Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 Vážení občania a návštevníci stránky www.bardejov.sk

Od 01.09.2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tento zákon zavádza povinnosť nežiadať prílohy k žiadostiam v rôznych konaniach.

Od 01.09.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z obchodného a živnostenského registra
- výpis z katastra nehnuteľností

Od 23.11.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z katastrálnej mapy

Od 12.03.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z registra trestov

Od 1.9.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- potvrdenie o návšteve školy
- výpis z registra nadácií
- výpis z registra občianskych združení
- výpis z registra neinvestičných fondov
- výpis z registra neziskových organizácií
- výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom
Od 1.12.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- nedoplatky na zdravotnom poistení
- nedoplatky na sociálnom poistení
- nedoplatky na daniach
Od 1.1.2021 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia
- potvrdenie o dôchodkových dávkach

Pokiaľ už máte existujúci akýkoľvek dokument v papierovej forme u seba, zamestnanec verejnej správy ho bude akceptovať.

Štát si už vymieňa údaje medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci. Zamestnanec verejnej správy je teda povinný si vyššie spomínané dokumenty overiť v existujúcich informačných systémoch verejnej správy. Na tento účel zriadil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu portál oversi.gov.sk, ktorý je štandardným riešením pre overovanie si vyššie spomínaných výpisov.

 

 Vážení občania a návštevníci stránky www.bardejov.sk

Od 01.09.2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tento zákon zavádza povinnosť nežiadať prílohy k žiadostiam v rôznych konaniach.

Od 01.09.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z obchodného a živnostenského registra
- výpis z katastra nehnuteľností

Od 23.11.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z katastrálnej mapy

Od 12.03.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z registra trestov

Od 1.9.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- potvrdenie o návšteve školy
- výpis z registra nadácií
- výpis z registra občianskych združení
- výpis z registra neinvestičných fondov
- výpis z registra neziskových organizácií
- výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom
Od 1.12.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- nedoplatky na zdravotnom poistení
- nedoplatky na sociálnom poistení
- nedoplatky na daniach
Od 1.1.2021 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia
- potvrdenie o dôchodkových dávkach

Pokiaľ už máte existujúci akýkoľvek dokument v papierovej forme u seba, zamestnanec verejnej správy ho bude akceptovať.

Štát si už vymieňa údaje medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci. Zamestnanec verejnej správy je teda povinný si vyššie spomínané dokumenty overiť v existujúcich informačných systémoch verejnej správy. Na tento účel zriadil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu portál oversi.gov.sk, ktorý je štandardným riešením pre overovanie si vyššie spomínaných výpisov.

 

Oddelenie daní a poplatkov

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí

alt   ikona word

Registračný list – oznámenie k dani za ubytovanie

alt

Oznámenie k dani za ubytovanie

alt
Vzory tlačív daňového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje TU
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad alt alt
Plnomocenstvo alt alt
Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľností o určení daňovníka dane z nehnuteľností v zmysle § 32 zákona č. 582/2004 Z.z. alt alt
Hlásenie k miestnemu poplatku za TKO (PO) Pdf_32 ikona_word
Žiadosť o vrátenie preplatku

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o preúčtovanie preplatku

Pdf_32

Word_32

 

Oddelenie financií

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Bardejov

ikona pdf

Programový rozpočet mesta na rok 2014 a roky 2015, 2016

ikona pdf

 

Oddelenie kultúry

Oznámenie o konaní verejného podujatia: Kultúrne zariadenia v objekte

Pdf_32

Oznámenie o konaní verejného podujatia: Kluby bary a iné zariadenia v objekte

Pdf_32

Oznámenie o konaní verejného podujatia: Verejné kultúrne podujatia na verejnom priestranstve

Pdf_32

Zásady odmeňovania učinkujúcich na občianskych obradoch a slavnostiach v Meste Bardejov zabezpečovaných Zborom Pre Občianske Zaležitosti ikona pdf
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bardejov ikona pdf

 

Oddelenie správy majetku

Zoznam majetku Mesta Bardejov, ktorý bol prevedený do vlastníctva iných osôb  ikona excel
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (platné od 07.12.2017) alt
Dražobný poriadok Mesta Bardejov alt
Zásady výberového konania alt
Cenník pre poplatkový lov zveri tuzemskými poľovnými hosťami alt

 

Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie  (chodníka) - FO ikona pdf alt

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie  (chodníka) - PO

 ikona pdf alt

Žiadosť o vydanie povolenia na  zvláštne užívanie mestskej komunikácie - reklamný pútač - FO

alt  alt
Žiadosť o vydanie povolenia na  zvláštne užívanie mestskej komunikácie - reklamný pútač - PO alt  alt

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie mestskej komunikácie – sezónne sedenie – FO

 alt  alt

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie mestskej komunikácie – sezónne sedenie – PO

 alt  alt

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidenicie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

 alt  alt

Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie kontajnera -  FO

Pdf_32   Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie kontajnera - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie lešenia - FO 

Pdf_32   Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie lešenia - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o stavebné povolenie   Pdf_32    Word_32
Žiadosť o povolenie na uzávierku (obchádzku, odklon) miestnej komunikácie - FO Pdf_32  
  Word_32

Žiadosť o povolenie na uzávierku (obchadzku, odklon) miestnej komunikácie - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva- FO

Pdf_32 Word_32

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva- PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - FO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - PO

Pdf_32 Word_32

Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa ŤZP

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu - FO   Pdf_32 Word_32

Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu bus - FO  Pdf_32  Word_32
Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu bus - PO Pdf_32  Word_32
Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopanie verejnej mestskej zelene - FO Pdf_32    Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopanie verejnej mestskej zelene - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o zrušenie rozhodnutia na prenosnú garáž - FO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj

Pdf_32

 Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste

Pdf_32

Word_32
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva Pdf_32 Word_32
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - autobusy Pdf_32 Word_32
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - taxislužba Pdf_32 Word_32
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - pohyblivé reklamné tabule (pútače) Pdf_32 Word_32

 

Oddelenie školstva a športu

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 181/2019 alt
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ ikona_word
Informovaný súhlas o pokračovaní PPV  ikona_word

Informovanie dotknutej osoby – výberové konanie

ikona_word
Žiadosť o odpustenie, presun, vrátenie mes. príspevku v MŠ ikona_word

 

Oddelenie sociálne

Žiadosť o nájomný byt - bežný štandard    Pdf_32
Žiadosť o nájomný byt - nižší štandard    Pdf_32
Žiadosť o prechod nájmu bytu + čestné prehlásenie    Pdf_32
Žiadosť o súhlas na zmenu pobytu na adresu mestského bytu + čestné prehlásenie   Pdf_32 
Žiadosť o súhlas s prenechaním bytu do podnájmu + zmluva   Pdf_32 
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov + dohoda    Pdf_32
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   Pdf_32 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby   Pdf_32 
Čestné vyhlásenie k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby   Pdf_32
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie   Pdf_32 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi + Informovanie doktnutej osoby   Pdf_32 
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu alt  
Žiadosť o zmenu stravovacieho zariadenia pre poskytnutie príspevku na stravu alt  
Informovanie doktnutej osoby   ikona pdf
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v Mestských detských jasliach   ikona pdf

 

Oddelenie správy vnútorných vecí

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu ikona pdf
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky ikona_word
Žiadosť o vystavenie rodného listu ikona_word
Súhlas s prihlásením občana na pobyt ikona_word
Čestné vyhlásenie ikona_word
Splnomocnenie ikona_word
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky Pdf_32
Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky Pdf_32

 

Oddelenie životného prostredia

1. Ohlásenie drobnej stavby alt
2. Ohlásenie drobnej stavby (prípojky IS - rozvodové siete a kanalizácie) alt
3. Ohlásenie drobnej stavby (s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe alebo oplotenie) alt
4. Ohlásenie drob. stavby, staveb. úpravy (bytu, bytového jadra) alt
5. Ohlásenie jednoduchej stavby alt
6. Ohlásenie stavebnej úpravy, udržiavacích prác alt
7. Oznámenie o vyrúbaní dreviny ikona word
8. Prehlásenie o použití osobných údajov alt
9. Tlačivo pre oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia ( do 15.02. ) ikona word
10. Žiadosť o dodatočné povolenie alt
11. Žiadosť o kolaudáciu alt
12. Žiadosť o odstránenie stavby alt
13. Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného ) zariadenia alt
14. Žiadosť o povolenie / kolaudáciu vodnej stavby (studne) alt
15. Žiadosť o povolenie  zmeny užívania stavby alt
16. Žiadosť o stavebné povolenie alt
17. Žiadosť o súhlas k zriadeniu/zmene alebo užívaniu malého zdroja znečistenia ovzdušia (ďalej iba MZZO) ikona word
18. Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla alt
19. Žiadosť o územné rozhodnutie alt
20. Žiadosť o výrub dreviny ikona word
21. Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla alt
22. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením alt
23. Žiadosť - studne ikona word
24. Kolaudácia - studne ikona word

Aktualizoval: Marek Duleba, 2021-05-20, 10:27

 

{sliderEnd}

 

 

 

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám