Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
ŽP 2017/06078 28.11.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín, druh:5 ks  Tuja západná s obvodom kmeňa 70,70,80cm, 1 ks Orgován obyčajný 70cm a 1 ks Tamariška drobnokveta 75cm, rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN83/1, druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: obyvatelia bytového domu na ul Fučíkova argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a zhoršeným zdravotným stavom predmetných drevín.

 ŽP2017/06079

 

28.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9ks drevín, druh: 3 ks  Tuja západná s obvodom kmeňov 70, 120 a 90cm, 3 ks Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 75, 45 a 50cm 2 ks Smrek omorika s obvodom kmeňa 55 a 55cm a 1 ks Vŕba biela s obvodom kmeňa 100 cm rastúce v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné číslo CKN 2070/61 (ul.Ťačevská č.19 ), CKN 4886/28 ( ul.Ťačevská č.27), CKN 549/6, ( ul.Nový sad č.25,26 ), CKN 2070/37 ( ul.Komemnského 18 ) a císlo CKN 1991/1 ( ul.Komenského č.43 a 45), druh pozemku : ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

 

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadost:  Obyvatelia bytových domov na uliciach Ťačevská 19, Ťačevská 27, Nový sad 25,26 a Komenského 43 a 45, argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a poškodzovaním fasád bytových domov.

 

 
     
     
     
ŽP2017/06239 11.12.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks dreviny, druh:1 ks  Borovica Lesná s obvodom kmeňa 90 cm a 4 ks Smrek pichľavý s obvodom kmeňov 80,120, 120 a 160cm,  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN2070/85, druh pozemku:ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Ťačevská 5, ktorí argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami  v príľahlých bytoch a zhorščeným zdravotným stavom drevín.

ŽP2017/04764 10.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 28ks drevín, druh: 17 ks smrek obyčajný  (  Picea abies ), 2 ks borovica Banksova ( Pinus banksiana ), 1 ks vrba biela ( salix alba ), 5 ks jedľa purpurová ( Abies alba )  a 3 ks vŕba rakyta ( Salix  caprea )    rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 5167/100, druh pozemku: ostatné plochy ( Nám. arm.gen. L.Svobodu16) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 16, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Dreviny ohrozujú bezpečnosť budov a ľudí, bránia prístupu svetla do tried a tým spôsobujú, že podmienky na vyučovanie sú nevhodné. Nevyhovujúci stav po zdravotnej a estetickej stránke ( sú napadnuté hub. chorobami ). Dreviny sú pod ale aj nad elektrickým vedením.

ŽP2017/05908 14.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9ks drevín, druh: 2ks Breza previsnutá ( Betula pendula )s odvodom kmeňa 80 a 80cm, rastúcich na pozemku parcela číslo CKN 5167/62 ( ul.J.Švermu ), 1ks Breza previsnutá ( Betula pendula ) s obvodom kmeňa 90cm, rastúca na pozemku číslo CKM 5167/50 ( ul.A.Svianteka ), 1 ks Pagaštan konský ( Aesculus hippocastanum ) s obvodom kmeňa 90cm, rastúci na pozemku číslo CKN5167/110 ( ul.Ar.gen.L.Svobodu), 1 ks Javor mliečný ( Acer platanoides ) s obvodom kmeňa 80cm, rastúci na pozemku číslo CKN 370/1 ( ul.Kúpeľná ), 1 ks Javor mliečný / Acer platanoides ) s obvodom kmeňa 150cm, rastúci na pozemku číslo CKN 2070/15 ( ul.Ťačevská ), 2 ks  Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 85 a 100cm, rastúce na pozemku číslo CKN 1900/1 ( ul.Ťačevská ) a 1 ks Lipa malolistá (Tilia cordata ) s obdomom kmeňa 120cm, rastúca na pozemku číslo CKN 1310/1 ( ul.Moyzesova ), meraných vo výške 130cm nad zemou, rastúcich v kat. území Bardejov, druh pozemku: ostatné plochy, a zastavané plochy a nádvoria, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet organizácie BARDTERM s r.o., ktorý argumentujú zhoršeným zdravotným stavom drevín, poškodzovaním fasád objektov alebo základov spevnených plôch v blízkosti objektov kotolní.

 
 ŽP2017/05033  04.09.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 33 ks drevín, druh: 33 ks Jaseň štíhly  ( Fraxinus excelsior )  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1997/19, 1997/24, 1997/28, druh pozemku: ostatné plochy ( ul.Komenského )  a parcela CKN 1990 druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria ( ul. Komenského ), pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť kvôli potrebe výmeny aleje v súlade s koncepčnými materiálmi obnovy zelene v meste ( Koncepcia rozvoja verejnej zelene v meste Bardejov na roky 2012 - 2020).Predmetné dreviny požadované na výrub sú každoročne ošetrované hlavovým rezom, niektoré majú poranenia kmeňa, defekty vetvenia, jedince v blízkosti priechodu pre chodcov zakrývajú potrebný výhľad a vytvárajú riziko dopravnej kolízie.

ŽP2017/05081 07.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15ks drevín, druh: 1ks Tuja západná (Thuja occidentalis ), 1 ks Javor horský ( Acer pseudoplatanus ), 1 ks Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ),  1 ks Javor horský ( Acer pseudoplatanus ), 1 ks Smrekovec opadavý ( Larix decidua ), 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ), 1 ks Tis červený ( Taxus baccata ), 1 ks Borievka čínska ( Juniperus chinensis, poliehavý kultivar ), 1 ks Pajazmín vencový ( Philadelphus coronarius ), 6 ks Duilovec nádherný ( Chaenomeles speciosa ),  rastúcich v kat. území Bardejov - Bardejovské Kúpele, na pozemku parcelné číslo CKN 4175, druh pozemku: ostatné plochy ( areál LD Helios - Bardejovské Kúpele ), pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Cerberus Invest Group, s r.o., Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele  

Dôvod žiadosti: Navrhovaná výstavba parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá ( okolie LD Helios ), Predmetné dreviny majú menšie poškodenia, niektoré z nich rastú v prilíš hustom zápoji, majú defekty vetvenia ( jaseň, štíhly ), alebo preschnuté koruny ( smrek obyčajný ).

 
ŽP2017/05131 11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9ks dreviny, druh: 9ks Tuja západná ( Thuja occidentalis)  rastúce v kat. území Dlhá Lúka, na pozemku parcelné číslo CKN 77/1, druh pozemku: ostatné plochy (cintorín Dlhá Lúka ) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná na podnet obyvateľov mestskej časti Dlhá Lúka, ktorí argumentujú poškodzovaním hrobiek a spevnených plôch koreňovým systémom drevín

 
ŽP2017/05130  11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks dreviny, druh: 1ks Lipa malolistá ( Tilia cordata)  rastúca v kat. území Bardejov  ( ul. J.Švermu 1-3 ), na pozemku parcelné číslo CKN 5167/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 1 ks breza previsnutá ( Betula pendula ) tastuca v kat.území Bardejov ( ul. J.Švermu 1-3 ) na pozemku číslo CKN 5167/38, druh pozemku : ostatné plochy, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná na podnet Okresného stavebného bytového družstva Bardejov, ktoré argumentuje najmä zhoršenými hygienickými pomermi v priľahlých bytoch.

 
ŽP2017/05350  02.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks dreviny, druh: 1ks Osika obecná ( Populus tremula Linné ), 1 ks Borovica čierna ( Pinus nigra ) a 1 ks Jedľa biela ( Abies Mill)   rastúce v kat. území Bardejov - Dlhá Lúka, na pozemku parcelné číslo CKN 1056/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Pánska 2420, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka 

Dôvod žiadosti: Stromy sú staré, napadnuté škodcami, veľa konárov suchých vyschnutých. Počas doby kvitnutia spôsobujú alergickým žiakom zdravotné komplikácie.

 
 ŽP2017/06238 11.12.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny, druh: 2 ks  Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 65 a 71 cm,  rastúceho v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN5149/20, druh pozemku: ostatné plochy , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb  BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti:obyvatelia bytového domu na ulici J.Grešaka č.17 argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a rizikom vývratu kvôli obnaženým koreňovým nábehom drevín.

ŽP2017/05907     14.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny, druh: 2ksSmrek obyčajný ( Picea abies )   rastúce v kat. území Bardejov ( ul.Jesenského 13 ), na pozemku parcelné číslo CKN 520/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Zlý zdravotný stav. Stromy majú defekty vetvenia, jeden z jedincov je vychylený od zvislej osi a druhý má odhalené koreňové nábehy.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5ks drevín, druh: 5 ks Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii )  s obvodom kmeňa 100, 110, 110, 110 a 120cm,   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN5167/76, druh pozemku: zastavané plochgy a nádvoria (ul. L.Novomeského 12-145) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti:Na podnet obyvateľov bytového domu, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a poškodzovaním fasády bytového domu.

 

ŽP2017/05481 13.10.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10ks dreviny, druh: 10 ks Jaseň  rastúce v kat. území Bardejov  ( ul. Pod Papierňou ), na pozemku parcelné číslo CKN 6522/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Rozšírenie parkovacích plôch.

 ŽP201705905  14.11.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks drevín, druh:2 ks  Breza previsnutá s obvodom kmeňa 100cm,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN3810/90, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  (ul. Dukelská 19) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: EXPORT - IMPORT, s.r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Výrazne poškodzujú stavbu-budovui, vedľa ktorej rastú. Dochádza k poškodzovaniu strechy, upchávaniu odpadového potrubia a tým k trvalému zatekaniu.

 ŽP2017/04538  24.07.20177

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14ks drevín, druh: smrek obyčajný   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 18/9, 19/2, 19/9 a 19/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Hurbanova) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MUDr. Dominika komanická a Stanislav Komanický, Chmelník 6,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Opätovná žiadosť  z dôvodu, že stromy už majú svoju výšku a pri vetre ohrozujú chodcov na chodníku a cestnú premávku.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2017-11.12.2017  12:55, anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám