Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
     
 ŽP 2018/02660  26.02.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Javor horský ( Acerpseudoplatanus ) s obvodom 120 cm, rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN1155/7, druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Cirkevná spojená škola Bardejov, Jiráskova  5, 085 27 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Výstavba športového ihriska.

 ŽP 2018/03054  20.03.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín a 21 m2 náletových drevín, druh: 10 ks Vŕba rakytová ( Salix caprea )  a 21 m2 náletových drevín , rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4869/594, druh pozemku: trvalý travnatý porast, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta.

Žiadateľ:  Ľuboš Doruľa, Nábrežná 867/29, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: odstránenie náletových drevín na využitie pôdy na poľnohospodárske účely.

ŽP 2018/03938 11.05.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: 5 ks   Tuja západná ( Thuja occidentalis ) s obvodom kmeňov  150, 150, 170 200 a 250cm ( vo výške 0,0m pod bodom rozkonárenia ), rastúcich v kat. území Bardejov - Bard.Mihaľov( cintorín ), na pozemku parcelné číslo CKN 4473, druh pozemku ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefániukova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: na podnet Emila Mateja kurátora Rímskokatolíckej fílie, Bard.Mihaľov, ktorý argumentuje poškodzovaním fasády a zvýšenou vlhkosťou objektu priľahlého kostola. Predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti fasády kostola pod nadzemným vedením sietí technického vybavenia územia v hustom zapoji.

 ŽP2018/02973

 

16.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 24ks drevín, druh: 13 ks  Vrba biela  ( Salix alba ), 4 ks Topoľ osikový ( Populus tremula ), 5 ks Dub letný ( Quercus robur ) a 2 ks borovica lesná ( Pinus sylvestris ) - ul.Tehelná, rastúcich  v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 3701/111, druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria,pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

 

Žiadateľ:Generel  Estate Development s r.o., Levická 54, 949 01 Nitra

Dôvod žiadost:  Individuálna bytová výstavba - Tehelná Bardejov -  príprava územia - výstavba miestnej komunikácie a pokladka inžinierských sieti - NN, verejné osvetlenie, plynovod, datové rozvody, vodovod, kanalizácia - splášková a dažďová.

 

 
     
     
     
ŽP2018/02637 23.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 4 ks Tuja západná ( Thuja occidentalis ) s obvodom kmeňov 60, 70, 70, 80 cm,  rastúce v kat. územíDlhá Lúka, na pozemku parcelné číslo CKN77/1, druh pozemku:ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov mestskej časti Dlhá Lúka, ktorí argumentujú poškodzovaním hrobiek a spevnených plôch koreňovým systémom drevín.

ŽP2018/03397 10.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks dreviny, druh: 4 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) a 1 ks  Tuja západná ( Thuja  occidentalis ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1997/66 a 1998/4, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: SCOMA, a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Výstavba objektu občianskej vybavenosti a parkovacích plôch.

ŽP2018/03053  20.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15 ks drevín a 30 m2 náletových drevín druh: 15ks Vŕba rakytová ( Salix caprea ) rastúcich na pozemku parcela číslo E KN 2585, rastúcich v kat. území Bardejov, druh pozemku: orná pôda, pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Klobušovský Marek, J. Grešáka 2686/2, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: odstránenie náletových drevín na využitie pôdy na poľnohospodárske účely.

 
 ŽP2018/02360  08.02.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín, druh: 2 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) - ul. Sv.Jakuba č.29-30  rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 2070/37, druh pozemku: ostatné plochy, 1 ks Topoľ čierny ( Populus nigra "Italica" ) - ul. Komenského č.8-11 rastúci na pozemku parcelné číslo CKN 2070/30, druh pozemku : ostatné plochy, 2 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ) - ul. Komenského č.8 - 11 rastúci na pozemku parcelné číslo CKN 2070/86, druh pozemku : ostatné plochy a 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) - ul. Ťačevská č.24 blok K-6 rastúci na pozemku parcela číslo CKN 1972/1 druh pozemku : ostatné plochy, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na  podnet správcu bytových domov na uliciach Sv. Jakuba č.29-30, Komenského č.8-11 a Ťačevská 24 v Bardejove, ktorý argumentuje zhoršeným zdravotným stavom predmetných drevín a rizikom ich statického zlyhania. Smreky rastú bv blízkosti bytového domu a prístrešku na kontajnery TKO, brezy v blízkosti parkoviska pre motorové vozidlá v líniovej výstavbe. Topoľ sa nachádza v solitérnej pozícii.

ŽP2018/03871 07.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5ks drevín, druh: 1ks Jedľa sibírska (Abies sibirica ), 3 ks Hrab obyčajný ( Carpinus betulus ) a 1 ks Dub letný ( Quercus robur  ) , rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4324/7, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta Bardejov.

Žiadateľ:Daniela Havrilová rod. Franeková, Jiráskova 552/22m, 0865 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti:  Dreviny sú prestarlé, rastú v tesnej blízkosti rekreačnej chaty. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je obava ich vyvrátenia.

 
   
 
ŽP2018/03051  20.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1ksBreza previsnutá ( Betula pendula )  rastúca v kat. území Bardejov  ( ul. Nábrežna - bytový dom 13 A ), na pozemku parcelné číslo CKN 1565/1, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná na podnet Okresného stavebného bytového družstva Bardejov a obyvateľov bytového domu 13A na ul. Nábrežna, ktorí argumentujú potemciálnym rizikom poškodenia bytového domu predmetným stromom pri nepriaznivýcjh poveternostných podmienkach vzhľadom na rozmery jeho koruny. Breza rastie v areáli detského dopravného inhriska.

 
ŽP2018/00203  15.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6ks drevín, druh: 2ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ), 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis) a 3 ks produkčných drevín ( 2 ks slivka a 1 ks jabloň )   rastúce v kat. území Bardejov - Bardejovská Nová Ves, na pozemku parcelné číslo CKN 55/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Dušan Fecko, Záhradná 8, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nováý Ves 

Dôvod žiadosti: Produkčné stromy sú staré, napadnuté škodcami, veľa konárov suchých vyschnutých. Ihličnaté dreviny ohrozujú existujúce elektrické vzdušné vedenie.

 
 ŽP2018/02411 09.02.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín, druh: 1ks Buk lesný s obvodom kmeňa 150cm,  4 ks Smrek obyčajný s obvodom kmeňov 90, 50, 65cm, 1 ks breza nízka s obvodom kmeňa 70cm a 4 ks dub letný s obvodom kmeňa 100, 170, 180 a 140cm rastúce v kat. území Bardejov - Bardejovské Kúpele, na pozemku parcelné číslo CKN4119/4 a 4109/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ing. Palša Vladimír CSc a PaedDr. Anna Palšová rod. Čorbová, Kapušany č.686, 082 12 Kapušany úpri Prešove   

Dôvod žiadosti: dreviny sú prestarlé, majú vyschnuté riedke koruny, výrazne staršie poškodenia, je prítomnosť patogénov a hniloby, 4 ks jedincov sú vychylené od zvyslej osi.

   

 

ŽP2017/05481 13.10.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10ks dreviny, druh: 10 ks Jaseň  rastúce v kat. území Bardejov  ( ul. Pod Papierňou ), na pozemku parcelné číslo CKN 6522/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Rozšírenie parkovacích plôch.

 ŽP2018/03052  22.03.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: 1 ks  Tuja západná s obvodom kmeňa 210cm, meraného vo výške 0,0m pod miestom rozkonárenia,  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN1309/1, druh pozemku: ostzatné plochy  ( cintorín sv.Michala) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Bardejovský podnik služieb, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Na podnet Miroslavy Hudákovej, ktorá argumentuje najmä poškodzovaním hrobky a komplikovanou údržbou v dôsledku tesnej blízkosti dreviny pri hrobovom mieste.

 ŽP2017/04538  24.07.20177

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14ks drevín, druh: smrek obyčajný   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 18/9, 19/2, 19/9 a 19/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Hurbanova) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MUDr. Dominika komanická a Stanislav Komanický, Chmelník 6,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Opätovná žiadosť  z dôvodu, že stromy už majú svoju výšku a pri vetre ohrozujú chodcov na chodníku a cestnú premávku.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2018- 11.05. 10.11 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám