Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŽP2017/03771  31.05.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín, druh: Smrek obyčajný ( Picea abies ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo E KN 758, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná umelecká škola M.Vileca, Hurbanova 10, 085 44 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Stromy rastú vo dvore a na parkovisku školy. Stromy sú staré, veľmi vysoké, korene viditeľné na povrchu, jeden je naklonený  do dvora. Ohrozujú tým bezpečnosť žiakov, rodičov, pedagógov a ostatných ako aj auta zaparkované na parkovisku najmä pri silných búrkach a silnom vetre.

 
ŽP2017/03827    01.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 52 ks drevín, druh: 3ks vrba - orez, 10 ks jedľa biela, 1 ks borovica lesná, 3 ks tuja zapadná a 38 ks lipa malolistá rastúcich  v  areáli školského zariadenia  kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla C KN 6523/1, 6550  v správe ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov  druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria a ostatná plocha, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Návrh na výrub sa predkladá z dôvodu vyhodnotenia zlého stavu určených stromov a nebezpečečnstvo pre žiakov školy a verejnosti.

 

ŽP2017/04129 23.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh:  1ks Borovica čierna ( Pinus nigra ),  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 83/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Fučíkova 17- 18 ) a 1 ks Javor strieborný ( Acer saccharinum), rastúci v kat.území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1050/5, druh pozemku : ostatné plochy ( ul. Komenského 1-2 ), pozemoky sú  umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: ( ul.Fučíkova 17-18 ) Drevina s korunou typiockou pre daný rod a druh v dolnej časti preschnutá, ( ul. Komenského 1-2 ) Drevina s korunou typiockou pre daný rod a druh, na kmeni a v korune sú defekty vetvenia a staršie poranenia.

 
ŽP2017/04155 27.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín, druh:  4 ks smrek obyčajný ( Picea abies ), 1 ks borovica Banksova ( Pinus banksiana) 3ks smrekovec opadavý ( Larix decidua), 2 ks jedľa biela ( Abies alba ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN1235/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Partizánska ), pozemok je  umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov 

Dôvod žiadosti: Dreviny sa nachádzajú v okolí objektu Okresného riaditeľstva policajného zboru a svojimi konármi bránia prístupu denného svetla do kancelárskych priestorov, čo výrazne vplýva na zdravie zamestnancov. Taktiež pri silnejšom vetre konáre udierajú do fasády objektu a tým ju poškosdzujú. Drevina č.1 má slabé podložie, pričom sa naklaňa a pri zhoršených poveternostných podmienkach hrozí jej vyvratenie. Dreviny č.5,6,7 ulomenými konármi môžu ohroziť zdravie a životy chodcov a taktiež poškodiť pod nimi zaparkované vozidlá.

 
     
     
     
     
     
   

 

 ŽP2017/02509 21.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 60 ks drevín, druh: 50 ks lipa malolistá, 1 ks dub letný, 8 ks buk lesný a 1 ks čerešňa,  rastúcich v kat. území Bardejovské Kúpele, na pozemku parcelné číslo CKN 3996, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s. 086 31 Bardejovské Kúpele

Dôvod žiadosti: predmetné stromy rastú v tesnej blízkosti pravoslavného chramu na prudkom svahu. V prípade nepriaznivého počasia je  nebezpečenstvo spadnutia stromov pri navlhčenej pôde. Výrub drevín sa žiada aj z dôvodu už spadnutých a poškodených stromov.

 
 ŽP2017/02595  23.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: Jarabina vtačia ( Sorbus aucuparia ),  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1997/30, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti:  Koruny stromov sú preschnuté, s defektami vetvenia, ťažko poškodené kmene a kostrové konáre. Predmetné stromy ohrozujú bezpečnosť automobilovej premávky, pešej prevádzky, ako i nehnuteľnosti vo svojej tesnej blízkosti.

 

ŽP 2017/03289  28.04.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: smrek pichľavý ( Picea abies ) a 1 ks dreviny, druh : borovica Banksova ( Pinus banksiana )  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 12/9, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Smrek pichľavý - drevina s poškodeným terminálom, preschnutá koruna, Borovica Banksova - drevina z väčšej časti odumretá, vrastá do susednej lipy.

     
ŽP2017/03588  17.05.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výsadbu 1ks dreviny, druh: Paulownia tomentosa  v kat. území Bardejov. Ide o strom význemných ekologických a estetických kvalít, ktorý rastie veľmi rýchlo a svoje okolie skrašľuje nádhernými kvetmi. Tento druh je pôvodne z Azie, ale v Europe sa pestuje hojne v mestských výsadbách už 200 rokov. Napriek tomu, že hojne kvitne, neprodukuje žiadne alergény - a je tiež extrémne odolný voči zasoleniu a smogu.

Žiadateľ: Mgr. Ján Šurkala, - jan.surkala@gmail.com

Dôvod žiadosti: V decembri sa mu narodila krstná dcérka. Okrem tradičných darčekov, ktoré sa ku krstinám dávajú, sa rozhodol, že jej vysadí strom - ideálne tam, kde býva - teda na Vinbargu. Bude tak môcť pozorovať, ako rastie dieťa aj strom pekne spolu.

     
     
     

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2017-2706 11.14, anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám