Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vo štvrtok 28.4.2011 sa na svojom 5. zasadnutí zišlo Mestské zastupiteľstvo v Bardejove. Predmetom rokovania bola správa o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu a návrh na zrušenie ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu.

Ozdravný režim v Bardejove trval takmer dva mesiace. K jeho zavedeniu došlo uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 31/2011 z 3.3.2011 na základe toho, že bola prekročená zákonom stanovená 15% hranica záväzkov mesta spolu s jeho rozpočtovými organizáciami po lehote splatnosti k 31.12.2010. Tie činili 15,93 % skutočných bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií. Zároveň neuhradené uznané záväzky mesta po lehote splatnosti viac ako 60 dní boli k 31.12.2010 v súhrnnej výške 2 218 106 €.

O tomto stave muselo mesto informovať Ministerstvo financií SR, zaviesť ozdravný režim a prijať opatrenia, ktorými sa do 90 dní podarí znížiť stav záväzkov pod hranicu 15%.  Najväčšiu časť záväzkov tvorili záväzky voči spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Uvedená firma realizovala na základe výsledkov verejného obstarávania práce na projekte „Mestský hnedý priemyselný park Bardejov“.

Dôvodom nárastu záväzkov voči spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. bola skutočnosť, že SARIO v júni minulého roku pozastavilo financovanie výstavby mestského hnedého priemyselného parku v areáli bývalého podniku JAS Bardejov pre podozrenie z podvodu, ktoré sa zdĺhavom preverovaní nepotvrdilo.

Dňa 26.4.2011 bola na účet mesta pripísaná platba od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), čím došlo k odblokovaniu dočasne zastaveného preplácania žiadostí o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku na projekt „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“ zo strany Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľa pomoci. V rovnaký deň došlo k úhrade záväzkov po lehote splatnosti voči a.s. Váhostav - SK, čím došlo k zníženiu záväzkov na úroveň 1 654 071 begin_of_the_skype_highlighting            1 654 071      end_of_the_skype_highlighting €, čo predstavuje 8,93 % skutočných bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2010. Záväzky mesta  po lehote splatnosti viac ako 60 dní predstavovali k 26.4.2011 úroveň 439 432 €.

Úhradou záväzkov voči a.s. VÁHOSTAV-SK sa stav záväzkov znížil ďaleko pod zákonnú hranicu 15%, čo bolo dôvodom na prijatie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove o zrušení ozdravného režimu. Vzhľadom na hospodárenie mesta nie je predpoklad, že v blízkej budúcnosti opätovne vzniknú dôvody na zavedenie ozdravného režimu.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám