Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 02. 2016

 

P O Z V Á N K A

na X. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční

dňa 25. februára 2016 ( štvrtok ) o  8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh na schválenie stavby financovanej z dotácií na rozvoj bývania prostredníctvom MDVaRR SR na rok 2016 (rozprava)
  5. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti na prevádzku Mestského úradu v Bardejove - dvorný trakt“ (rozprava)
  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 (rozprava)
  7. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám