Prečítané: 2164x

 hl papier primator

V  Bardejove:  10. 2.  2016

 

 

P R O G R A M

na XVII. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
18. 2. 201
6 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta
 4. Technicko – organizačné zabezpečenie 45. ročníka Bardejovského jarmoku a 24. ročníka Bardkontakt 2016
 5. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2015 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2015
 6. Návrh na schválenie stavby financovanej z dotácií na rozvoj bývania prostredníctvom MDVaRR SR na rok 2016
 7. Návrh zmien a doplnkov Štatútu Mesta Bardejov
 8. Návrh zmien a doplnkov Organizačného poriadku samosprávy mesta Bardejov
 9. Návrh zmien a doplnkov Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra
 10. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Bardejove
 11. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 12. Rôzne
 13. Záver

 

 

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk