Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  13. 5.  2013  

 

 

P O Z V Á N K A

na XVIII.   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,

ktoré sa uskutoční

dňa 25. júna 2013 (utorok )  o  9,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontroly (rozprava)
 6. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta  za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta: a)Bardbyt, s. r. o., b)Bardterm, s. r. o., c)BTS, s. r. o. (rozprava)
 7. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 (rozprava)
  a) Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Bardejov k 31.12.2012 (rozprava)
  b) Návrh zmeny príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 (rozprava)
 1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 2. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 3. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti pre správu mestských lesov (rozprava)
 4. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov (rozprava)
 5. Schválenie a financovanie projektov mesta (rozprava)
 6. Návrh Všeobecne záväzných nariadení Mesta Bardejov  o zrušení CVČ (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – čislo 12, 22, 23 (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdie 18/2013 (rozprava)
 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 (rozprava)
 10. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013 (rozprava)
 11. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)
 12.  Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012 (rozprava)
 13. Výročná správa Komunitnej nadácie za rok 2012 (rozprava)
 14. Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2012: Prima  banka Slovensko, a. s., Ekobard, a. s., VVS, a. s. (rozprava)
 15. Návrh na udelenie čestného občianstva pre Jozefa Grešáka in memoriam (rozprava)
 16. Interpelácie
 17. Záver

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám