Prečítané: 21037x

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV

Organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - BARDEJOV je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

  1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 58/2012 zo dňa 27. 9. 2012 schválilo založenie a vstup mesta Bardejov do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Šariš“- Bardejov 
  2. Ustanovujúce valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „ŠariŠ“ – Bardejov (ďalej len OO CR „Šariš“ – Bardejov ) zvolal, v zmysle predchádzajúcej dohody Prípravného výboru pre založenie OOCR, primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak za účelom založenia OO CR „ŠariŠ“ – Bardejov v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Na ustanovujúcom VZ v zmysle programu boli kreované orgány OO CR „ŠariŠ“ – Bardejov - predstavenstvo - členovia, predseda, podpredseda, dozorna rada - členovia, predseda, podpredseda, VÝKONNÝ RIADITEĽ -  na návrh predstavenstva, bola podpísaná ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA, schválené STANOVY A VÝŠKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV A LEHOTY SPLATNOSTI členov OOCR.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV po týchto nevyhnutných krokoch za účelom riadneho fungovania v zmysle platnej legislatívy realizovala nasledovné kroky:

Dokumenty OOCR

Zakladateľská zmluva OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov pdf

Stanovy OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov pdf

Zloženie orgánov OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov pdf