Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

„Dobudovanie cyklochodníkov v meste Bardejov“
Plán obnovy a odolnosti – Výzva č. 2 Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Dátum podania: 30.01.2024
Doba realizácie: 07/2024 – 08/2025
Obsah projektu:    
Dobudovanie cyklistických trás v meste Bardejov a prepojenie mesta cyklistickými trasami s obcou Mokroluh. Cyklotrasy, ktoré budú vybudované v rámci predkladaného projektu:
- Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) a prepojenie obslužnej komunikácie JZ obchvatu mesta do siete cyklotrás v meste Bardejov
- cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove
- cyklochodník ul. Slovenská v Bardejove - úsek Toplianska
- dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) – úsek Vodárenská – Štefánikova.
Realizáciou predkladaného projektu dôjde k prepojeniu obce Mokroluh s mestom Bardejov a vytvorí sa komplexná sieť cyklochodníkov, prostredníctvom ktorých sa budú vedieť obyvatelia obce a mesta dostať zo západnej časti mesta do centrálnej resp. východnej časti.
Celkové predpokladané náklady: 1 994 564,27 €
z toho požadovaná dotácia: 1 994 564,27 €

„Obnova Červenej bašty – východná fasáda“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 28.12.2023
Doba realizácie: 04/2024 - 12/2024
Obsah projektu:
Predmetom prác je záchrana a stabilizácia pôvodných renesančných omietkových vrstiev východnej fasády Červenej bašty pod dohľadom reštaurátora, ktoré sú dlhodobo poškodené s výraznou mierou deštrukcie. Počas obnovy bude realizované odstránenie uvoľnenej a poškodenej omietkovej vrstvy, fixácia kamenno tehlového muriva, fixácia a obnova omietkových vrstiev, kamenných ostení a celková farebná úprava fasády s kvádrovaním. Obnova bude spojená so zabezpečením východnej fasády proti vzlínavosti zemskej vlhkosti časti bašty smerujúcej do medziparkanového priestoru mestského opevnenia. Cieľom obnovy je prezentácia východnej fasády bašty v čo možno najautentickejšej podobe.
Celkové predpokladané náklady: 50 620 €
z toho požadovaná dotácia:   48 080 €

„Obnova hlavnej fasády meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - výroba replík futrovaných okien“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 28.12.2023
Doba realizácie: 04/2024 - 12/2024
Obsah projektu:
Postupná obnova hlavnej fasády národnej kultúrnej pamiatky - Dom meštiansky na Radničnom námestí č. 5 v Bardejove, ktorý je zapísaný v ÚZPF pod č. 1685/1. Hlavná fasáda meštianskeho domu predstavuje jedinú bohatú štukovú secesnú fasádu v rámci Pamiatkovej rezervácie Bardejov, ktorej komplexné reštaurovanie bolo ukončené v roku 2023. Predmetom prác je umelecko-remeselná výroba a osadenie replík futrovaných okien vrátane dobových kovaní, pántov, kľučiek a celkovej farebnej úpravy, ktorá bude korešpondovať so  zreštaurovanou hlavnou fasádou, ktorá sa  stala "novým" skvostom Radničného námestia.
Celkové predpokladané náklady: 20 151 €
z toho požadovaná dotácia:  16 120 €

"Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 – 2. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 28.12.2023
Doba realizácie: 05/2024 - 12/2024
Obsah projektu:
Postupná obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove, ktorá je zapísaná v ÚZPF pod č. 1708/2. Práce na Sýpke budú pozostávať z výmeny dvoch dverí a výplní okenných otvorov, ktoré sú v havarijnom stave. Súčasťou projektu je aj  realizácii archeologického výskumu.
Celkové predpokladané náklady: 16 190 €
z toho požadovaná dotácia:  12 950 €

„Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2024“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 28.12.2023
Doba realizácie: 19.08.2024 - 30.09.2024
Obsah projektu:
Systémová odborná podpora subjektov zainteresovaných v procese ochrany pamiatkového fondu, ktorých cieľom je ochrana, identifikácia, dokumentácia, prezentácia a interpretácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt pamiatkového fondu. Cieľom projektu je realizácia 32. ročníka tradičného "pamiatkarského podujatia" s medzinárodnou účasťou s názvom "Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2024", venovaného problematike mestských pamiatkových centier. Účelom a prínosom projektu je využitie účasti odborníkov na prezentáciu, získavanie a výmenu nových poznatkov a skúseností v oblasti ochrany pamiatkového fondu pre následnú aplikáciu v praxi.
Celkové predpokladané náklady: 10 300 €
z toho požadovaná dotácia:         9 780 €

„Miesta pamäti, Bardejov – Gorlice“
Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027: Výzva PLSK.03.01-IP.01-001/23
Prioritná os: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie
Dátum podania:  29.09.2023
Doba realizácie: 06/2024 – 05/2026
Obsah projektu:
Posilniť cestovný ruch prostredníctvom zvýšenia atraktívnosti a zlepšenia prístupnosti k historickým lokalitám na oboch stranách hraníc. V meste Bardejov bude zrevitalizovaný areál historickej Kalvárie, zrekonštruovaná obslužná komunikácia areálu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, vykonané terénne úpravy, vodozádržné opatrenia – retenčné záhony, asanované choré a vysadené nové stromy, ako aj ovocný sad. V meste Gorlice bude skvalitnený prístup k pamätnému cintorínu č. 91, vybudovaná vyhliadková plošina, oddychovo - vzdelávacia zóna a osadené stojany na bicykle. V rámci prezentácie kultúrneho dedičstva budú v Gorliciach aj Bardejove vybudované náučné chodníky, informujúce návštevníkov o projekte, ale aj o histórii a unikátnosti oboch miest. Vydané budú publikácie o oboch historických lokalitách, natočené krátke video dokumenty a vytvorené webové stránky.
Celkové náklady projektu: 4 557 075,51 €
z toho požadovaná dotácia: 3 649 120,41 €

„Sieť nabíjacích staníc v meste Bardejov“
Plán obnovy a odolnosti - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie
Dátum podania: 29.09.2023
Doba realizácie: 01/2024 – 12/2024
Obsah projektu:    
Vytvorenie podmienok na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a zároveň podpora budovania verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave a zlepší kvalita ovzdušia. Inštaláciou 16 nabíjacích staníc prioritne do rezidenčných areálov v meste Bardejov sa zvýši ich dostupnosť nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta.  
Celkové predpokladané náklady: 137 220 €
z toho požadovaná dotácia: 127 200 €

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v Bardejove – obydlie Dlhá Lúka“
Úrad vlády SR - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
Dátum podania: 21.08.2023
Doba realizácie: 07/2023 – 12/2024
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a tým zvýšenie kvality bývania prostredníctvom dobudovania ZTI. Predmetom projektu je vybudovanie prístupovej komunikácie ku všetkým obydliam v segregovanej rómskej komunite Dlhej Lúke, ktorá sa už bude napájať na ďalej budovaný chodník financovaný z NFP.
Celkové predpokladané náklady: 1 077 367,25 €
z toho požadovaná dotácia: 15 836,47 €

„Vybudovanie a rekonštrukcia športovísk“
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Výzva 2/2023/SRR - poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
Dátum podania: 29.06.2023
Doba realizácie: 09/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Vytvorenie priestorov v exteriéri pozostávajúcich z infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru. Pôjde o tri verejné priestory využívané obyvateľmi, ktoré nie sú vybavené vhodnou infraštruktúrou, ktorá by im umožňovala venovať sa pohybovým aktivitám a vytváraniu medzigeneračných väzieb. Ide o priestory v mestskej časti Mihaľov a Dlhá Lúka a na ul. Bernoláková (na sídlisku Moliterka). V rámci priestorov budú vybudované miesta prvej pomoci, vrátane defibrilátora osadeného pevne na stene s alarmom.
Celkové predpokladané náklady: 466 831,67 €
z toho požadovaná dotácia: 443 490,08 €

 

 

 

 

 

 

  Erb Mesta Bardejov

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2024-02-13 15:50 zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám