Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov v stredu 13. októbra 2021 podalo žiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorý je zameraný na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Predmetom riešenia spomínaného projektu Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove“ je návrh cyklochodníka na ulici Krátky rad v úseku od križovatky Krátky rad – Veterná, až po križovatku Krátky rad – Dlhý rad v priestore medzi cestnou komunikáciou 1/77 a vonkajším priekopovým múrom stredovekého opevnenia.

Navrhovaný cyklochodník bude z južnej strany cez križovatku Veterná – Krátky rad a existujúce premostenie cez Šibskú vodu napojený na cyklotrasu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vedenú po ulici Pod Lipkou, zo severnej strany bude v ďalších etapách pokračovať dvoma smermi - v priestore ulice Dlhý rad do centrálnej časti mesta, a v priestore Slovenskej ulice severným smerom. Vetva, ktorá bude smerovať od OD Centrum smerom na Bardejovské Kúpele bude (resp. už je) riešená v rámci projektu rekonštrukcie cesty I/77 v gescii štátu. Vyplýva z toho, že z hľadiska koncepcie cyklodopravy v centrálnej časti mesta tvorí navrhovaný cyklochodník významný a dôležitý úsek cyklistickej infraštruktúry na území mesta.

Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby. Súčasťou riešenia je aj verejné osvetlenie pozdĺž cyklochodníka. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je 397,56 m.

Po ukončení realizácie bude cyklochodník slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta Bardejov a cykloturistom prechádzajúcim cez mesto.

Predpokladaná investícia je  v hodnote vyše 207 tisíc eúr.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-13, 11:11  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám