Prečítané: 716x

hl papier primator

 

V Bardejove: 19. 05. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 30. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 26. máj 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha) (rozprava)
 5. Výročná správa o hospodárení za rok 2021
  1. m. p. Bapos
  2. Základná umelecká škola Michala Vileca
 6. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021
 7. Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekty:
  1. „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť A“
   „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť B“
  2. „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť A“
   „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť B“
  3. „Regenerácia vnútroblokových priestorov na ul. Námestie L. Berku v m. č. Bardejovská Nová Ves“
 8. Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2022 – 2026
 9. Záver

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta