Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 19. 01. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XVIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 26. 01. 2017 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 (rozprava)
  5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  6. Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
  7. Návrh zmeny plánu investičných akcií na rok 2017 v spol. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
  8. Návrh na zmenu ÚPN Mesta Bardejov - súhlas na spracovanie štúdií č. 26/2017 (rozprava)
  9. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám