Prečítané: 669x

 hl papier primator

V  Bardejove:  08. 04.  2019

 

 

P R O G R A M

na V. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
17. 04. 2019 (streda) o 8,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh nakladania s majetkom mesta
  3. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  4. Vyhodnotenie zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2018/2019
  5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------

 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk