Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  13. 5.  2013  

 

 

P O Z V Á N K A

na XIX.   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,

ktoré sa uskutoční

dňa 26. septembra 2013 (štvrtok )  o  9,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontroly (rozprava)
 6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2013, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2013 (rozprava)

        6.a) Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2013 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2013 (rozprava)

        6.b) Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2013 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o. (rozprava)

 1. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 (rozprava)
 2. Návrh zmeny príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 (rozprava)
 3. Návrh na zmenu plánu:

         a) technického zhodnotenia na rok 2013 v spol. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)

         b) investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013 (rozprava)

 1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 2. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 3. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 4. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl (rozprava)
 5. Investičné zámery Mesta Bardejov:

          a) návrh investičného zámeru rekonštrukcie futbalového štadióna v Bardejove a prípravy atletickej dráhy (rozprava)

          b) návrh investičného zámeru rekonštrukcie chodníka na ul. Dlhý rad - úsek od OD Centrum-ul. Nový sad (rozprava)

          c) informácia o stave prípravy investičného zámeru zvýšenia energetickej a ekonomickej efektívnosti systému VO v meste Bardejov (rozprava)

 1. Manažment plán lokality svetového dedičstva UNESCO  Bardejov (rozprava)
 2. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2013 (rozprava)
 3. Interpelácie
 4. Záver                                                                                  

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám