Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekty financované z národných zdrojov

„Ulička remesiel v Bardejove - II. etapa“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 podľa VZN PSK č. 57/2017
Program 2. Kultúra
Podprogram 2.1. Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Dátum podania: 20.03.2017
Doba realizácie: 24.08. - 27.08.2017
Obsah projektu:        
Prispieť k udržaniu kvality a atraktivity jedného z tradičných a najviac vyhľadávaných kultúrnych podujatí organizovanom na verejnom priestranstve v našom meste  s názvom „Ulička remesiel“ nákupom nových drevených stánkov s prístreškom v počte 10 ks, ktoré budú ľahko mobilné, zostaviteľné a rozostaviteľné a zabezpečia jednotný vizuál tohto tradičného kultúrneho podujatia.
Celkové predpokladané náklady: 8 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Domu smútku v Bardejove – II. etapa“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 12.03.2017
Doba realizácie: 06/2017 - 12/2017
Obsah projektu:
Prvá etapa prác bola v čiastočnom rozsahu vykonaná v minulom roku, kedy sa na objekte vymenili vstupné dvere a 6 okien. V rámci druhej etapy sa pokračuje v rekonštrukcii nasledovnými prácami: - výmena 20 pôvodných drevených okien a parapetov za nové (plastové), vysprávky a opravy vnútorných a vonkajších omietok, oprava zatekajúcej strechy asfaltovými hydroizolačnými pásmi, vrátane opráv klampiarskych konštrukcií.
Celkové predpokladané náklady: 16 936,00 €
z toho požadovaná dotácia: 13 500,00 €

„Obnova mestského opevnenia, južná časť – archeologický výskum 3. etapa, č. ÚZPF 1665/19“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  13.12.2016
Doba realizácie: 05/2017 - 12/2017
Obsah projektu:
Pokračovať v 3. záverečnej etape archeologického výskumu – zrealizovať predstihový ručný sondážny výskum – ukončenie, plošný archeologický výskum  v rozsahu plošného odkryvu murív opevnenia, vypracovanie záverečnej dokumentácie, v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 18 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 17 100,00 €

„Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove – 2. etapa, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 13.12.2016
Doba realizácie: 04/2017  - 12/2017
Obsah projektu:
Obnoviť strechu a zabrániť zatekaniu vody cez strešnú konštrukciu do vnútorných priestorov objektu realizáciou nasledovných aktivít: - výmena strešnej krytiny, výmena strešných klampiarskych konštrukcií, ošetrenie drevených konštrukcií náterom. Projekt nadväzuje na I. etapu zrealizovanú v r. 2016, kedy bola obnovená strecha v rozsahu 360 m2.
Celkové predpokladané náklady: 79 310,00 €
z toho požadovaná dotácia: 75 344,00 €

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2017“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 13.12.2016
Doba realizácie: 08/2017
Obsah projektu:
Realizácia jubilejného 25. ročníka tradičného „pamiatkarského podujatia“ s názvom „Vedecká konferencia Bardkontakt 2017“, s medzinárodnou účasťou, venovaná problematike mestských pamiatkových centier.
Celkové predpokladané náklady: 8 115,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 709,00 €

Projekty financované zo Štrukturálnych fondov:

„Komunitné centrum Poštárka, Bardejov“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
Dátum podania: 02.02.2017
Doba realizácie: 09/2016 - 12/2018
Obsah projektu:    
Zlepšiť prístup obyvateľstva v marginalizovanej rómskej komunite k sociálnej infraštruktúre výstavbou komunitného centra v mestskej časti Poštárka s kapacitou 68 klientov. Projekt vytvorí priestorové a materiálne podmienky pre poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitný rozvoj, výkon komunitnej a sociálnej práce, komunitnej rehabilitácie, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity príslušníkov MRK a majoritného obyvateľstva v meste.
Celkové predpokladané náklady: 324 446,40 € €
z toho požadovaná dotácia: 308 224,08 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2017-03-12, 15:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám