Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vyhlášky

 

Názov vyhlášky zverejnená od zverejnená do dokument
       
       
       
       
 Návrh zmien ÚPN Z kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele -bývalé skleníky 8.6.2017 10.7.2017 ikona pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie - OU-PO-OVBP2-2017/2554/43852/ŠSS-ST 12.05.2017   ikona pdf
Pozvánka na prereokovanie zaradenia lokality SKUEV0936 Horný tok Tople do národného zoznamu území európskeho významu 10.4.2017 25.4.2017 ikona_pdf.png
Oznámenie o zámere "Remeselný minipivoval, ul. Nový Sad, Bardejov 21.03.2017 11.04.2017 ikona_pdf.png
Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa 06.03.2017 22.03.2017 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 37 1.3.2017 3.4.2017 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 31 2.2.2016 7.3.2016 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 32 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 33 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 34 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 35 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 36 9.8.2016 9.9.2016 ikona pdf

 

EIA

Názov oznámenia zverejnená od zverejnená do dokument
Oznámenie o zahájení verejného prerokovávania "Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPzemný plán PSK" 19.10.2016 min. 10.11.2016 OZNÁMENIE
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Prgram odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020 02.05.2016 min. 16.05.2016 OZNÁMENIE
Správa o hodnotení "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" 16.02.2016 min. 03.03.2016 OZNÁMENIE
Rozhodnutie OU ŽP Bardejov - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 31.12.2015   OZNÁMENIE
Verejná vyhláška - oznámenie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 11.12.2015   OZNÁMENIE
Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov s výhľadom do roku 2024" 11.12.2015 28.12.2015 OZNÁMENIE
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Bardejov 2015 - 2024.
- dokument PHSR
- pripomienkovanie
30.10.2015 16.11.2015 OZNÁMENIE
Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 22.10.2015 09.11.2015 OZNÁMENIE
Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 22.10.2015 09.11.2015 OZNÁMENIE
Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov" 07.10.2015   OZNÁMENIE
Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020 01.07.2015 22.07.2015 OZNÁMENIE
Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE
Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE

 

Verejné obstarávanie

Názov zverejnené dokument
Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor -  „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“. 22.06.2017 ikona pdf
Výzva na predloženie ponuky Externý manažment - „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“. 22.06.2017 ikona pdf
Výzva ZsNH tovary - VZORUčebné pomôcky_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf
Výzva ZsNH tovary - VZOR učebné pomôcky_ _ZŠ Wolkerová 21.06.2017 ikona pdf
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_ZŚ Pod Vinbargom 21.06.2017 ikona pdf
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_ ZŠ Wolkerová 21.06.2017 ikona pdf
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT ZŠ Svobodu 21.06.2017 ikona pdf
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT_ZŠ Pod Vinbargom 21.06.2017 ikona pdf
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf

Výzva na predloženie ponuky. Mesto Bardejov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Projektová dokumentácia - ,, Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov “

15.05.2017 ikona pdf
 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt „Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
 03.04.2017  ikona pdf
 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Stavebný dozor pre projekt „Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
 03.04.2017  ikona pdf

 

Oznámenia

Názov oznámenia zverejnené dokument
 o začatí konania o určení povinnej osoby - SNAHA v.d. 16.02.2016  OZNÁMENIE
 o začatí konania o určení povinnej osoby - JAS 16.02.2016  OZNÁMENIE
     

 

 

 

 

Prehľad dotácií

 

DOTÁCIE NA ŠPORTOVÉ A POHYBOVO-REKREAČNÉ PODUJATIA ZA ROK 2007

 

SUBJEKT 

VÝŠKA DOTÁCIE /SK/ 

MHC Edymax Bardejov 

80 000,-

BŠK – futbalový oddiel Bardejov 

990 000,-

KUBO 3AL TEAM Bardejov 

30 000,-

OZ – volejbalový klub Bardejov 

98 000,-

ŠK MILÉNIUM 2000 B. N. Ves 

50 000,-

TJ Slovan Dlhá Lúka 

50 000,-

Gymnázium sv. J. Bosca 

4 000,-

Dávid Šatánek – lezenie Bardejov 

5 000,-

DO FÉNIX Bardejov 

5 000,-

JUDO KAN KLUB Bardejov 

15 000,-

ŠK Katolícky kruh Bardejov 

15 000,-

ŠK DELTA, mod. gymnastika Bardejov 

5 000,-

KST BŠK Bardejov 

26 000,-

STJ DRUŽBA Bardejov 

14 000,-

KSTaK Matej Bardejov 

22 000,-

Karate klub Bardejov 

7 000,-

OZ HC Farma Bardejov 

4 000,-

OV DPO Bardejov 

4 000,-

OZ Partizán Bardejov 

15 000,-

BKM Obnova Bardejov 

50 000,-

ŠŠK JAK Bardejov 

54 000,-

OC SZTP Bardejov 

16 000,-

SPZ OkO Bardejov 

5 000,-

KPBF Bardejov  

20 000,-

TJ Štart Bardejov 

10 000,-

DSS ALIA Bardejov 

5 000,-

SPOLU 

1 599 000,- 

 

FOND ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

FOND ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

Subjekt 

Výška dotácie 

Výška dotácie 

Výška dotácie 

/ Sk / 

/ € / 

/ € / 

2008 

2009 

2010 

TJ Štart – zjazdové lyžovanie Bardejov 

10 000,-

-

-

KST BŠK Bardejov 

5 000,-

166,-

832,-

OZ HC Farma Bardejov 

5 000,-

-

-

KST Štart Bardejov 

5 000,-

166,-

-

KPBF Bardejov 

10 000,-

332,-

-

OC SZTP Bardejov 

6 000,-

199,-

-

OZ – volejbalový klub Bardejov 

50 000,-

-

-

ŠŠK JAK Bardejov 

14 000,-

-

-

OV DPO Bardejov 

-

299,-

-

SRZ MO Bardejov  

-

1 328,-

-

SPOLU 

105 000,- 

2490,- 

832,- 

 

FOND ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU

FOND ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU 

Subjekt 

Výška dotácie 

Výška dotácie 

Výška dotácie 

/ Sk / 

/ € / 

/ € / 

2008 

2009 

2010 

BŠK – futbalový oddiel Bardejov 

471 000,-

-

-

KSTaK Matej Bardejov 

30 000,-

6 639,-

-

MHC Edymax bardejov 

170000,-

19 939,-

-

TJ Slovan Dlhá Lúka 

15 000,-

3 320,-

2 000,-

ŠK MILÉNIUM 2000 B. N. Ves 

85 000,-

6660,-

2 000,-

BKM Obnova Bardejov 

50 000,-

-

-

OZ – volejbalový klub Bardejov 

80 000,-

-

-

SRZ MO Bardejov 

20 000,-

-

-

STJ DRUŽBA Bardejov 

70 000,-

3 340,-

-

ŠK GLT PARTNER Bardejov 

100 000,-

4 319,-

-

BŠK – atletický oddiel Bardejov 

30 000,-

-

-

Partizán Bardejov 

-

24 918,-

27 000,-

JUDO KAN KLUB Bardejov 

-

6 332,-

-

HC 46 Bardejov 

-

11 618,-

-

SPOLU 

1 121 000,- 

87 085,- 

29 000,- 

 

FOND ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

 

FOND ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 

Subjekt 

Výška dotácie

Výška dotácie

Výška dotácie

/ Sk /

/ € /

/ € /

2008

2009

2010

MHC Edymax bardejov 

30 000,-

1 000,-

1 000,-

BKM Obnova Bardejov 

-

-

500,-

OZ – volejbalový klub Bardejov 

-

664,-

-

SRZ MO Bardejov 

10 000,-

-

-

Partizán Bardejov 

-

3 338,-

-

HC 46 Bardejov 

15 000,-

664,-

1 800,-

ŠŠK JAK Bardejov 

45 000,-

1 660,-

-

OR SAŠŠ Bardejov

25 000,-

-

-

TJ Štart Bardejov

-

332,-

-

OV DPO Bardejov

-

1 300,-

-

KICKBOX CLUB Bardejov

-

500,-

-

SPOLU

125 000,-

9 458,-

4 900,-

 

FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU

 

FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU

Subjekt

Výška dotácie

Výška dotácie

Výška dotácie

/ Sk /

/ € /

/ € /

2008

2009

2010/k 30.9./

BŠK – futbalový oddiel Bardejov

1 050 000,-

-

-

MHC Edymax bardejov

190 000,-

-

-

TJ Slovan Dlhá Lúka

50 000,-

1 600,-

-

BKM Obnova Bardejov

135 000,-

3 340,-

-

OZ – volejbalový klub Bardejov

50 000,-

-

-

STJ DRUŽBA Bardejov

-

660,-

-

BŠK – atletický oddiel Bardejov

3 000,-

1 000,-

-

Partizán Bardejov

-

6 640,-

568,-

HC 46 Bardejov

-

9 960,-

-

Karate klub Bardejov

9 000,-

300,-

-

ŠŠK JAK Bardejov

100 000,-

1 000,-

200,-

ŠK DELTA, moder. gymnast.Bardejov

20 000,-

330,-

 

DO FÉNIX Bardejov

8 000,-

-

-

OZ Mládež 21. stor. Bardejov

17 000,-

-

-

Gymnázium sv. J. Bosca Bardejov

-

133,-

-

KICKBOX CLUB Bardejov

-

1 500,-

1 500,-

SPOLU

1 632 000,-

26 463,-

2268,-

 

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ V OBLASTI PODPORY KULTÚR

Subjekt

Výška dotácie

Výška dotácie

Výška dotácie

Výška dotácie

/ Sk /

/ Sk /

/ € /

/ € /

2007

2008

2009

2010 /k 30.9./

Evanjelická cirkev, a.v

5000,-

200 000,-

-

-

Rod. združenie ZUŠ

5000,-

-

-

150,-

ZO Slov. zväz chovateľov

5000,-

-

-

-

Rímskokat. cirkev

120 000,-

500 000,-

-

-

Okresná knižnica D. Getgesela

15 000,-

-

-

1 000,-

Kaminský Jozef

-

-

5 00,-

-

Kulturama obč.združenie Bardejov

-

-

-

400,-

Únia žien, Bardejov- Žena roka

-

-

-

332,-

Tarka, folk.súbor

-

-

1 000,-

-

SZ zahradkárov OV

11 000,-

-

400,-

-

Občianske združenie kresť.kultúry

15 000,-

-

-

300,-

Pravoslávna cirkev

220 000,-

100 000,-

-

-

Slov. zväz chovateľov

10 000,-

-

-

-

Saleziáni Dona Bosca

100 000,-

-

-

-

Občianske združenie Diferent

-

-

-

250,-

Tvorivosť, HOS, Bardejov

10 000,-

-

200,-

300,-

Slov. rybársky zväz

-

-

663,-

23 236,-

Bardaf Fotoklub

10 000,-

-

1 500,-

-

Jednota dôchodcov

-

5 000,-

-

500,-

Gréckokatolícky farský úrad

-

100 000,-

-

 

Klub odborov a matičiarov, Bardejov

-

-

-

300,-

Rusínska obroda

10 000,-

-

-

 

Zväz rusínov a ukrajincov, Prešov

-

-

-

568,-

Klub bardejovčanov v Košiciach

-

-

-

7 00,-

SZ PB

-

30 000,-

-

-

Matica Slovenská

-

5 000,-

300,-

-

Sami Sebe

-

5 000,-

1 700,-

-

Gama Lúč

20 000,-

-

-

-

ZRUS

-

5 000,-

1 000,-

-

SPOLU

555 000,-

950 000,-

7 263,-

28 036,-

 

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ V SOCIÁLNEJ OBLASTI

SUBJEKT

Výška dotácie

Výška dotácie

/ Sk/

/ € /

2007

2008

2009

2010

Onkoklub Alžbeta, Sv. Jakuba 21, Bardejov

50 000,00

-

332

-

Slov.zväz telesne postihnutých, Bardejov

0

-

-

-

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bardejov

21 000,00

12 500

830

-

Klub sclerosis multiplex Badejov

5 000,00

-

166

-

Vrbovnica, n.o. Orechová ul.- Bard. N.V.

-

60 000

-

-

ZO Zväz postih.civiliz, chorobami Bardejov

10 000,00

12 000

500

-

NÁVRAT, o.z., Radničné nám. 12, Bardejov

20 000,00

80 000

-

-

Klub dôchodcov BNV

20 000,00

-

-

-

Klub dôchodcov  BK

15 000,00

-

-

-

Klub dôchodcov BJ

20 000,00

-

-

-

Klub dôchodcov DL

20 000,00

-

-

-

Klub dôchodcov Miháľov

5 000,00

-

-

-

Slov. Červený kríž - územný spolok BJ -SĽ

-

333

-

-

SAMI SEBE, Cidilková Anna

10 000,00

-

-

-

Klub sclerosis multiplex Badejov

5 000,00

5 000

-

-

Hospic Matky Terezy, Pri štadióne 2, BNV

10 000,00

-

-

-

Jednota dôchodcov Slovenska, Bardejov

10 000,00

50 000

598

-

OZ Hospic, Stocklova 9, Bardejov

6 000,00

10 120

350

-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,  Bardejov

15 000,00

15 000

-

-

VIA, n,.o, Františkánov 2 Bardejov

-

80 000

-

-

Spolok lekárov, Sv. Jakuba 21, Bardejov

-

100 000

-

2 500

Spolu:

242 000,00

424 600

3 109

2500

 

Iné

 Dátum Názov Dokument
10.08.2016 Dodatok č.2 k zmluve 900.1271 - Tatrabanka, a.s ikona pdf

 

 

 

 

zmluvná strana

predmet zmluvy

suma

dokument

 

Lazur Martin, Bartošovce 157, Hertník

Zmluva č. 40/PCO/06 o poskytovaní služieb ochrany objektu

1 000.- Sk

 

Arton

Nájomná zmluva - umiestnenie  rekl. billboardov

19 500,- Sk

 

Domov sociálnych služieb DÚHA

Nájomná zmluva

5 550, Sk

 

Krajský školský úrad

Dohoda - Špeciálna ZŠ - poskytovanie dotácií

   
 

Poľnohospodárske družstvo Magura

Dodatok č.1 k zmluve o nájme polnohospodárskych pozemkov

   
 

Bardejovské Kúpele a.s.

Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní služieb MsPO

   
 

PD Magura Zborov

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme poľnohosp. pozemkov

   
 

AMTEL Slovensko s.r.o.

Zmluva o pripojení a poskytovaní ver. telfónnej  služby

   

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám