Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 02. 02. 2023

 

P O Z V Á N K A

na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 9. februára 2023 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 (rozprava)
 5. Návrh Programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2023
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2023
 6. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2023 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
 7. Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2023 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. Mestské Lesy, s. r. o.,
 8. Návrh Zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 31/2022-2023 (rozprava)
 9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - (grafická príloha)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 10. Interpelácie (rozprava)
 11. Záver

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám