Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  04. 10.  2017

 

 

P R O G R A M

na XXXVIII. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
12. 10. 2017 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta
 4. Technicko – organizačné zabezpečenie zimnej údržby MsK, chodníkov a verejných priestranstiev v zimnej sezóne 2017/2018
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh na pridelenie dotácií pre športové subjekty v zmysle VZN 68/2005
 8. Návrh na prijatie úveru pre
  1. Bardterm, s. r. o.,
  2. Mestské Lesy, s. r. o.
 1. Návrh na riešenie základného imania pre
  1. Ekobard, a. s.,
  2. Mestské Lesy, s. r. o.
 2. Investičný zámer – rekonštrukcia lesnej cesty Mníchovský potok
 3. Investičný zámer – nákup nákladného auta s lesnou nadstavbou
 4. Investičné zámery obnovy hradobného opevnenia mesta a kultúrno-spoločenského centra mesta
 5. Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 6. Analýza problémov zadného traktu na ul. Dlhý rad v napojení na ul. Česká Lípa aj s navrhovanou zástavbou medzi obytnými blokmi na ul. Dlhý rad a OD Centrum
 7. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2018
 8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018
 9. Návrh na  ukončenie členstva v združení Karpatský Euroregión
 10. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2016
 11. Rôzne
 12. Záver

 

 

 

 

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám