Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Marec – 28. 03. 2019

 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ Ing. Miloš Mikula
2. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2018
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2018
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
Ing. Miloš Mikula
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 MUDr.Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
4. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Správcovia nebyt.priestorov
5. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký
6. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2018 Ing. Juraj Popjak
7. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2018 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin
8. Správa o činnosti MsP za rok 2018 Mgr. Milan Hoško
9. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2018 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin
10. Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Choma
11. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Slavomír Kmecik

 

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

Jún - 27.06.2019

 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra január – máj 2019 Ing. Miloš Mikula
3. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Správcovia nebyt.priestorov
4. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký
5. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2018 a)Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d)Mestské Lesy, s. r.o., e) Ekobard, a. s.

Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta
a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d)Mestské Lesy,s.r.o., e) Ekobard, a.s.
Konatelia spoločností
Bardbyt, s. r. o.,
Bardterm, s. r. o.,
BTS, s. r. o.,
Mestské Lesy, s. r.o.
Ekobard, a. s.
6. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
7. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
9. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019 Ing. Juraj Popjak
Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
10. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2018 Správca KN
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 hlavný kontrolór mesta
12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Juraj Popjak
13. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin
14. Správa o súdnych sporoch mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Marek Kuruc
15. Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Choma
16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková
17. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková

 

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám