Prečítané: 8484x
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  13. 5.  2013  

 

 

P O Z V Á N K A

na XX.   m i m o r i a d n e  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,

ktoré sa uskutoční

dňa 21. novembra 2013 (štvrtok )  o  9,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bradejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu (rozprava)
 7. Návrh VZN Mesta Bardejov o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
 9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 11. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2012, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 12. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov  (rozprava)

Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta