Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Bardejovský podnik služieb BAPOS - mestský podnik Bardejov

 
 Obchodné meno: Bardejovský podnik služieb BAPOS – mestský podnik Bardejov
 Sídlo organizácie: Štefánikova 786, 085 88 Bardejov
 IČO: 00619621
 DIČ: 2020508490
Právna forma: Príspevková organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.01.1992
   
tel: 054 / 4860 500
e-mail: bapos@bapos.sk
www: www.bapos.sk
   
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Novický – riaditeľ podniku
 Popis činnosti:

Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik Bardejov bol zriadený dňa 01.01.1992 Mestom Bardejov
v súlade s ustanoveniami §4 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 13/1991 zo dňa 20.12.1991.

Bardejovský podnik služieb  BAPOS m.p. Je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejne-prospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestkých častí. Vykonáva správu majetku mesta so zameraním na zabezpečovanie poslania a úloh mesta, v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS m.p. Je zabezpečovanie úloh:

1. Doprava a mechanizácia
2. Správa a údržba  mestkých komunikácií,
verejných priestranstiev,
parkovísk,udržiavanie čistoty v meste
3. Správa a údržba verejného osvetlenia
4. Správa a údržba športovo-rekreačných  zariadení, vrátane detských ihrísk
5. Správa a údržba  verejnej zelene a parkov,
mestkých cintorínov,
trhovísk,
hygienických zariadení,
odchyt a karatnéna túlavých domestikovaných  zvierat,                                                          
6. Stredisko  Vedenia podniku  a ekonomické zložky podniku

 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
- za rok 2013  ikona pdf
- za rok 2012 ikona pdf

 

Bardejovský podnik služieb BAPOS - mestský podnik Bardejov

 
 Obchodné meno: Bardejovský podnik služieb BAPOS – mestský podnik Bardejov
 Sídlo organizácie: Štefánikova 786, 085 88 Bardejov
 IČO: 00619621
 DIČ: 2020508490
Právna forma: Príspevková organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.01.1992
   
tel: 054 / 4860 500
e-mail: bapos@bapos.sk
www: www.bapos.sk
   
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Novický – riaditeľ podniku
 Popis činnosti:

Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik Bardejov bol zriadený dňa 01.01.1992 Mestom Bardejov
v súlade s ustanoveniami §4 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 13/1991 zo dňa 20.12.1991.

Bardejovský podnik služieb  BAPOS m.p. Je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejne-prospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestkých častí. Vykonáva správu majetku mesta so zameraním na zabezpečovanie poslania a úloh mesta, v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS m.p. Je zabezpečovanie úloh:

1. Doprava a mechanizácia
2. Správa a údržba  mestkých komunikácií,
verejných priestranstiev,
parkovísk,udržiavanie čistoty v meste
3. Správa a údržba verejného osvetlenia
4. Správa a údržba športovo-rekreačných  zariadení, vrátane detských ihrísk
5. Správa a údržba  verejnej zelene a parkov,
mestkých cintorínov,
trhovísk,
hygienických zariadení,
odchyt a karatnéna túlavých domestikovaných  zvierat,                                                          
6. Stredisko  Vedenia podniku  a ekonomické zložky podniku

 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
- za rok 2013  ikona pdf
- za rok 2012 ikona pdf

 

BARDBYT, s.r.o.

 
Obchodné meno: BARDBYT, s.r.o.
Sídlo organizácie: Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
IČO: 36476633
DIČ: 2020028549
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 15.11.2001
   
tel: 054 474 6955
e-mail: bardbyt@stonline.sk
www: www.bardbyt.sk/
   
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Žák – konateľ
 Popis činnosti:

Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. bola založená 6.9.2001 uznesením MsZ číslo 30/2001 v Bardejove.

Je to spoločnosť so 100% účasťou mesta. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý zodpovedá za celkovú činnosť spoločnosti valnému zhromaždeniu. Hospodárenie spoločnosti, obchodné a účtovné knihy, účtovnú závierku na pravidelných zasadnutiach kontroluje dozorná rada.

Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. Bardejov zabezpečuje tieto služby:

- správu bytov a nebytových priestorov
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
- údržbárske práce
- OP a OS elektrických zariadení.

K 1.5.2006 zamestnáva spoločnosť 36 zamestnancov. Organizačná štruktúra a všeobecné zásady jej riadenia sú zamerané na hospodárnosť, efektívnosť, zveľaďovanie bytového a nebytového fondu.


Vnútorné organizačné členenie spoločnosti:

- útvar riaditeľa,
- útvar ekonomický
- útvar technický.

 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
- za rok 2013  ikona pdf
- za rok 2012 ikona pdf

 

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.

 
 Obchodné meno: Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.
 Sídlo organizácie: Radničné námestie 16, 085 Bardejov
 IČO: 36474592
 DIČ: 2020028395
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 08.08.2001
   
tel: 054/4882000
e-mail: bardejovskatv@bardejovskatv.sk
www: www.bardejovskatv.sk
   
Štatutárny zástupca: PaedDr. Ľubomír Baláž - konateľ
 Popis činnosti:

Bardejovská televízia zameriava svoju činnosť na spravodajstvo a publicistiku vo verejnom záujme, ktoré dominuje vo vysielaní. Plní úlohu informačného kanálu, sprostredkúva základné informácie z diania v meste Bardejov a jeho okolia. Dobrá znalosť regiónu a kvalitné informácie sú pre miestnu televíziu BTV kľúčovou záležitosťou. Z komunikovaných obsahov si vyberá tie, ktoré najviac korešpondujú s jeho potrebami i záujmami.

Programová štruktúra Bardejovskej televízie je otvorená potrebám občanov mesta.

 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
 - za rok 2013  ikona pdf
- za rok 2012 ikona pdf

 

BARDTERM, s.r.o.

 
Obchodné meno: BARDTERM, s.r.o.
Sídlo organizácie: Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
IČO: 36476277
DIČ: 2020028516
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 05.11.2001
   
tel: 054/474 24 81
e-mail: bardterm@bardterm.sk
www: www.bardterm.sk
   
Štatutárny zástupca: Ing. Vaňková Mária – konateľ
Popis činnosti:

PREDMET PODNIKANIA

- kúrenárske práce  
- vodoinštalatérske práce  
- plynoinštalatérske práce
- elektroinštalatérske práce 
- montáž, revízie a opravy meracej a regulačnej techniky
- kancelárske služby
- spracovanie údajov
- maliarske a sklenárske práce 
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
- prenájom automobilov
- veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
- reklamná a propagačná činnosť
- faktoring a forfaiting
- poradenská činnosť v rozsahu podnikania

- výroba tepla:
celkový inštalovaný výkon 102,5 MW;  z toho plynné palivo 102,5 MW

- výroba elektriny: 
celkový inštalovaný výkon 1,5 MW;   z toho plynné palivo 1,5 MW

- rozvod elektriny:              
dĺžka podzemných vedení podľa napäťových hladín - 0,1 km / 22 kV

- rozvod tepla:       
maximálny výkon pre dodávku tepla       102,5 MW

PREDMET ČINNOSTI PODĽA LICENCIE      č. ET 0063/2001

- Výroba tepla a rozvod tepla
- Výroba elektriny a rozvod elektriny

Spoločnosť má v nájme:

-  21 plynových kotolní
-  4 výmenníkové stanice
- 31 domových odovzdávacích staníc
-  2 kogeneračné  kotolne

Celkový inštalovaný výkon pre výrobu    tepla je 105 MW
Celkový inštalovaný výkon pre výrobu    elektriny je 1.5 MW

- Počet inštalovaných kotlov                 64 ks 
- Počet inštalovaných agregátov na výrobu elektrickej energie    5 ks
- Ročný predaj tepla     za rok 2005              283 979,5 GJ
- Ročný predaj el. energie, rok 2005    7 187 112  kWh
- vykurovaná plocha  612 405 m2
- výroba teplej vody  v roku 2005   242 236 m3

V prípade poruchy v bytoch alebo spoločných domových rozvodov, kontaktujte prosím najprv svojho správcu.

 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
 - za rok 2013  ikona pdf
- za rok 2012 ikona pdf

 

Centrum voľného času - činnosť ukončená k 1. 8. 2015

 
Obchodné meno: Centrum voľného času
Sídlo organizácie: Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov
IČO: 00186031
DIČ: 2020633197
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.11.1982
   
tel: 054/4724279
e-mail: cvcbj@cvcbj.edu.sk
www: www.cvcbj.edu.sk
   
Štatutárny zástupca: Mgr. Darina SOROKOVÁ – riaditeľka
 Popis činnosti:
Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a ich rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Okrem záujmovej činnosti organizuje podujatia pre deti a mládež a širokú verejnosť. Dôraz sa kladie na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov
 

 

 

EKOBARD, a.s.

 
Obchodné meno: EKOBARD, a.s.
Sídlo organizácie: Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
IČO: 36690830
DIČ: 2022258579 
Právna forma: Akciová spoločnosť
Podiel: 100 %
Dátum vzniku: 25.10.2006
   
tel: 0910 809 868
e-mail: ekobard@centrum.sk; tibor.holtman@ekobardas.sk
www:  
   
Štatutárny zástupca: Tibor Holtman - predseda predstavenstva
 Popis činnosti:

Spoločnosť EKOBARD, a.s. zabezpečuje tieto služby:
- nakladanie s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu v meste Bardejov.

K 1.10.2007 zamestnáva spoločnosť 24 zamestnancov. Organizačná štruktúra, stanovy spoločnosti a všeobecné zásady jej riadenia sú zamerané na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu a nakladanie s nebezpečným odpadom s dôrazom na aktivity v oblasti hospodárenia s odpadom s cieľom dlhodobo riešiť problematiku zhodnocovania a zneškodňovania odpadov v Regióne Bardejov v súlade s platnou legislatívou.

 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf

 

 

 

Kultúrne a turistické centrum Bardejov

 
Obchodné meno: Kultúrne a turistické centrum Bardejov
Sídlo organizácie: Radničné námestie 24, 085 01 Bardejov
IČO: 42083605
DIČ: 2022648441
Právna forma: Rozpočtová organizácia 
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.07.2008
   
tel: +421 54 788 0222
e-mail: dyrektor@psd.sk
www: www.psd.sk/
   
Štatutárny zástupca: Ing. Marcel Tribus – riaditeľ
 Popis činnosti:
 
 

 

 

Základná umelecká škola M.Vileca

 
Obchodné meno: Základná umelecká škola M.Vileca
Sídlo organizácie:

Hurbanova 10, 085 44 Bardejov

IČO: 17070571
DIČ: 2020973713
Právna forma: Príspevková organizácia 
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.01.1997
   
tel: 054/472 2365
e-mail: zusmvileca@stonline.sk
www: www.zusmvileca.sk
   
Štatutárny zástupca: Mgr. Miloslav Stojan – riaditeľ
 Popis činnosti:
 
 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
 - za rok 2013  ikona pdf

 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

 
Obchodné meno: Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Sídlo organizácie:

Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

IČO: 47332638
DIČ: 2023830281
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 07.08.2013
   
tel: 054 756 2628
e-mail: info@mlbardejov.sk
www: www.mlbardejov.sk
   
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Zoľak – riaditeľ
 Popis činnosti:
Mestské lesy Bardejov spol. s r.o. je pokračovateľom bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na Slovensku. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ
a nájomca majetku mesta Bardejov, je už svojou podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu. Toto zhodnocovanie však nemožno prednostne
merať len finančným ziskom. Oveľa lepším ukazovateľom je trvalá schopnosť lesa plniť všetky jeho funkcie.
 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
 - za rok 2013  ikona pdf

 

Komunitná nadácia Bardejov

 
Obchodné meno: Komunitná nadácia Bardejov
Sídlo organizácie:

Radničné námestie č. 21, 085 01 Bardejov

IČO: 37880136
DIČ:  
Právna forma: Nadácia
Dátum vzniku: 19.12.2002
   
tel: +421 907 972 763
e-mail: knbj@bardejov.sk
www: www.knbj.sk
   
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jarina – riaditeľ
Popis činnosti:

Komunitná nadácia Bardejov je nezisková organizácia, ktorá finančne podporuje lokálne aktivity občanov a mimovládnych organizácií prispievajúce k zvýšeniu kvality života v meste.

Tieto aktivity môžu byť realizované v rôznych oblastiach:

 1. ochrana životného prostredia
 2. práca s deťmi a mládežou
 3. podpora demokracie a etnicky a nábožensky tolerantného prostredia
 4. rozvoj kultúry, športu, vzdelávania a voľnočasových aktivít občanov mesta
 5. ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov

Poslaním Komunitnej nadácie Bardejov je spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, presvedčiť obyvateľov mesta o ich schopnosti riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.

Nadácia sa usiluje dosiahnuť tieto ciele podporou lokálnych aktivít občanov prostredníctvom malých finančných grantov do výšky 25 000 Sk a servisnej a poradenskej pomoci.

Aktuálne grantové programy komunitnej nadácie:

 1. Čistý Bardejov
 2. Deti a mládež
 3. Oživme Radničné námestie
 4. Klub darcov (spolufinancovaný Kontom Orange)
 5. Rýchle granty
 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
 - za rok 2013  ikona pdf

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu

 
Obchodné meno: Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ"- BARDEJOV
Sídlo organizácie:

Radničné námestie č.16, 085 01 Bardejov

IČO: 42238714
DIČ: 2023684080
Právna forma: Nezisková organizácia
Dátum vzniku: 07.12.2012
   
tel: +421 54 4744774
e-mail: rado@herkules.sk
www:  
   
Štatutárny zástupca: Ing. Radomír Jančošek – riaditeľ
Popis činnosti:
Podpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne Šariš - Bardejov a okolie
 
 Výročné správy
- za rok 2017 ikona pdf
- za rok 2016 ikona pdf
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf
 - za rok 2013  ikona pdf

 

Centrum sociálnych služieb

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb
Sídlo organizácie:

Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

IČO:  
DIČ:  
Právna forma: rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.07.2015
   
tel: 054/474 64 56  - recepcia CSS
e-mail: csswolkerova@gmail.com
www: www.cssbardejov.sk  
   
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Göblová, riaditeľka

Popis činnosti:

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) so sídlom na Wolkerovej ulici č. 11 v Bardejove vzniklo 1.7.2015.

Je samostatnou rozpočtovou organizáciou a jeho zriaďovateľom je Mesto Bardejov.

K zariadeniu patria:
• Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11
• Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9
• Denný stacionár, Toplianska 9A
• Nocľaháreň, Kacvinského 13
• Útulok, Kacvinského 13
• Jedáleň, Wolkerova 11
• Jedáleň, Toplianska 9
• Senior centrum, Toplianska 9A
• Denné centrum, Toplianska 9A
• Denné centrum, Bardejovská Nová Ves
• Denné centrum, Dlhá Lúka.

 

 

 

Zariadenie pre seniorov "Topľa" - činnosť ukončená k 30.06.2015

 
Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov "Topľa"
Sídlo organizácie:

Toplianska 1512/9, 085 73 Bardejov

IČO: 00691682
DIČ: 2020625970
Právna forma: rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 09.01.1991
   
tel: 054/472 70 88
e-mail: zpstopla@gmail.com
www: www.zpsddbj.sk
   
Štatutárny zástupca:  
 Popis činnosti:

Zariadenie pre seniorov "TOPĽA" bolo odovzdané do užívania dňa 31. 08. 1977. Od 1. júla 2003 je zriaďovateľom Mesto Bardejov. Poskytuje celoročný pobyt pre 100 klientov a od roku 2006 aj pobyt s dennou starostlivosťou pre 6 – 8 klientov.

Poslaním  zariadenia je poskytovať starostlivosť občanovi ktorý sa nachádza v sociálnej núdzi a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú nemôže zabezpečiť rodina alebo opatrovateľská služba.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú:

a) odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť

b) obslužné činnosti:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

c)  ďalšie činnosti:

 • podmienky na úschovu cenných vecí
 • osobné vybavenie
 • záujmová činnosť

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

Zariadenie sociálnych služieb " Nádej " bolo zriadené Mestom Bardejov za účelom poskytovania sociálnych služieb. Zariadenie sociálnych služieb je umiestnené v blízkosti železničnej a autobusovej stanice v Bardejove.

Predmetom jeho činnosti je:

- poskytovanie pomoci občanom bez prístrešia.

Kapacita Zariadenia sociálnych služieb Nádej je 12 klientov nocľahárne a 12 klientov útulku. Bezproblémovú prevádzku zariadenia a dodržiavanie domového poriadku zabezpečuje dozorná služba zariadenia.

Denné centrum

Členom DC sa môže stať občan, ktorý má trvalý pobyt v meste Bardejov a má zaplatený členský poplatok. Výška členského poplatku je  3 € na rok a platí sa v DC.

Činnosť v DC je rôznorodá  a je prispôsobená  veku, zdravotnému stavu a záujmom členov. 
Činnosť je zameraná na tieto oblasti:

 • Sociálno-zdravotnú
  (prednášky, vychádzky do prírody, letné pobyty, návštevy termálnych kúpalísk)
 • Kultúrno-spoločenskú
  (krúžková činnosť, výstavky, návšteva divadiel, zájazdy zamerané na spoznávanie kult. pamiatok Slovenska, vystúpenia spev. skupín, športové súťaže a turnaje, družobné kontakty)
 • Vzdelávaciu
  (účasť na celoživotnom vzdelávaní, charitatívna - návšteva chorých, starých a osamelých seniorov)
 

 

Zariadenie pre seniorov "Čergov" - činnosť ukončená k 30.06.2015

 
Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov "Čergov"
Sídlo organizácie:

Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

IČO: 17149355
DIČ: 2020621504
Právna forma: rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.03.1992
   
tel: 054 / 474 64 56
e-mail: cergov@post.sk
www: www.zpscergov.sk
   
Štatutárny zástupca:  
 Popis činnosti:

Zariadenie pre seniorov „Čergov" sa nachádza na Wolkerovej ulici v Bardejove a vzniklo 1.6.1992.

Je samostatnou rozpočtovou organizáciou s pridelením: a od 1.7.2002 zriaďovateľom zariadenia je Mesto Bardejov.

K zariadeniu patria Denné centrá Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka.

Do zariadenia pre seniorov, môže byť prijatá osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo osoba, ktorá poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

Budova zariadenia má štyri poschodia a disponuje 58 bytmi. Kapacita zariadenia v súčasnosti je 93 miest, postupnou rekonštrukciou bytov sa kapacita zvýši na 137 miest. O prijímateľov sociálnych služieb sa stará 38 členný kolektív zamestnancov.

Klienti bývajú v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. Každá izba má svoje sociálne zariadenie. V senior klube sa vykonáva ergoterapia nachádza sa tu aj telocvičňa a rehabilitačná miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb klientov bola v priestoroch jedálne zriadená kaplnka. Súčasťou areálu je aj veľká záhrada s možnosťou posedenia, oddychu a výkonu rôznej pracovnej činnosti.

 

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 
Obchodné meno:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo organizácie: Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
DIČ: 2020508490
Právna forma: Akciová spoločnosť
Podiel: 2,74 %
tel: 055 / 7952 777
e-mail: zakaznik@vodarne.eu
www: www.vvs-as.sk
   
Štatutárny zástupca:  
 Popis činnosti:

Výroba vody – v oblasti výroby a dopravy pitnej vody

zabezpečuje VVS Košice prostredníctvom závodov prevádzku a

ochranu zariadení vodovodov a v súlade s platnými predpismi,

distribúciu vody do jednotlivých oblastí a tlakových pásiem, sledovanie

strát vody a výkon opatrení na ich znižovanie a ďalšie činnosti.

Odkanalizovanie vody – zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd

vrátane likvidácie kalov, prevádzku, údržbu a opravu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v

správe VVS, a.s.

Stavebno-montážna činnosť – realizuje stavebné práce pre vlastnú a cudziu

investičnú výstavbu, údržby, opravy a rekonštrukcie objektov vodovodov a kanalizácií.

Opravárenské dielne – zabezpečujú opravy, rekonštrukcie a montáž

strojnotechnologických zariadení a elektrozariadení, zámočnícke a údržbárske práce, výrobu

oceľových konštrukcií.

Zabezpečenie investičnej výstavby – realizuje komplexnú prípravu a zabezpečenie

jednotlivých investičných akcií pre vlastnú investičnú výstavbu a pre cudzích investorov až

po uvedenie diela do prevádzky a jeho zapracovanie.

13/21

Chemicko-technologická služba – činnosť je zameraná na dodržiavanie základnej

požiadavky akosti pitnej vody, ako aj zabezpečenie kontroly kvality vypúšťaných odpadových

vôd do recipientu.

 
 Výročné správy
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf

 

 

 

 

Prima banka Slovensko, a.s.

 
Obchodné meno:

Prima banka Slovensko, a.s.

Sídlo organizácie: Hodžova 11, 010 11, Žilina
IČO: 31 575 951
DIČ:  
Právna forma: Akciová spoločnosť
Podiel: 0,237 %
tel: 0041/5111 111
e-mail: info@primabanka.sk
www: www.primabanka.sk/
   
Štatutárny zástupca:  
 Popis činnosti:

Prima banka Slovensko, a.s. začala písať svoj príbeh v tom istom roku ako vznikla samostatná Slovenská republika. V roku 1993 založilo 193 slovenských obcí banku pod názvom Prvá komunálna banka, ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí Slovenska.

Po desiatich rokoch od svojho vzniku, po vstupe nového zahraničného akcionára, zmenila banka meno na Dexia banka Slovensko, a.s. Zároveň začala posilňovať svoju pozíciu aj v oblasti retailového bankovníctva - banky pre individuálnych klientov.

V roku 2011 sa novým, väčšinovým vlastníkom banky stala stredoeurópska skupina Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní viac ako 94% akcií. Následne od 1. januára 2012 zmenila banka obchodný názov na Prima banka Slovensko, a.s.

Dnes Prima banka ponúka komplexné služby obyvateľom, podnikateľom a samosprávam, ktoré zabezpečuje prostredníctvom svojej pobočkovej a bankomatovej siete. Dlhodobo vedúce postavenie v segmente samospráv plánuje Prima banka využiť na ďalší rozvoj a pravidelné skvalitňovanie služieb pre mestá a obce na celom Slovensku.

Banka sa v rámci novej stratégie čoraz viac orientuje aj na retailovú klientelu, čo sa prejavuje v zjednodušení portfólia produktov a služieb, ako aj v rozširovaní pobočkovej a bankomatovej siete.

 
 Výročné správy
- za rok 2015 ikona pdf
- za rok 2014 ikona pdf

 

 

 

 

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám