Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Problematiku miestnych daní a poplatkov upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon stanovuje základné rámcové pravidlá v oblasti miestnych daní (t. z. ktoré dane môžu obce vyberať, čo je predmetom jednotlivých daní, kto je daňovníkom a pod.) a predstavuje akési právne mantinely, v rámci ktorých sa môžu obce pri výkone správy miestnych daní a poplatkov „pohybovať“. Konkrétne náležitosti jednotlivých daní, ako sú sadzby daní, termíny splátok daní, rozsah úľav a oslobodení od platenia daní, resp. poplatkov, podmienky, za ktorých si možno úľavy uplatniť a pod. si stanovujú jednotlivé obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.

Mesto Bardejov v súlade ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. zaviedlo na svojom území miestne dane a miestny poplatok.

Náležitosti miestnych daní a poplatkov v meste Bardejov upravujú dve všeobecne záväzné nariadenia a to:

 

Problematiku miestnych daní a poplatkov upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon stanovuje základné rámcové pravidlá v oblasti miestnych daní (t. z. ktoré dane môžu obce vyberať, čo je predmetom jednotlivých daní, kto je daňovníkom a pod.) a predstavuje akési právne mantinely, v rámci ktorých sa môžu obce pri výkone správy miestnych daní a poplatkov „pohybovať“. Konkrétne náležitosti jednotlivých daní, ako sú sadzby daní, termíny splátok daní, rozsah úľav a oslobodení od platenia daní, resp. poplatkov, podmienky, za ktorých si možno úľavy uplatniť a pod. si stanovujú jednotlivé obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.

Mesto Bardejov v súlade ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. zaviedlo na svojom území miestne dane a miestny poplatok.

Náležitosti miestnych daní a poplatkov v meste Bardejov upravujú dve všeobecne záväzné nariadenia a to:

 

Daň z nehnuteľnosti

1. Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

 

Každý daňový subjekt, ktorý v  priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt), je povinný do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (tzv. riadne daňové priznanie) a to podľa stavu k 1. januáru. Daňovník si v daňovom priznaní daňovú povinnosť sám nevypočítava, je len povinný uviesť v ňom všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností daňovník predkladá fotokópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti s pečiatkou vkladu do katastra (napr. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.) a fotokópiu listu vlastníctva. Ak v priebehu zdaňovacieho obdoba daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovém povinnosti (t. j. schválenie príklepu súdom, resp. udelenie príklepu pri dobrovoľných dražbách).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkom, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z nehnuteľností zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z nehnuteľností sú obava manželia, ktorí za daň ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Čiastkové priznanie

Ak u daňovníka, ktorý už v minulosti podal riadne daňové priznanie, dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k skutočnostiam majúcim vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. nadobudnutie nových nehnuteľností, zánik vlastníctva, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, vydanie stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia apod.), je povinný podať tzv. čiastkové daňové priznanie a to do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému (riadnemu) priznaniu k dani z nehnuteľností.

Opravné priznanie a dodatočné priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkového priznania k tejto dani môže daňovník podať opravné priznanie.

Ak daňovník zistí, že v riadnom, resp. čiastkovom priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane, je povinný podať dodatočné priznanie, najneskôr však do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Vyrubenie dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Splatnosť dane

Daň z nehnuteľností je splatná jednorázovo v prípade, ak ročná vyrubená daň nepresahuje 100 €, alebo v dvoch rovnakých splátkach, ak ročná vyrubená daň presahuje 100 € a to v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

1. Daň z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v druhovom členení podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. Pri zdaňovaní pozemkov príslušnou sadzbou dane je určujúce zaradenie pozemku podľa správy katastra, prípadne evidencie nehnuteľností a pri stavebných pozemkoch stavebné povolenie. Pre zaradenie do pozemku kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.

Výpočet dane

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa článku 3 ods. 1 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Základ dane

 1. a) Základom dane u ornej pôdy a trvalých trávnych porastov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov takto:

Katastrálne územie                             orná pôda                       trvalé trávne porasty

Bardejov                                             0,2937 €/m²                          0,0388 €/m²

Bardejovská Nová Ves                       0,2844 €/m²                           0,0355 €/m²

Dlhá lúka                                           0,1829 €/m²                           0,00295 €/m²

b) Základom dane u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. 4,64 €/m².

 1. c) Základom dane u lesných pozemkov a rybníkov s chovom rýb je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (t. j. Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 489/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku). Ak daňovník hodnotu nepreukáže znaleckým posudkom, stanovuje správca dane v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. hodnotu pozemku na 0,15 €/m.
 1. d) Základom dane u stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m² a hodnoty pozemku stanovenej správcom dane v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. na 25 €/m².

Sadzby dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je stanovená správcom dane nasledovne:

 1. 0,80 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
 2. 0,80 % za záhrady,
 3. 0,80 % za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 4. 0,80 % za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 5. 0,80 % za stavebné pozemky.

2. Daň zo stavieb

               Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. To znamená, že daňou zo stavieb sa nezdaňujú všetky stavby, ktoré sú stavbami podľa stavebného zákona. Nezdaňujú sa napríklad niektoré líniové stavby, inžinierske stavby, rôzne panelové cesty, vybetónované spevnené plochy na skladovanie, spevnené odstavné plochy, silážne jamy, bazény, komíny a podobne, pretože nemajú podlažie.

Výpočet dane

               Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa článku 4 ods. 1 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pri viacpodlažných stavbách sa daň vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu podlaží sa pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby nezapočítava prvé nadzemné podlažie (prízemie).

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane (pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby) a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby.

Základ dane

               Základom dane je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzby dane

Ročná sadzba dane zo stavieb je stanovená správcom dane nasledovne:

 1. 0,242 €/m² za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (0,225 €/m² pre stavby v k. ú. Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka),
 2. 0,225 €/m² za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,535 €/m² za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,665 €/m² za samostatne stojace ,
 5. 0,500 €/m² za stavby hromadných garáží,
 6. 0,400 €/m² za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. 1,660 €/m² za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 2,660 €/m² za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 9. 1,660 €/m² za ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcich skupinách.

Pri viacpodlažných stavbách správca určil v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. príplatok 0,10 €/m² za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 1. Daň z bytov

Daňou z bytov sa zdaňujú byty a nebytové priestory v bytových domoch, v ktorých aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby. Základné pojmy, ktoré sú platné aj na účely zákona č. 582/2004 Z. z. vymedzuje zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Podľa vyššie citovaného predpisu bytovým domom sa rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a ma viac ako tri byty, v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie (napr. na podnikanie), sa považuje za nebytový priestor.

Výpočet dane

               Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov podľa článku 5 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Základ dane

               Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

Sadzby dane

Ročná sadzba dane z bytov za byty na území mesta za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome je 0,242 €.

Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území mesta za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome je:

 1. 0,242 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
 2. 0,665 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
 3. 2,400 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

 

Poplatok za komunálne odpady

2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatníkom za odpady je:

 • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta alebo jeho časti na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť nachádzajúcu sa na území mesta alebo jeho časti na účely podnikania.

Pri vyrubení poplatku pre fyzické osoby – obyvateľov vychádza správca poplatku z údajov evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase vydávania platobného výmeru. Ak má fyzická osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

Ak má fyzická osoba v obci trvalý (alebo prechodný) pobyt a súčasne je osobou oprávnenou na podnikanie a miestom jej podnikania je miesto je trvalého (alebo prechodného) pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého (alebo prechodného) pobytu.

Každá právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území mesta Bardejov je povinná uzavrieť zmluvu s poverenou organizáciou (EKOBARD, a.s.) o podmienkach zhromažďovania, zberu a likvidácie komunálnych odpadov (týka sa to aj podnikateľov, ktorí prevádzkujú svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ak nepreukážu nájomnou zmluvou, že v cene nájomného je zahrnutý aj poplatok za TKO, samozrejme za predpokladu, že vlastník nehnuteľnosti má uzatvorenú zmluvu s poverenou organizáciou). V tejto zmluve si producent odpadu dohodne so zodpovednými pracovníkmi poverenej organizácie počet a druh zberných nádob na komunálny odpad, ich umiestnenie a frekvenciu odvozu.

Oznamovacia povinnosť

            Poplatník je povinný oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. 

 

Vyrubenie poplatku

Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Splatnosť poplatku

Poplatok u  fyzických osôb - obyvateľov je splatný jednorázovo ak ročný vyrubený poplatok nepresahuje sumu 50 €, alebo v dvoch pravidelných splátkach, ak ročný vyrubený poplatok presahuje sumu 50 € a to v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

Poplatok u podnikateľov je splatný jednorázovo ak ročný vyrubený poplatok nepresahuje sumu 350 €, alebo v dvoch pravidelných splátkach, ak ročný vyrubený poplatok presahuje sumu 350 € a to v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

 

Sadzba poplatku

 

Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 0,0740 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 27,01 € na osobu a rok).

Sadzba poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov je:

 1. 0,0152 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom do 1100 l (t. j. 86,94 € ročne pri nádobách s objemom 110 l – tzv. KUKA a frekvencii vývozu 1 x týždenne)
 2. 0,112 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom 1100 l (t. j. 640,64 € ročne pri nádobách s objemom 1100 l a frekvencii vývozu 1 x týždenne).

Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,020 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatník je povinný odovzdať drobné stavebné odpady na zbernom dvore. Poplatok za drobné stavebné odpady poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenému zamestnancovi správcu poplatku.

Oslobodenie od poplatku

Od platenia poplatku sú oslobodení poplatníci za obdobie, v ktorom sa preukázateľne zdržiavajú alebo zdržiavali:

 1. v zahraničí,
 2. mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu zamestnania a ktorí súčasne preukážu platenie poplatku v inej obci za uvedené obdobie,
 3. vo výkone trestu odňatia slobody.

Podmienkou na odpustenie poplatku je predloženie hodnoverných dokladov, ktoré jednoznačne preukazujú tieto skutočnosti a to:

 1. doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie tuzemského zamestnávateľa o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, zmluva o poistení v zahraničí, víza, pracovné povolenie a pod.,
 2. potvrdenie od zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období, doklad o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie alebo potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt a fotokópia rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci,
 3. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.

Vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť správcovi poplatku do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdoba. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Poplatníci, ktorí predložia uvedené doklady po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia, sú povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku.

Ak si poplatník v zdaňovacom období neuplatní nárok na odpustenie poplatku najneskôr do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Zníženie poplatku

Poplatok vypočítaný podľa základnej sadzby sa vynásobí koeficientom 0,3 pri:

 1. osobách, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia mesta Bardejov,
 2. osobách, ktoré sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiavajú mimo mesta Bardejov z dôvodu výkonu zamestnania, vrátane práce vykonávanej turnusovým spôsobom,
 3. osobách, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku v inej obci za určené obdobie.

Osoby uplatňujúce si nárok na zníženie poplatku sú povinné preukázať správcovi poplatku doklady odôvodňujúce použitie príslušného koeficientu do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia a to:

 1. osoby, ktoré študujú vo vzdialenosti menej ako 60 km od miesta trvalého pobytu potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní, ostatní len potvrdenie o návšteve školy,
 2. osoby, ktoré pracujú mimo mesta Bardejov pracovnú zmluvu, resp. potvrdenie od zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období,
 3. osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku v inej obci za určené obdobie, doklad o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie a fotokópiu rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci.

Poplatníci, ktorí doručia potvrdenie na úľavu poplatku po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia, sú povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku. Pri zmene poplatkovej povinnosti po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia sa pri určení výšky poplatku použije príslušný koeficient odo dňa nasledujúceho po písomnom oznámení a preukázaní zmeny poplatkovej povinnosti.

Ak si poplatník v zdaňovacom období neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

               Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady súčasne, uplatní sa zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

Vrátenie poplatku

Poplatok alebo jeho pomerná časť sa na základe žiadosti vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti si poplatník uplatní na predpísanom tlačive správcu poplatku.

Dokladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je napr. doklad o zmene trvalého pobytu, doklad o zmene prechodného pobytu, potvrdenie od zamestnávateľa o výkone práce mimo miesta trvalého pobytu, úmrtný list, doklad o hospitalizácií v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnych služieb, ukončenie užívania nehnuteľností a pod.

 

 

 

Platenie miestnych daní a poplatkov

 

Platenie miestnych daní a poplatkov

Miestne dane a poplatky, resp. ich splátky je daňovník (poplatník) povinný zaplatiť najneskôr v deň splatnosti. Platbu môže realizovať:

a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane

b) v hotovosti:

1. poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane

2. do pokladnice Mestského úradu (len pri platbách do 300 €).

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám