Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
 ŽP 2018/04779  02.07.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, druh:  Breza previsnutá ( Betula pendula ) - ul. J. Grešáka 19 rastúci na pozemku parcelné číslo CKN 5149/28, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na  podnet obyvateľov bytového domu, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a poškodzovaním fasády bytového domu korunou predmetnej dreviny.

 ŽP 2018/05499 05.09.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 4 ks  Orech popolavý ( Juglans cinerea) s obvodom kmeňov 117, 125, 113 a 165cm, rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN3418/17 a 3418/18, druh pozemku:záhrada, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Peter Kekelik a Anna Kekeliková, Sazavského 16, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Dreviny sú 35 rokov staré, majú preschnuté konáre, sú napadnuté hubou a pri nepriaznivom počasi hrozi nebezpečenstvo úrazu.

 ŽP 2018/03054  20.03.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín a 21 m2 náletových drevín, druh: 10 ks Vŕba rakytová ( Salix caprea )  a 21 m2 náletových drevín , rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4869/594, druh pozemku: trvalý travnatý porast, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta.

Žiadateľ:  Ľuboš Doruľa, Nábrežná 867/29, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: odstránenie náletových drevín na využitie pôdy na poľnohospodárske účely.

ŽP 2018/05053 26.07.2048  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 1 ks   Slivka domáca ( Prunus domestica ssp.syriaca ) s obvodom kmeňa 60cm, meraného vo výške 130cm nad zemou a 3 ks Borovica lesná ( Pinus silvestris ) s obvodom kmeňov  75, 100 a 120cm, meraných vo výške 130cm nad zemou rastúcich v kat. území Bardejov  - ul. Gorlická č.15-17, na pozemku parcelné číslo CKN 2035, druh pozemku ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: na podnetobyvateľov bytového domu E-1 na ulici Gorlická č.15-17, ktorí argumentujú zhoršeným zdravotným stavom predmetných drevín, ich tesnou blízkosťou pri fasáde bytového domu a rizikom statického zlyhania pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

 ŽP2018/5267

 

16.08.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6ks drevín, druh: 3 ks  Borovica čierna ( Pinus nigra ), rastúcich  v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4643/4, druh pozemku : ostatné plochy a 3 ks Borovica čierna ( Pinus nigra ) ,rastúcich v kat.území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4643/17, druh pozemku: orná pôda, pozemok je umiestnený mimo zastavaného území mesta.

 Mgr. Anna  Kotorová rod. Vančíková, Komenského 558/16, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestarlé, majú poškodené konáre, defekty vetvenia, jedná z borovíc je vycýlená od zvyslej osi. Tri kusy borovíc rastú na existujúcom vodovodnom potrubí, ktoré zasobuje celú záhradkársku lokalitu pitnou vodou, kde svojim koreňovým systémom narušuje jeho prevádzku. Vlastníci susedných nehnuteľnosti argumentujú, že pri nepriaznivých poveternostných podmienkach majú obavy z ich vyvrátenia. Dreviny rastú na prudkom svahu a je riziko statického zlyhania a poškodenia ich nehnuteľnosti.

 

 

 
     
     
     
ŽP2018/05633 17.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 4 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 3180/1, druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mgr. Gertrúda Jančíková, Pod Kalvariou 3, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Dreviny s polovičky vyschnuté, ohrozujú stavbu rodinného domu a okolie.

ŽP2018/05462 03.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) a 1 ks  Breza previsnutá ( Betula pendula ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 574/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik sližieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Dlhý rad č.10, ktorí aregumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch. Dreviny sú mierne preschnuté a s defektmi vetvenia.

ŽP2018/03053  20.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15 ks drevín a 30 m2 náletových drevín druh: 15ks Vŕba rakytová ( Salix caprea ) rastúcich na pozemku parcela číslo E KN 2585, rastúcich v kat. území Bardejov, druh pozemku: orná pôda, pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Klobušovský Marek, J. Grešáka 2686/2, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: odstránenie náletových drevín na využitie pôdy na poľnohospodárske účely.

 
 ŽP2018/05159  06.08.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 ks Breza bradavičnatá ( Betula verrucosa ) - ul. Komenského 23, blok K4  rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 1972/1, druh pozemku: ostatné plochy: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na  podnet obyvateľov bytového domu K-4 na ulici Komenského 23, ktorí argumentujú zlým zdravotným stavom jednej z briez a zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch. Jedna z briez má silne poškodený kmeň, druhá je vychýlená od zvislej osi.

ŽP2018/05632 17.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 17ks drevín, druh: 11 ks Smrek pichľavý  ( Picea pungens ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 5167/75, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 2 ks Smrek pichľavý ( Picea pungens )  a 4 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ), rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 5167/1 v k.ú. Bardejov,  pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta Bardejov.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: 6iadosť podaná na podnet obyvateľov bytového domu A/12 na ulici J.Švermu 7-9, ktorí argumentujú najmä zhoršenými podmienkami v priľahlých bytoch a poškodzovaním základov bytového domu. Rastú v tesnej blízkosti plynových rozvodov.

 
   
 
ŽP2018/03051  20.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1ksBreza previsnutá ( Betula pendula )  rastúca v kat. území Bardejov  ( ul. Nábrežna - bytový dom 13 A ), na pozemku parcelné číslo CKN 1565/1, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná na podnet Okresného stavebného bytového družstva Bardejov a obyvateľov bytového domu 13A na ul. Nábrežna, ktorí argumentujú potemciálnym rizikom poškodenia bytového domu predmetným stromom pri nepriaznivýcjh poveternostných podmienkach vzhľadom na rozmery jeho koruny. Breza rastie v areáli detského dopravného inhriska.

 
ŽP2018/00203  15.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6ks drevín, druh: 2ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ), 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis) a 3 ks produkčných drevín ( 2 ks slivka a 1 ks jabloň )   rastúce v kat. území Bardejov - Bardejovská Nová Ves, na pozemku parcelné číslo CKN 55/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Dušan Fecko, Záhradná 8, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nováý Ves 

Dôvod žiadosti: Produkčné stromy sú staré, napadnuté škodcami, veľa konárov suchých vyschnutých. Ihličnaté dreviny ohrozujú existujúce elektrické vzdušné vedenie.

 
 ŽP2018/02411 09.02.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín, druh: 1ks Buk lesný s obvodom kmeňa 150cm,  4 ks Smrek obyčajný s obvodom kmeňov 90, 50, 65cm, 1 ks breza nízka s obvodom kmeňa 70cm a 4 ks dub letný s obvodom kmeňa 100, 170, 180 a 140cm rastúce v kat. území Bardejov - Bardejovské Kúpele, na pozemku parcelné číslo CKN4119/4 a 4109/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ing. Palša Vladimír CSc a PaedDr. Anna Palšová rod. Čorbová, Kapušany č.686, 082 12 Kapušany úpri Prešove   

Dôvod žiadosti: dreviny sú prestarlé, majú vyschnuté riedke koruny, výrazne staršie poškodenia, je prítomnosť patogénov a hniloby, 4 ks jedincov sú vychylené od zvyslej osi.

   

 

ŽP2017/05481 13.10.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10ks dreviny, druh: 10 ks Jaseň  rastúce v kat. území Bardejov  ( ul. Pod Papierňou ), na pozemku parcelné číslo CKN 6522/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Rozšírenie parkovacích plôch.

 ŽP2018/03052  22.03.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: 1 ks  Tuja západná s obvodom kmeňa 210cm, meraného vo výške 0,0m pod miestom rozkonárenia,  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN1309/1, druh pozemku: ostzatné plochy  ( cintorín sv.Michala) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Bardejovský podnik služieb, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Na podnet Miroslavy Hudákovej, ktorá argumentuje najmä poškodzovaním hrobky a komplikovanou údržbou v dôsledku tesnej blízkosti dreviny pri hrobovom mieste.

 ŽP2017/04538  24.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14ks drevín, druh: smrek obyčajný   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 18/9, 19/2, 19/9 a 19/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Hurbanova) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MUDr. Dominika komanická a Stanislav Komanický, Chmelník 6,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Opätovná žiadosť  z dôvodu, že stromy už majú svoju výšku a pri vetre ohrozujú chodcov na chodníku a cestnú premávku.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2018 17.09. 13.41 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám