Prečítané: 9520x
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  05. 12.  2013  

 

 

P O Z V Á N K A

na XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,

ktoré sa uskutoční

dňa 12. decembra 2013 (štvrtok )  o  9,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2013 (rozprava)
 7. Návrh na zmenu rozpočtu a návrh na zmenu investičného plánu(rozprava)
  a) Bapos, m. p.
  b) Bardbyt, s. r. o.
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je FO, PO alebo cirkev (rozprava)
 9. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 a roky 2015, 2016. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2014 (rozprava)
 10. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2014 (rozprava)
  a) Bapos, m. p.
  b) Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská  na rok 2014
  c) ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2014 (rozprava)
  a) Bardbyt, s. r. o.
  b) Bardterm, s. r. o.
  c) BTS, s. r. o.
  d) Mestské lesy, s. r. o.
 12. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 13. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
  a)
  zadanie pre spracovanie štúdie 19/2013
  b) ÚPN Mesta Bardejov č. 24,25,26/2013
 15. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2014 (rozprava)
 16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 (rozprava)
 17. Personálne náležitosti v  organizáciách a podnikoch založených Mestom Bardejov (rozprava)
 18. Návrh doplnkov k zriaďovacím listinám v organizáciách Mesta Bardejov (rozprava)
  a) Bapos, m. p. Bardejov
  b) Zariadenie pre seniorov „TOPĽA“ Bardejov
 19. Interpelácie
 20. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta