Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Zemepisná poloha

Bardejov sa nachádza na severovýchode Slovenska, rozkladá sa na oboch stranách rieky Topľa v západnej časti Nízkych Beskýd a Ondavskej vrchoviny. Leží na krížovatke turistických trás a to zo západu od Tatier cez Starú Ľubovňu smerom na Svidník a Duklu. Túto západno - východnú trasu z juhu pretína trasa vedúca zo severovýchodných oblastí Maďarska cez Košice, Prešov až po hranice s Poľskom. S naším severným susedom - Poľskom nás spája spoločná 60 km hranica s 3 hraničnými priechodmi a 2 priechodmi pre malý pohraničný styk, čo poskytuje veľmi dobré podmienky pre cezhraničnú spoluprácu.

Zemepisná poloha historického jadra mesta - Radničné námestie - je určená týmito súradnicami:
Zemepisná šírka: 49° 17´ 36´´ N (severnej šírky)
Zemepisná dĺžka: 21° 16´ 45´´ E (od Greenwicha)
Nadmorská výška: cca 276 m n. m.

Rozloha mesta

Rozloha katastra mesta vrátane mestských častí, t.j. Bardejov, Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka predstavuje výmeru 7 277, 14 ha.

Obyvateľstvo        NA AKTUALIZÁCII ÚDAJOV O OBYVATEĽSTVE PRACUJEME
(údaje k 31.12.2017)

Počet obyvateľov: celkom: 31 834 100,00 %
Z toho: muži: 15 799 49,55 %
  ženy: 16 035 50,45 %
Ekonomicky aktívne osoby: celkom: 20 446 100,00 %
k 21.05.2011 muži: 10 603 51,86 %
k 21.05.2011 ženy: 9 843 48,14 %

 

Veková štruktúra
(údaje k 31.12.2017)

predproduktívny vek:   0 - 15 rokov 4 625 14,53 %
produktívny vek: muži: 15 - 62 rokov 10 949 34,39 %
  ženy: 15 - 60 rokov 9 885 31,05 %
poproduktívny vek: muži: od 62 rokov 2 436 7,65 %
  ženy: od 60 rokov 3 939 12,38 %

 

Priemerný vek
celkom: 39,97 rokov

Národnosti
(údaje k 21.05.2011)

Slovenská 84,11 %
Rusínska 3,24 %
Rómska 2,37 %
Ukrajinská 0,76 %
Česká 0,29 %
Maďarská 0,10 %
Ostatná 0,39 %
Nezistená 8,74 %

 

Úradný jazyk
Slovenský jazyk

Náboženstvo
(údaje k 21.05.2011)

Rímskokatolícke 56,52 %
Gréckokatolícke 15,76 %
Evanjelické a. v. 6,94 %
Pravoslávne 3,67 %
Ostatné 1,03 %
Bez vyznania 4,90 %
Nezistené 11,18 %

 

Podnebie a počasie

Klimatické pomery Bardejova a jeho okolia značne ovplyvňujú jednotlivé komponenty. Povrchové formy, na ktorých sa Bardejov rozkladá, resp., ktoré v jeho okolí vystupujú, ovplyvňujú jednotlivé klimatické prvky, takže Bardejov a jeho okolie charakterizujú dve klimatické oblasti, a to: teplá oblasť a mierne teplá oblasť. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozsahu od 5,2 - 10,3 ° C. Najchladneším mesiacom je január, kedy sa priemerné teploty pohybujú od - 3,5 do -6,2 ° C. Najteplejší je mesiac júl s priemernými teplotami od 14 - 18,3°C. Z hľadiska zrážkových pomerov patrí Bardejov do horsko - pevninskej klimatickej oblasti. Priemerný ročný úhrn zrážok je v Bardejove cca 700 mm a v Bardejovských Kúpeľoch cca 754 mm. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou dosahuje maximum v januári 25,6 a minimum v mesiaci október 0,1 a apríl 1,4 dňa. Ročný priemer je 82,4 dňa.

Priemerná vlhkosť vzduchu sa pohybuje od 78 - 82 %. V apríli - septembri sa pohybuje okolo 76 %. Maximum relatívnej vlhkosti pripadá na november - január 87 - 88 %.

Oblačnosť je v ročnom priemere je 58 % a najnižšie hodnoty dosahuje v auguste aseptembri 47 %. Najvyššie hodnoty dosahuje v novembri a decembri, a to až 75 %. V ročnom priemere je počet jasných dní okolo 59, pričom najviac je ich v auguste 7,8 a septembri 7,9 dňa. Najmenej jasných dní pripadá na mesiac december, a to 1,8.

Príroda

Z prírodného hľadiska je Bardejov a jeho okolie charakteristické svojráznym hornatým prostredím, kde sa striedajú oblé horské chrbáty so širokými dolinami. Toto územie je po stránke geologickej budované prevažne flyšovými horninami, a to odolnými pieskovcami a menej odolnými ílovitými bridlicami. Okolité pohoria a kopce sú pokryté prevažne bukovými, jedľovými a zmiešanými lesmi. V dolinách menších tokov a pozdĺž mŕtvych výmoľov sú rozšírené najmä krovito - trávnaté porasty, napr. trnky, vtáčí zob, jelša, vŕba a pod.

Lesy sú bohaté na živočíšstvo a lesnú zver. K charakteristickým druhom patria salamandra škvrnitá, jašterica živorodá, krkavec čierny, vlk obyčajný, jazvec obyčajný, jeleň karpatský a srnčia zver, rys ostrovid, zajac, líška, kuna a diviačia zver. Územie je obzvlášť zaujímavé aj v ríši hmyzu, kde sú zastúpené vzácne druhy chrobákov a motýľov.

Vodstvo

Územie bardejovského regiónu patrí k povodiu Bodrogu a Hornádu. Povrchovú vodu z Bardejova a okolia odvádza rieka Topľa so známejšími prítokmi Šibská voda a Kamenec. Po stránke hydrografickej patrí toto územie k pramennej oblasti, kde k nezaplatiteľným darom podzemia sú bohaté, najmä minerálne pramene s rôznym chemickým zložením. K najznámejším patrí unikátny prameň Cigeľka a minerálne pramene v Bardejovských Kúpeľoch.

Najblišie udalosti

09 dec 2022
19:00 - 22:00
ROBO OPATOVSKÝ & BAND
25 nov 2022
19:00 - 21:00
LACIKÁM NEDRÁŽDI

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám