Prečítané: 3061x

hl papier primator

 

V Bardejove: 29. 10. 2018

 

P O Z V Á N K A

na XXXV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 08. 11. 2018 (štvrtok) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Voľba hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 5. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov  a výdavkov pre Bapos, m. p. na rok 2018
  2. Zmena plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2018
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Správa  o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 8. Záver

 

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta