Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 2. 12. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 9. decembra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh na IV.  zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Bapos na rok 2021
  2. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2020 (rozprava)
  3. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2020 (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) (grafická príloha)
 8. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 9. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024  (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2022
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2022
 10. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2022: (rozprava)
  1. Bapos, m. p.,
  2. ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2022 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o. ,
  5. Ekobard, a. s.
 12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022 (rozprava)
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 (rozprava)
 14. Návrh Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti (rozprava)
 15. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove(rozprava)
 16. Informácia o výsledku kontroly NKÚ plnenia opatrení ku kontrole majetkových účastí v obchodných spoločnostiach  v pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

21 jún 2022
20:00 - 22:00
DEŇ "D"
17 jún 2022
19:30 - 22:30
OLD STARS BARDEJOV
05 jún 2022
16:00 - 18:00
Dychovkove popoludnia v parku
12 jún 2022
13:00 - 17:00
Deň rusínov
12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
24 jún 2022
10:00 - 22:00
ROLANDOVE HRY 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám