Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Názov projektu: „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu“

Výzva na predloženie ponuky na účasť vo verejnom obstarávaní
podľa § 117 zák.343/2015 Z. z.
1.Identifikácia verejného obstarávania
§ 8  ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zák,343/2015 v aktuálnom znení
MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
IČO: 00321842
DIČ: 2020622923
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Novotný
Kontakt: jan.novotny@bardejov.sk, 054/ 4862 129, 0903 623 848
2. Názov predmetu obstarávania:  :
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu- časť Bardejov- Krynica
SKRÁTENÝ NÁZOV SK:
Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov –Krynica- finančná analýza- Služby
CPV:  79412000-5, 79311410-4, 79415200-8     Miesto dodania predmetu zákazky: MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
3. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Finančná a ekonomická analýza v rozsahu:
Pokyny pre vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy pre program cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020 – Príloha č. 4  link: https://sk.plsk.eu/-/prirucka-pre-prijimatela-spolu-s-prilohami  - doplnok pre sektorové analýzy
Predpokladaná hodnota zákazky:
3 920,00 Eur bez DPH
4. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE     X
5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa predmet objednávky najneskôr do 20.06.2016
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:       
Predmet zákazky sa bude financovať z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020, z vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov ŠR SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 7. Podmienky účasti záujemcov
Oslovení budú len záujemcovia  oprávnení dodávať predmet zákazky.
8. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:   čas: 06.06.2016 15:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.         X 
ponuka musí môže byť doručená aj e-mailom, musí byť označená obchodným menom a adresou záujemcu vrátane: Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov -Krynica- Finančná analýza -Služby
9. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný dátum vyhodnotenia   ponúk: 06.06.2016.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € bez DPH na celý  predmet zákazky.
11. Ďalšie informácie : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky  budú v rozpore s  požiadavkami verejného obstarávateľa.
 Uchádzač predloží ponuku kde uvedie:
Cenu spolu bez DPH  za činnosti podľa bodu 3. 
DPH  spolu za služby podľa bodu .
Cenu spolu s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, tak to uvedie v ponuke.
Ďalšie informácie na adrese uvedenej v bode 1.
Obstarávateľ uzatvorí zmluvu na činnosti podľa  bodu 3.
12. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?  Nie
13. Použitie elektronickej aukcie: NIE

V Bardejove  31.05.2016

MUDr. Boris Hanuščak
Primátor mesta

Názov projektu: „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu“

Výzva na predloženie ponuky na účasť vo verejnom obstarávaní
podľa § 117 zák.343/2015 Z. z.
1.Identifikácia verejného obstarávania
§ 8  ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zák,343/2015 v aktuálnom znení
MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
IČO: 00321842
DIČ: 2020622923
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Novotný
Kontakt: jan.novotny@bardejov.sk, 054/ 4862 129, 0903 623 848
2. Názov predmetu obstarávania:  :
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu- časť Bardejov- Krynica
SKRÁTENÝ NÁZOV SK:
Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov –Krynica- finančná analýza- Služby
CPV:  79412000-5, 79311410-4, 79415200-8     Miesto dodania predmetu zákazky: MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
3. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Finančná a ekonomická analýza v rozsahu:
Pokyny pre vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy pre program cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020 – Príloha č. 4  link: https://sk.plsk.eu/-/prirucka-pre-prijimatela-spolu-s-prilohami  - doplnok pre sektorové analýzy
Predpokladaná hodnota zákazky:
3 920,00 Eur bez DPH
4. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE     X
5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa predmet objednávky najneskôr do 20.06.2016
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:       
Predmet zákazky sa bude financovať z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020, z vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov ŠR SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 7. Podmienky účasti záujemcov
Oslovení budú len záujemcovia  oprávnení dodávať predmet zákazky.
8. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:   čas: 06.06.2016 15:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.         X 
ponuka musí môže byť doručená aj e-mailom, musí byť označená obchodným menom a adresou záujemcu vrátane: Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov -Krynica- Finančná analýza -Služby
9. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný dátum vyhodnotenia   ponúk: 06.06.2016.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € bez DPH na celý  predmet zákazky.
11. Ďalšie informácie : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky  budú v rozpore s  požiadavkami verejného obstarávateľa.
 Uchádzač predloží ponuku kde uvedie:
Cenu spolu bez DPH  za činnosti podľa bodu 3. 
DPH  spolu za služby podľa bodu .
Cenu spolu s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, tak to uvedie v ponuke.
Ďalšie informácie na adrese uvedenej v bode 1.
Obstarávateľ uzatvorí zmluvu na činnosti podľa  bodu 3.
12. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?  Nie
13. Použitie elektronickej aukcie: NIE

V Bardejove  31.05.2016

MUDr. Boris Hanuščak
Primátor mesta

Projekty financované z národných zdrojov

„Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho systému a obslužného pracoviska monitorovacieho kamerového systému v meste Bardejov“
Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
Dátum podania: 28.04.2017
Doba realizácie: 04/2017 - 12/2017
Obsah projektu:     
Posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste osadením bezpečnostných kamier a tak zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, ochranu ich majetku a pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu v meste Bardejov.
Celkové predpokladané náklady: 58 656,00 €
z toho požadovaná dotácia: 46 856,00 €

„Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov, východná časť -  Veľká bašta, č.  ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Dátum podania: 07.04.2017
Doba realizácie: 05/2017 - 12/2017
Obsah projektu:
Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky „Veľkej bašty“, ako súčasti mestského hradobného opevnenia. Po oprave a obnove bude sprístupnená širokej verejnosti ako expozícia histórie lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Bardejov.
Celkové predpokladané náklady: 385 603,00 €
z toho požadovaná dotácia: 366 322,00 €

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Domu smútku v Bardejove – II. etapa“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 12.03.2017
Doba realizácie: 06/2017 - 12/2017
Obsah projektu:
Prvá etapa prác bola v čiastočnom rozsahu vykonaná v minulom roku, kedy sa na objekte vymenili vstupné dvere a 6 okien. V rámci druhej etapy sa pokračuje v rekonštrukcii nasledovnými prácami: - výmena 20 pôvodných drevených okien a parapetov za nové (plastové), vysprávky a opravy vnútorných a vonkajších omietok, oprava zatekajúcej strechy asfaltovými hydroizolačnými pásmi, vrátane opráv klampiarskych konštrukcií.
Celkové predpokladané náklady: 16 936,00 €
z toho požadovaná dotácia: 13 500,00 €

Projekty financované zo Štrukturálnych fondov:

„Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 24.04.2017
Doba realizácie: 03/2017 - 07/2018
Obsah projektu:    
Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmena drevených zdvojených okien a dverí na objekte MŠ, hospodárskom pavilóne a telocvični.
Celkové predpokladané náklady: 542 616,26 €
z toho požadovaná dotácia: 515 488,30 €

„Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 24.04.2017
Doba realizácie: 03/2017 - 07/2018
Obsah projektu:    
Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmena starých drevených zdvojených okien a dverí za nové plastové s izolačným trojsklom na pavilónoch A, B, C a D.
Celkové predpokladané náklady: 600 869,39 €
z toho požadovaná dotácia: 570 825,92 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2017-06-27, 09:20, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám