Prečítané: 15456x

0

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  14. 3.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXIV.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,ktoré sa uskutoční
dňa 27. marca 2014 (štvrtok )  o 9,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh Záverečného účtu mesta a finančné usporiadanie za rok 2013(rozprava)
  a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2013
 1. Personálne záležitosti (rozprava)
  a) Voľba prísediacich Okresného súdu v Bardejove na funkčné obdobie 2014 – 2018
  b) Zmeny v Dozornej rade spoločnosti BTS, s. r. o.
  c) Platové pomery členov orgánov Mesta Bardejov a návrh odmeny hlavného kontrolóra
 1. Výročná správa o hospodárení za rok 2013
  a) m. p. Bapos,
  b) ZUŠ M. Vileca (rozprava)
 2. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014(rozprava)
  a) návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2014 (rozprava)
 1. Návrh na schválenie a financovanie projektov  (rozprava)
  a) návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 3. 1-2013/01
 1. Návrh nakladania s majetkom mesta(rozprava)
  a) návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 1. Návrh zmien a doplnkov Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Bardejov(rozprava)
 2. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 3. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 110/2011 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách a Návrh zmien a doplnkov Prevádzkového poriadku a Cenníka poskytovaných služieb na pohrebiskách (rozprava)
 4. Návrh VZN Mesta Bardejov k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov (rozprava)
 5. Prerokovanie protestu prokurátora (rozprava)
 6. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu a partnerských vzťahov Mesta Bardejov na obdobie 2014- 2020(rozprava)
 7. Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2014 (rozprava)
 8. Správa o činnosti MsP za rok 2013(rozprava)
 9. Výročná správa OOCR ŠARIŠ Bardejov (rozprava)
 10. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2013 a  o  dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 11. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013 (rozprava)
 12. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2013 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2013 (rozprava)
 13. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ  za rok 2013 (rozprava)
 14. Interpelácie
 15. Záver                                  

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta