Prečítané: 3239x

Zápis dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční

v čase od 1.mája 2022 do 31. mája 2022.

Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s údajom o povinnom očkovaní.

Zápis bude prebiehať podaním žiadosti týmito rôznymi formami:

  1. osobnou návštevou zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole,
  2. poštou – zákonný zástupca vyplní žiadosť a odošle ju poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),
  3. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu materskej školy,
  4. elektronickým podaním do elektronickej schránky materskej školy.

Do materskej školy budú prednostne prijaté:

Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

  1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Spádové MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov podľa VZN mesta Bardejov č. 189/2021:

MŠ, Komenského 24, Bardejov,

MŠ, Komenského 47, Bardejov,

MŠ, Gorkého 13, Bardejov,

MŠ, Nový Sad 24, Bardejov

MŠ, Nábrežná 2, Bardejov,

MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov,

MŠ, Lipová 37, BNV, Bardejov,

ZŠ s MŠ – predprimárne vzdelávanie, Pod Vinbargom 1, Bardejov

ZŠ s MŠ – predprimárne vzdelávanie, Pod papierňou 16A, Bardejov.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľ materskej školy najneskôr do 15. júna 2022.

Bližšie informácie o zápise detí do MŠ pre šk. rok 2022/2023 budú zverejnené jednotlivými materskými školami.

                                                                                                                                          MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                                          primátor mesta

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-04-07, 15:16  marek.duleba@bardejov.sk