Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

dátum názov doručenie dokument
  2.2017    
       

 

10.4.2017

 Oznámenie o začatí konania ododatočnom povolení (odstránení) stavbya výzva na predloženie dokladov - verená vyhláška

na stavbu :  "Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 

25.4.2017

 ikona pdf

 

 10.4.2017

 

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Zateplenie obvodového plášťa bytového domu - blok B5 nám. arm. gen. L.Svobodu 2687/19-21, Bardejov" - zmena stavby

 

 25.4.2017

 ikona pdf

 

 9.3.2017

 

Oznámenie o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 

24.3.2017

 ikona pdf
 28.2.2017  Upovedomenie o podaní odvolania proti ÚR o umiestnení stavby "Polyfunkčná budova Dlhý rad Bardejov"  14.3.2017  ikona pdf
 22.2.2017  Rozhodnutie MDaV SR, sekcia výstavby k odvolaniu spoločnosti Alians s.r.o. proti rozhodnutiu OU Prešov, OVaBP č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.10.2016  9.3.2017  ikona pdf
17.2.2017 Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)" 4.3.2017 ikona pdf
  1.2017    
       
 25.1.2017  Územné rozhodnutie -  verejna vyhláška : "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"  10.2.2017  ikona pdf

 

19.1.2017

Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)"

 

2.2.2017

ikona pdf
4.1.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom" 19.1.2017 ikona pdf
4.1.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o." 19.1.2017 ikona pdf
  12.2016    

 

29.12.2016

Kolaudačné rozhodnutie (povolenie užívať stavbu) – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.

 

13.1.2017

 

ikona pdf

 

23.12.2016

Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - doplňujúce konanie.

- na stavbu :"Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"

 

5.1.2016

 

ikona pdf

 

 19.12.2016

 

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Bardejov – IBV na ul. Homolkovej - rozšírenie IS - SO 01 STL“ .

 

3.1.2017

 ikona pdf

 

8.12.2016 

 

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom" - TS a rozšírenie NN siete 

 

23.12.2016

 ikona pdf

 

8.12.2016

 Stavebné povolenie - dodatočné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: "STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves"  23.12.2016  ikona pdf

7.12.2016

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o." 

22.12.2016 ikona pdf
       
  11.2016    
       
29.11.2016 Stavebné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom - doplnenie II. etapa   ikona pdf
 29.11.2016

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.

 14.12.2016  ikona pdf
15.11.2016

Verejná vyhláškao OU Prešov o upoveodmení účastníkov konania o obsahu odvolania voči rozhodnutiu OÚ Prešov č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.102016, ktorým bolo zrušené rozzhodnutie mesta Bardejov č. ŽP 2016/022827 zo dňa 19.5.2016 - na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

30.11.2016  ikona pdf
7.11.2016  Verejná vyhláškao začatí stavebného konania  podľa §88a a § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves“ na parcelách č. C KN 495/56, 495/58, 1756/3, 499/2, 499/12, 1863/12, 256/1, 495/2, 1813/1, 1817, 1818/1, 1818/2  v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves

 22.11.2016  ikona pdf
       
   10.2016    
19.10.2016

Verejná vyhláška rozhodnutia OU Prešov o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

3.11.2016 ikona pdf
19.10.2016

Verejná vyhláška  kolaudačného rozhodnutia podľa § 82 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.

 3.11.2016 ikona pdf
14.10.2016 Verejná vyhláška - začatie doplnujuceho stavebneho konania - technicke vybavenie k IBV Pod Mihalovom - doplnenie II etapa 29.10.2016 ikona pdf
10.10.2016 Stavebné povolenie - SO01 Dopravne napojenie na polyfunkčný objekt 25.10..2016 ikona pdf
29.09.2016 Oznamenie o zacati kolaudacneho konania a pozvanie k ústnemu konaniu - pristupova cesta k ČOV Bardejov - Bardejovská Nová Ves 4.10.2016 ikona pdf
 

 

09.2016

   
 15.9.2016

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.

 30.9.2016 ikona pdf 
 5.9.2016

Verejná vyhláškao OU Prešov o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 20.9.2016  ikona pdf
 20.9.2016 Verejná vyhláškao začatí stavebného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov, IBV na ul. Homolkovej, rozšírenie inžinirskych sietí - SO 01 STL plynovod" 

 5.10.2016  ikona pdf
 
 
 
 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám