Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

bezp_kamS budovaním bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému v meste Bardejov sa začalo v roku 2003. Jeho rozširovanie a modernizácia sa uskutočňuje na základe dlhodobého projektu s dôrazom na Mestskú pamiatkovú rezerváciu Bardejov a sídliskové celky.

 

Cieľom a obsahom projektu je zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta a ochrany ich majetku, majetku mesta. Zároveň sa tým posilní dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a  tiež vo vymedzenom rozsahu aj dohľad nad dopravno-bezpečnostnou situáciou. To všetko bez nutnosti zvyšovania početných stavov príslušníkov MsP. Na druhej strane má inštalácia kamerového systému preventívny účinok a vedie k potieraniu protiprávnych konaní, priestupkov a  trestných činov potencionálnych  páchateľov.

 

Realizácia projektu je finančne náročná. Finančné prostriedky na tento účel sú získavané z rozpočtu mesta a rozpočtu Vlády SR prostredníctvom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. V roku 2010 bolo z rozpočtu Vlády SR na tento účel poskytnutých 13 500,-- €. Mesto Bardejov prispelo zo svojho rozpočtu sumou 3 375,-- €, čo predstavuje 20 % kofinancovanie. Z týchto prostriedkov  bola jedna kamera  osadená na hradobnom múre na ul. Miškovského a bude monitorovať priestor okolo novovybudovaného parku a fontány na ul. Dlhý rad. Druhá kamera je osadená na novostavbe „Kvety“ pri obchodnom dome AB na ul. Komenského, prostredníctvom ktorej bude monitorovaný priestor v okolí AB-čka, Parku Európy, Mestskej tržnice a podobne.

 

Obsluha už existujúceho bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému, ktorý pozostáva z ôsmich otočných kamier, je zabezpečená nepretržite 24 hodín denne. Za týmto účelom Mesto Bardejov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove zriadilo chránenú dielňu, kde našlo pracovné uplatnenie 5 občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.

 

V tendencii rozširovania a modernizácie monitorovacieho kamerového systému mienime pokračovať aj v budúcom období v rozsahu finančných zdrojov, ktoré sa  na tento účel podarí zabezpečiť.

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám