Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
 ŽP 2019/3617  11.04.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh:  1  ks Tuja západná ( Thuja occidentalis ) - rastúca na pozemku  parcelné čísla CKN 77/1, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : ostatná plocha, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 08/5 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet Terézie Kolárovej, ktorá argumentuje poškodzovaním hrobového miesta koreňovou sústavou predmetného stromu.

 ŽP 2019/3501 05.04.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Lipa malolistá  ( Tilia cordata  ), rastúca v kat.území Bardejov na pozemku parcelné číslo C KN 2335/1, druh pozemku: ostatné plochy a 1 ks Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ) , rastúci  v kat.území Bardejov na pozemku parcela číslo C KN 4886/3, druh pozemku: ostatné plochy, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štrefánikova 786, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Na podnet Magdalény Dreganovskej, bytom Ťačevská 6, Bardejo a Viery Doruľovej, bytom Komenského 10, Bardejov, ktoré argumentujú najmän poškodzovaním hrobových miest koreňovou sústavou predmetných drevín.

 ŽP 2019/4039  13.05.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Borovica lesná ( Pinus silvestris ) rastúca na pozemku parcelné číslo CKN 549/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, rastúca v kat.území Bardejov,  je umiestnená v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ:  Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Obyvatelia bytového domu na ul.Česká Lipa č.47, argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytových priestoroch a poškodzovaním verejného osvetlenia. Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti bytového domu.

ŽP 2019/3953 06.05.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4425/1, druh pozemku: orná pôda, pozemok je umiestnený v   zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ing. Ján Korytko a Viera Korytková rod. Romanová, Tehelná 1, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti:Ohrozujú životy ľudí z dôvodu toho, že 1 ks je vyschnutý a druhý vysychá ( sú  napadnuté kôrovcom ).

 ŽP2019/4365

 

30.05.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 12ks drevín, druh: 4 ks  Čerešňa vtáčia ( Prunus avium ) , 4 ks Orech kráľovský ( Juglans regia ) a 4 ks Jabloň domáca ( Malus domestica ), rastúcich  v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1655/153, druh pozemku : ostatná plocha, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

 Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná z dôvodu zdravotného stavu predmetných drevín. 

 

 

 ŽP5020/2019 17.07.2019

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: 1 ks Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) rastúci v kat. území Bardejov  ( ul. Komenského č 6-7 ), na pozemku parcelné číslo C KN 2070/30 druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský npodnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Komenského č. 6 - 7, ktorí argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP3088/2019 18.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 ks Dub červený ( Quercus rubra ), rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 357/1, druh pozemku:ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta v k.ú. Bardejov.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Na podnet PhDr. Jána Romana, bytom Mikulovská 2696/18, Bardejov, ktorý argumentuje poškodzovaním hrobových miest. Koruny stromov majú typické pre daný rod a druh, nedávno bolo zrealizované arboristické ošetrenie.

ŽP2019/2449 01.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín, druh: 1 ks Čerešňa vtáčia ( Cerasus  avium ), 2 ks Topoľ osika ( Populus tremula ), 4 ks Dub letný ( Quercus ) 2 ks Vŕba rakytová ( Salix caprea ) a 2 ks Borovica čierna ( Pinus nigra ), rastúce na pozemku parcelné číslo C KN 53132/8 v k.ú. Bardejov, druh pozemku: orná pôda, pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Ján Hudák, Ľ.Štúra 21, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestárle, napadnuté hnilobou a poškodené vetrom - defekty vetvenia. Parcela sa nachádza v strede chatovej oblasti, celá je zarastená náletovým krovinatým porastom. Uvedené stromy tvoria nebezpečie najmä pri vetre. Druh pozemku je orná pôda, preto žiadateľ chce využívať ju na poľnohospodárske účely.

ŽP2905/ 2019  07.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín : 2 ks Jedľa sibirská ( Abies sibirica ), 7 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ), 3 ks Javor poľný ( Acer  campestre ),  1 ks Buk lesný ( Fagus  sylvatica ) a 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis ) rastúcich na pozemku parcela číslo CKN 6544/3, v kat. území Bardejov, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:EWING PARTNERS s r.o., Kacvinského 2849, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Výstavba " Polyfunkčného  objektu " .

 
 ŽP3015/2019 13.03.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín:  3 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňov 85, 60 a 75 cm, rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 2338/3, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v zastavanom  území mesta Bardejov. 

Žiadateľ: Marek Purdeš, kpt. Nálepku 56, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny svojou výškou ohrozujú rodinný dom.

ŽP2019/2906 06.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks drevín, druh: 1 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ), 2 ks Vŕba rakytová ( Salix  caprea ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 2872, druh pozemku : orná pôda, pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia  mesta Bardejov.

Žiadateľ: Bc Tomáš Laščišin, Starý Blich 27, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Dreviny svojou výškou prerástajú vzdušné elektrické vedenie.

 
   
 
ŽP2019/2566  11.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks drevín, druh: 1 ks Smrek pichľavý  ( Picea pungens )  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN5167/40 ( ul. J.Švermu ),  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  1 ks  Smrek obyčajný ( Picea abies ) rastúci na pozemku parcela číalo CKN 5167/76  ( ul.L.Novomeského ) v k.ú. Bardejov, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a 1 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ) rastúca na pozemku parcela číslo CKN 51678/76 ( ul. L.Novomeského ) v k.ú. Bardejov, druh pozemku zasrtavaná plocha a nádvorie pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 7876, 085 01 Bardejov 

  

Dôvod žiadosti:  Obyvatelia bytového domu na ul. L.Novomeského A15, vchod č.9-11 a bytového domu A 10 na ulici J.Švermu 1-3 argumentuju zhoršenými svetelnými podmienkami v priľahlých bytoch a zdravotným stavom predmetných drevín.

 
ŽP2949/2019  11.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks drevín, druh: 1ks Smrek pichľavý ( Picea pungens ) s obvodom kmeňa 80 cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúci na pozemku parcela číslo C KN 1184/8 v k.ú. Bardejov, druh pozemku: ostatné plochy ( ul. Partizánska č. 26 ), 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 80 cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúci na pozemku parcela číslo C KN 83/1 v k.ú. Bardejov ( ul. Fučíkova 17 ), druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 1 ks Borovica čierna ( Pinus nigra ) s obvodom kmeňa 80 cm meraného vo výške 130 cm  nad zemou, rastúci na parcele číslo C KN 83/1 v k.ú. Bardejov, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Fučíkova 17 ), pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ:BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Partizánska č.26, a bytového domu na ulici Fučíkova 17, ktorí argumentujú zhoršeným zdravotným stavom predmetných drevín a bezpečnostným rizikéom pre chodcov a vozidlá.

ŽP3087/2019 18.03.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Čerešňa vtáčia ( Prunus avium ) s obvodom kmeňa 140cm, meraného vo výške 130cm nad zemou,  1 ks Javor mliečny ( Acer platanoides ) s obvodom kmeňa 140cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúce v kat. území Bardejov ul. Nábrežná č.19, na pozemku parcelné číslo CKN 282/1, druh pozemku: ostatné plochy, rastúce v kat.území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 7786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Nábrežná č.19, ktorí argumentujú hlavne zhoršeným zdravotným stavom a poškodzovanie parkovacích plôch.

   

 

ŽP3016/2019 13.03.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny, druh: 1 ks Čerešňa vtáčia ( Prunus avium ) a 1 ks Jedľa sibirská ( Abies sibirica ), rastúce na pozemku parcela číslo E KN 2665/2 v kat. území Bardejov, druh pozemku: orná pôda,  pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Mgr. Mária Smelá Storinská, Hurbanova 652/2, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Uvedené stromy ohrozujú v prípade ich spadnutia nie len priľahlé pozemky, ale i ľudí, ktorí sa na nich zdržiavajú a okoloidúcich záhradkárov.

 ŽP2019/2709 19.02.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks dreviny, druh: 8 ks  Smrek obyčajný ( Picea abies )  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 5327/1, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta Bardejov.

Žiadateľ: Bc.  Janka Klimeková rod. Mihaľová, L.Novomeského 6, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Dreviny rastú v tesnej blízkosti záhradkárskej chaty, pri nepriaznivom počasí je obava z ich vyvrátenia.

 ŽP2019/2707  19.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Dub letný ( Quercus robur )  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemk parcelné čísla CKN 2123/1, druh pozemku: ostatná plocha  ( cintorín sv.Jakuba ), pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Rímskokatolícky farský úrad Bardejov, Radničné námestie 3, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina sa nachádza naq cintorína sv.Jakuba, je poškodená a bezprostredne ohrozuje bezpečniosť, život a zdravie návštevnbíkov a majetok na cintoríne a ina susedných parcelách.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2019 30.05.2019  12:27 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám