Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

Kancelária primátora mesta

 

1/ Kancelária primátora mesta má osobitné samostatné postavenie na úrovní oddelenia, je priamo riadená primátorom mesta, na čele kancelárie primátora je vedúci kancelárie, ktorý vedie a organizuje jeho prácu a člení sa na

- útvar tlačový a medzinárodných vzťahov,
- sekretariát primátora,
- referát personalistiky.

 

2/ Úlohou kancelárie primátora mesta je najmä:

- zabezpečovanie organizačných, informačných a evidenčných prác v kancelárii primátora mesta a zástupcov primátora mesta,
- získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť a iné inštitúcie,
- koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
- tvorba koncepcie rozvoja mesta, príprava zámerov, programov a projektov rozvoja mesta, školských a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- organizovanie všetkých porád primátora mesta,
- evidencia   došlej   pošty adresovanej   primátorovi a  zástupcom primátora mesta a sledovanie jej vybavovania,
- príprava pozvánok na pracovné rokovania primátora a zástupcov primátora mesta a ich organizačné zabezpečenie,
- príprava kompletných materiálov a podkladov na pracovné rokovania primátora a zástupcov primátora mesta,
- spolupráca a podieľanie sa na príprave materiálov na rokovanie orgánov mesta – komisie mestského zastupiteľstva, rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
- vedenie evidencie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
- prijímanie a zabezpečovanie oficiálnych hostí a pracovných návštev,
- prijímanie a zabezpečovanie zahraničných návštev,
- protokolárne zabezpečovanie oficiálnych prijatí domácich a zahraničných delegácií mesta,
- zabezpečovanie služobných ciest primátora a zástupcov primátora mesta,
- vedenie evidencie zahraničných služobných ciest zamestnancov mesta,
- zabezpečovanie komplexnej personálnej práce /vznik, priebeh a ukončenie pracovného pomeru/ a následná príprava a vyhotovení podkladov odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- prípravná a koordinačná činnosť, následne zabezpečovanie realizácie projektov mesta v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny i Fondom sociálneho rozvoja v oblasti verejno-prospešných prác, aktivačných a dobrovoľníckych prác,
- vykonávanie ďalších činností podľa pokynov primátora zabezpečujúcich riadny chod kancelárii primátora a zástupcov primátora mesta.

 

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám