Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  20. 11.  2018

 

 

P R O G R A M

na LIII. mimoriadne zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
27. 11. 2018 (utorok) o 8,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. - III. štvrťrok 2018
 3. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov za I. – III. štvrťrok 2018 v m. p. Bapos a plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za I. - III. štvrťrok 2018
  1. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov za I. – III. štvrťrok 2018 v m. p. Bapos
  2. Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za I. - III. štvrťrok 2018
 4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta
 7. Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
  1. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov  a výdavkov pre Bapos, m. p. na rok 2018
 8. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2017
  1. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12.2017, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov
 9. Informácia o príprave prvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove  zvoleného na funkčné obdobie 2018 – 2022
 10. Návrh na udelenie Ceny primátora mestaNávrh na udelenie Ceny primátora mesta
 11. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------

 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám