Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.


O vydanie voličského preukazu môže požiadať

  • osobne,
  • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
  • písomne alebo
  • elektronicky (e-mailom).

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou.
Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne.

V meste  Bardejov sa  voličské preukazy vydávajú  pre I. a  aj pre II. kolo denne počas úradných hodín na Mestskom úrade v Bardejove, Radničné námestie 16, prízemie – podateľňa do 14. marca 2014  do 15, 00  hod.

Voličský preukaz sa vydáva na počkanie a žiadosť volič môže podať osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Overenie sa nevyžaduje. Požiadať môžete aj elektronicky na adrese: podatelna@bardejov.sk s uvedením adresy svojho trvalého pobytu a adresy, na ktorú Vám bude doručený voličský preukaz mimo miesta svojho trvalého pobytu. Posledným dňom na prijímanie žiadosti o voličský preukaz mailom alebo poštou je pondelok 10. marca 2014 do 16. hod. Žiadosti, ktoré prídu mailom po uvedenom čase alebo nebudú podateľňou mestského úradu zaevidované v uvedený deň, nemusia byť prostredníctvom Slovenskej pošty vybavené. Posledným dňom na odoslanie voličského preukazu zo strany mestského úradu je utorok 11.3.2014.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám