Prečítané: 8179x

hl papier primator

 

V Bardejove: 12. 11. 2015

 

POZVÁNKA

na VII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 19. novembra 2015 ( štvrtok ) o 9,00 hod.

 

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 6. Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 (rozprava)
 7. Návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 spol. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (rozprava)
 9. Návrh na schválenie a financovanie projektu "Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity" na rok 2015 (rozprava)
 10. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov (rozprava)
 11. Návrhy zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov (rozprava)
  1. zadania pre spracovanie štúdií č. 23/2015
  2. zmena ÚPN Mesta Bardejov č. 30
  3. zmena Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské kúpele - zmena "Pod Vrchmi"
 12. Návrh PHSR mesta Bardejov na roky 2015 – 2024 (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsR v Bardejove (rozprava)
 15. Novelizácia Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti (rozprava)
 16. 15. výročie zápisu mesta Bardejov do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (rozprava)
 17. Záver

 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta