Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

September – 26. 09. 2019

 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Ing. Miloš Mikula
3. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2019, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2019 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
4. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2019 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s. konatelia spol.
5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2019 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ      M. Vileca k 30. 6. 2019 p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková
6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta spr.nebytových priest.
7. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Vladimír Potičný
8. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2019 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin
9. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
10. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
11. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
12. Návrh VZN Mesta Bardejov o poskytovaní dotácií Mesta Bardejov Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Choma
Mgr. Eva Barbuľaková
PhDr. Tatiana Fedáková
13. Návrh zmien a doplnkov Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta MUDr. Boris Hanuščak
JUDr. Vladimír Potičný
14. Návrh zmien a doplnkov Organizačného poriadku samosprávy Mesta Bardejov Ing. Juraj Popjak
Ing. Ivan Leščišin

 

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

December - 12.12.2019

 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Ing. Miloš Mikula
3. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec
4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec
5. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021, 2022
a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2020
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
Ing. Miloš Mikula
6. Návrh na pridelenie dotácií v zmysle VZN na I. polrok 2020 Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková
PhDr. Tatiana Fedáková
Ing. Martin Choma
7. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2020 Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková
8. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2020(Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca) p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková
9. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov   obchodných spoločností mesta pre rok 2020
( Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s. )
konatelia spol.
10. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Vladimír Potičný
11. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Spr.nebytových priest.
12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2020 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Juraj Popjak
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 Ing. Miloš Mikula
14. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
15. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 105/2010 o organizácii miestneho referenda MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin
16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Choma
17. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane ŽP na území mesta Bardejov Ing. Juraj Popjak
Ing. Slavomír Kmecik
18. Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Choma

 

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám