Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  07. 01.  2019

 

 

P R O G R A M

na I. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
15. 01. 2019 (utorok) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019
 3. Návrh na pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na I. polrok 2019
 4. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2019
 5. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019:
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
 6. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2019
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
  3. BTS, s. r. o.
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.
 7. Návrh Zriaďovacej listiny Komunitné centrum Poštárka
 8. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 9. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019
 10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na  I. polrok 2019
 11. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov
 12. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvu novej ulice: Slnečná ulica
 13. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvov nových ulíc:  „ Achátová  ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica, Zafírová ulica „
 14. Informácia o výkone zimnej údržby mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v zimnom období 2018/2019 – ústna
 15. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------

 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám