Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 ŽP 2017/02436 17.03.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks dreviny, druh: Lipa malolistá rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4180/3 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov - Bard.Kúpele.

Žiadateľ: JUDr.Tomáš Viktor a manž. Katarína Tomášová rod. Petrašková Ing., Jabloňová 2522/1, 085 01 Bardejov - Bard.Nová Ves

Dôvod žiadosti: Výstavba oplotenia rodinného domu.

 ŽP2017/02509 21.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 60 ks drevín, druh: 50 ks lipa malolistá, 1 ks dub letný, 8 ks buk lesný a 1 ks čerešňa,  rastúcich v kat. území Bardejovské Kúpele, na pozemku parcelné číslo CKN 3996, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s. 086 31 Bardejovské Kúpele

Dôvod žiadosti: predmetné stromy rastú v tesnej blízkosti pravoslavného chramu na prudkom svahu. V prípade nepriaznivého počasia je  nebezpečenstvo spadnutia stromov pri navlhčenej pôde. Výrub drevín sa žiada aj z dôvodu už spadnutých a poškodených stromov.

 
 ŽP2017/02595  23.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: Jarabina vtačia ( Sorbus aucuparia ),  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1997/30, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti:  Koruny stromov sú preschnuté, s defektami vetvenia, ťažko poškodené kmene a kostrové konáre. Predmetné stromy ohrozujú bezpečnosť automobilovej premávky, pešej prevádzky, ako i nehnuteľnosti vo svojej tesnej blízkosti.

 

     
     
     
     
     
     

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2017-03-23 10:12, anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám