Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 17. 06. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 24. júna 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
  1. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 5. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
 7. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správy o činnosti Dozorných rád spoločností mesta za rok 2020 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
  3. BTS, s. r. o.
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.Ekobard, a. s.
 8. Výročná správa o hospodárení za rok 2020 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie náv.zdr.fin.
  2. Zmena rozpočtu spoločnosti BARDBYT, s.r.o. a zmena plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. na rok 2021
  3. Návrh na zmenu rozpočtu pre m. p. Bapos na rok 2021
 10. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – ZaD č. 40 (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – stanovisko k spracovaniu štúdie k prehodnoteniu ZaD ÚPN Mesta Bardejov a ÚPN Z Bardejov, areál bývalých kasární  (rozprava)
 12. Návrh VZN Mesta o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov (rozprava)
 14. Návrh na pristúpenie Mesta  Bardejov k Memorandu o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny (rozprava)
 15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021 (rozprava)
 16. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021 (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám