Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
 ŽP3373/2020  30.10.202  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: 1 ksJedľa biela,1 ks Smrek obyčajný rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 516/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ul. Přerovská 3), v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Žiadosť na podnet obyvateľopv bytového domu na ul. Přerovská 3, ktorí argumentujú potencionálnym nebezpečenstvom statického zlyhania dreviny. Jedľa má pre daný rod a druh typický habitus, smrek má sčasti obnažené koreňové nábehy. Predmetné dreviny rastú v blízkosti bytového domu.

     
     
     
     
     
ŹP2968/2020 24.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 302/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb, Toplianská 9, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina je v zlom zdravotnom stave, až vyschnutá.

ŹP3077/2020 02.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: Jedľa biela (Abies alba) a Borovica čierna (Pinus nigra) rastúce na pozemku parcelné číslo C KN 5222/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov , pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Ing. Miroslav Grus, Pod vinbargom 14, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina vysokého vzrastu, v prípade silného vetra hrozí vyvrátenie a poškodenie rodinného domu. Taktiež v jeho dosahu je vedenie vysokého napätia.

     
     
     
ŽP3194/2020 09.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, druh: tuja ( Thuja ) rastúcej na pozemku parcelné číslo C KN 3638/51, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Bardejov , pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Gabriela Fačkovcová, Kukorelliho 46, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina je vysoká a rozkonárená, privetre obyba sa a naráža na fasádu a oplotenie.

ŽP3195/2020 09.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  5 ks drevín, druh: 1 ks čerešňa, 2 ks jabloň a 2 ks tuja rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 3597/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Peter Renčko a Daniela Renčková, Tehelná 93, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Príprava pozemku na výstavbu rodinného domu.

ŽP3307/2020 20.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  17 ks drevín, druh: 6 ks hrab obyčajný, 4 ks javor mliečný, 2 ks lipa malolistá a 5 ks vŕba rakytová rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 4256/13 a C KN 4256/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, LS Bardejov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov  

Dôvod žiadosti: Na základe žiadosti Šarišského múzea v Bardejove č. 37/2/20 zo dňa 20.2.2020, o výrub náletových drevín z okolia MĽA v Bardejovských Kúpeľoch, žiadame ako vlastník susedného pozemku o výrub náletových drevín, z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ohrozenia zdravia a života človeka.

ŽP3009/2020 24.09.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci v kat. území Bardejov ( ul. Tehelná č. 47 ), na pozemku s parcelným číslom C KN 3699/17 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: p. Elena Košťálová, Tehelná 47, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti garáže, čím je spôsobené narušenie statiky, aj susedného plota.

 ŽP3242/2020  13.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) rastúca v kat. území Bardejov ( ul. Mikulovská č. 797/5 ), na pozemku s parcelným číslom C KN 1770, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: p. Čupa Juraj a Ing. Čupová Slavka, Mikulovská 797/5, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina má zhoršený zdravotný stav, má prasknutý kmeň infikovaný plesňovým ochorením.

 ŽP3241/2020  13.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Dub zimný (Quercus petraea Matusch) rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 4262/17 druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mgr.Boris Bžán, LL.M., Panská 240/6, 811 01 Bratislava      

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti súsedného pozemku a znemožňuje nerušený výkon vlastníckeho práva.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 30.10.2020, 10:37h. jana.klebanova@bardejov.sk

 

 

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám