Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

primator

MUDr. Boris Hanuščak
Primátor mesta Bardejov

 

bar_kontakty

zivotopis

 

Primátor mesta

- je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou.
- je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Je správnym orgánom v administratívnoprávnychvzťahoch.
- zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, vrátane nariadení mesta,
- vykonáva mestskú správu,
- zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
- rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, Štatútom mesta, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
- uschováva pečať mesta a vlajku mesta,
- používa mestské insígnie, ktoré tvorí primátorská reťaz,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie zástupcu primátora, návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície, vedúcich /riaditeľov/ rozpočtových a príspevkových organizácií,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom a do orgánov právnických osôb s majetkovou účasťou mesta,
- vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na určenie platu hlavnému kontrolórovi a zástupcovi primátora a na určenie ich odmien,
- určuje plat a odmeny vedúcim /riaditeľom/ rozpočtových a príspevkových organizácií,
- vymenováva svoje pracovné - poradné orgány /komisie/ a určuje im náplň práce,
- navrhuje mestskému zastupiteľstvu udeliť čestné občianstvo mesta a udeľuje Cenu primátora mesta Bardejov.
- ukladá právnickým a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
- môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu za podmienok ustanovených v zákone o obecnom zriadení.
- vykonáva správu mesta a zastupuje mesto navonok.

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám