Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES 2016), ktoré v tomto roku prebieha v členských štátoch Európskej únie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dopselých na celoživotnom vzdelávaní. Zisťovanie je súčasťou systematickej tvorby štatistík o celoživotnom vzdelávaní obyvateľov EÚ. Výstupy zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Budú zároveň predstavovať významný zdroj údajov a informácií potrebných pre medzinárodné porovnávanie a na analýzy stavu vo vzdelaní populácie na Slovensku.

Na Slovensku bude do zisťovania zaradených 5 000 jednotlivcov v náhodne vybraných obciach (mestách), medzi ktorými sa nachádza aj naše mesto.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2016.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania obyvatelia poskytnú budú použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskrších predpisov. Za ochranu získaných dôverných údajov zodpovedá v plnej miere Štatistický úrad SR, ktorý bude zverejňovať štatistické informácie z tohto zisťovania výlučne v anonymizovanej forme bez možnosti identifikácie respondenta.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

Zverejnil: Ing. Ľuboš Antony, Ing., 2016-06-30, 15:15, lubos.antony@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám