Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mestská rada

1. Mestská rada v Bardejove má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Členmi mestskej rady sú zástupcovia primátora.
2. Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Mestská rada sa schádza podľa časového plánu a podľa potreby najmenej raz za mesiac. Mestskú radu zvoláva a vedie primátor mesta, v jeho neprítomnosti na základe jeho poverenia jeden zo zástupcov primátora, inak zástupca primátora a v prípade neprítomnosti zástupcu primátora druhý zástupca primátora.
4. Mestská rada najmä
 a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
 b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
 c) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
 e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
5. Spôsob prípravy zasadnutí mestskej rady, priebeh rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania upravuje Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove.

Členovia mestskej rady

JUDr. Eva Hudáková    RNDr. Vladimír Savčinský
hudakova_new      volebný obvod č. 2       volebný obvod č. 4
             
    - predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta        - náhradník za predsedu komisie pre prešetrovanie sťažností
    - predseda komisie pre prešetrovanie sťažností        
             
                 
    Mgr. Pavol Goriščák
      volebný obvod č. 2   Goriscak w     volebný obvod č. 9
             
            - predseda komisie verejného poriadku 
            - člen komisie pre prešetrovanie sťažností 
            - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí 
                - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu 
                - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
                 
    Slavomír Hudák 
      volebný obvod č. 2         volebný obvod č. 2
             
            - člen komisie verejného poriadku 
             
             
Ing. Peter Petruš, MBA
  Mgr. Martin Šmilňák 
petrus     volebný obvod č. 1   smilnak      volebný obvod č. 5
             
    - člen finančnej komisie       - člen finančnej komisie 
    - člen komisie správy majetku       - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
             

 

Komisie MsZ

KOMISIA FINANČNÁ
KOMISIA PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU
KOMISIA VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA MESTA A JEHO ČASTÍ
KOMISIA ŠKOLSTVA, TELESNEJ KULTÚRY A ŠPORTU
KOMISIA SPOLOČENSKÝCH VECÍ A KULTÚRY
KOMISIA BYTOVÁ, SOCIÁLNEJ POMOCI A ZDRAVOTNÍCTVA
KOMISIA SPRÁVY MAJETKU
KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU
KOMISIA PRE PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV MESTA

Najblišie udalosti

09 dec 2022
19:00 - 22:00
ROBO OPATOVSKÝ & BAND
25 nov 2022
19:00 - 21:00
LACIKÁM NEDRÁŽDI

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám