Prečítané: 13039x

hl papier primator

 

V Bardejove: 30. 11. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 08. 12. 2016 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 9. Návrh na zmenu rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu príspevku pre m. p. Bapos na rok 2016
  2. Návrh na zmenu rozpočtu a inv. plánu spol. Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016
  3. Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spol. Bardbyt, s.r.o. pre rok 2016
 10. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (rozprava)
 12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 13. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2017
  2. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 14. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2017 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.,
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2017
  3. ZUŠ M. Vileca
 15. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2017 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
 16. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – zmena č. 36 (rozprava)
 17. Zmena zakladateľskej listiny spol. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)
 18. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2017 (rozprava)
 19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 (rozprava)
 20. Vzdanie sa funkcie člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu (rozprava)
 21. Interpelácie
 22. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta