Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Prednosta mestského úradu

Ing. Juraj Popjak

Prednosta mestského úradu

 

kontakt_bar

 

Prehľad základných úloh a funkcií:

 • Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
 • Funkciu prednostu mestského úradu môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
 • Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
 • Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy
  • organizuje a usmerňuje prácu mestského úradu,
  • organizuje a kontroluje hospodársku a správnu činnosť oddelení mestského úradu,
  • zabezpečuje realizáciu úloh uložených priamo primátorom  a úloh uložených uzneseniami mestského zastupiteľstva vrátane úloh, ktorých plnenie vyžaduje súčinnosť jednotlivých oddelení mestského úradu,
  • kontroluje plnenie úloh uložených poradou primátora a navrhuje opatrenia za ich neplnenie,
  • predkladá primátorovi  návrh na odmeny zamestnancom za aktivitu pri plnení úloh v súlade s Platovým poriadkom a Zásadami pre ich poskytovanie,
  • predkladá materiály na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva v rozsahu stanovenom primátorom  a v súlade s plánom zasadnutí týchto orgánov,
  • zabezpečuje kontakt poslancov s oddeleniami mestského úradu, v rozsahu potrebnom pre činnosť poslancov v mestskej rade, v mestskom zastupiteľstve a v komisiách mestského zastupiteľstva,
  • zabezpečuje pre poslancov mestského zastupiteľstva nevyhnutnú organizačnú a materiálno-technickú pomoc v súvislosti s ich úlohami v mestskej rade, v mestskom zastupiteľstve a v komisiách mestského zastupiteľstva,
  • predkladá primátorovi mesta podklady v oblasti personálnej a pracovnoprávnej agendy zamestnancov mestského úradu,
  • na základe osobitného poverenia primátora prenáša primátorom určené úlohy, zabezpečuje a vykonáva koordinačnú činnosť u zástupcu primátora, hlavného kontrolóra mesta, náčelníka mestskej polície a v právnických osobách zriadených alebo založených mestom v prípade, že primátor im tieto úlohy neukladá priamo.

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám