Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŽP2017/04764 10.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 28ks drevín, druh: 17 ks smrek obyčajný  (  Picea abies ), 2 ks borovica Banksova ( Pinus banksiana ), 1 ks vrba biela ( salix alba ), 5 ks jedľa purpurová ( Abies alba )  a 3 ks vŕba rakyta ( Salix  caprea )    rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 5167/100, druh pozemku: ostatné plochy ( Nám. arm.gen. L.Svobodu16) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 16, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Dreviny ohrozujú bezpečnosť budov a ľudí, bránia prístupu svetla do tried a tým spôsobujú, že podmienky na vyučovanie sú nevhodné. Nevyhovujúci stav po zdravotnej a estetickej stránke ( sú napadnuté hub. chorobami ). Dreviny sú pod ale aj nad elektrickým vedením.

ŽP2017/04891 17.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: 1ks Douglaska tisolistá ( Pseudotsuga menziesii)  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1184/8, druh pozemku: ostatné plochy ( Partizánska ul.) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Drevina s korunou typickou pre daný rod a druh, rastie v tesnej blízkosti fasády bytového domu. Obyvatelia bytového domu na ulici Partizánska argumentujú najmä upchavaním a poškodzovaním kanalizačnej siete koreňovou sústavou dreviny a zaplavovanie suterénu bytového domu.

 
     
     
     
     
     
ŽP2017/04200 29.06.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: Jabloň domáca ( Malus domestica )   rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 520/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul.Jesenského 11) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Drevina s defektmi vetvenia v korune a poškodeným kmeňom ( dutina, patogén ).

 ŽP2017/04534  24.07.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: smrek pichľavý rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 2004, druh pozemku: ostatné plochy ( ul. Moyzesova 8) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Riziko statického zlyhania dreviny v dôsledku prepadávania zeminy v okolí blízkej kanalizačnej šachty.

 ŽP2017/04535  24.07.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks drevín, druh: smrek pichaľavý   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 520/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Nový sad 22-23) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny rastú v tesnej blízkosti fasády bytového domu, zhoršenie hygienických podmienok v priľahlých bytoch.

 ŽP2017/4536  24.07.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4ks drevín, druh: orech   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1205, druh pozemku: záhrady (ul. Andráščikova 30) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bc. Marián Hlaď a Helana Hlaďová, Bogliarka 20, 086 04  Kružlov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú staré, poškodzujú susediace pozemky padajúcimi konármi.

 ŽP2017/04538  24.07.20177

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14ks drevín, druh: smrek obyčajný   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 18/9, 19/2, 19/9 a 19/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Hurbanova) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MUDr. Dominika komanická a Stanislav Komanický, Chmelník 6,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Opätovná žiadosť  z dôvodu, že stromy už majú svoju výšku a pri vetre ohrozujú chodcov na chodníku a cestnú premávku.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2017-17-08 11:13, anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám