

ikona word

ikona pdf

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky - Výstavba multifunkčného ihriska na ul. Bardejovská Zábava v meste Bardejov

- vo_20190730_ihrisko_bz (dokumentácia)

- výkaz výmer_SO_01_SO_02

- výzva_CP_Ihrisko:BZ

- Zmluva o dielo_Ihrisko_BZ

 

 

Záznam z vyhodnotenia ponúk

31.07.2019

 ikona pdf

ikona excel
ikona word
ikona word
ikona pdf
 
       
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "1100 l. nádoby na komunálny odpad" 19.07.2019 ikona word  
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "120 l. nádoby na komunálny odpad" 19.07.2019 ikona word  
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“ 18.03.2019 ikona pdf  

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky „Prístrešok pre cyklistov”

 

 

- krycí list

- výkaz výmer

- príloha č.1

- príloha č.2

- návrh zmluvy

17.01.2019

ikona pdf

ikona excel

ikona excel

ikona word

ikona word

ikona word

ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky „Prístrešok pre cyklistov”

- prilohy

- návrh zmluvy

19.12.2018

ikona pdf

ikona pdf

ikona word

ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov." 07.12.2018 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "Odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou - 70 lit." 20.09.2018 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "1100 l. nádoby na komunálny odpad" 20.09.2018 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky
„Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi”
28.08.2018

ikona pdf

 

ikona excel

ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky
„Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi”
19.06.2018 ikona pdf

ikona excel
ukončené

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Predmet zákazky: Stavebné práce - „ Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu “C” a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov”

30.05.2018

ikona pdf

ikona word

ikona word

ukončené

Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - Interiérové vybavenie pre projekt “Komunitné centrum Poštárka, Bardejov”

Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - Interiérové vybavenie pre projekt “Komunitné centrum Poštárka, Bardejov” - ROZPOČET/ výkaz výmer

18.07.2017 ikona pdfikona excel ukončené
Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - „ Realizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove “ 07.07.2017 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - „ Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg “ 07.07.2017 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor -  „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“. 22.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie ponuky Externý manažment - „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“. 22.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZORUčebné pomôcky_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR učebné pomôcky_ _ZŠ Wolkerová 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_ZŚ Pod Vinbargom 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_ ZŠ Wolkerová 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT ZŠ Svobodu 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT_ZŠ Pod Vinbargom 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "120 l. nádoby na komunálny odpad" 19.06.2017 ikona pdf ukončené

Výzva na predloženie ponuky. Mesto Bardejov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Projektová dokumentácia - ,, Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov “

15.05.2017 ikona pdf ukončené
 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt „Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
 03.04.2017  ikona pdf ukončené
 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Stavebný dozor pre projekt „Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
 03.04.2017  ikona pdf ukončené

 


Názov oznámenia zverejnené dokument

OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu)

na území mesta Bardejov v termíne od 03.04.2018 do 15.05.2018

20.03.2018 Opatrenie
Výzva na vykonanie celoplošnej  jesennej deratizácie 28.08.2017  V Ý Z V A
 o začatí konania o určení povinnej osoby - SNAHA v.d. 16.02.2016  OZNÁMENIE
 o začatí konania o určení povinnej osoby - JAS 16.02.2016  OZNÁMENIE
     

 

 

 


Prehľad o poskytnutých dotáciách na základe VZN č.68/2005  ikona pdf

 


 

Názov zverejnené dokument

Verejné pripomienkovanie Štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Bardejov na dosah“

Mesto Bardejov spúšťa verejné pripomienkovanie Štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Bardejov na dosah“. Štúdia bola vypracovaná v zmysle dopytovej výzvy „Malé zlepšenia eGovslužieb” v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra.

Pripomienky je potrebné zaslať na adresu: pavol.petric@bardejov.sk do 10.10.2019, vyplnené v pripomienkovom formulári.

03.10.2019 zip icon

 

 

 

 

 

zmluvná strana

predmet zmluvy

suma

dokument

 

Lazur Martin, Bartošovce 157, Hertník

Zmluva č. 40/PCO/06 o poskytovaní služieb ochrany objektu

1 000.- Sk

 

Arton

Nájomná zmluva - umiestnenie  rekl. billboardov

19 500,- Sk

 

Domov sociálnych služieb DÚHA

Nájomná zmluva

5 550, Sk

 

Krajský školský úrad

Dohoda - Špeciálna ZŠ - poskytovanie dotácií

   
 

Poľnohospodárske družstvo Magura

Dodatok č.1 k zmluve o nájme polnohospodárskych pozemkov

   
 

Bardejovské Kúpele a.s.

Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní služieb MsPO

   
 

PD Magura Zborov

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme poľnohosp. pozemkov

   
 

AMTEL Slovensko s.r.o.

Zmluva o pripojení a poskytovaní ver. telfónnej  služby