Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 05. 12. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Návrh na zmenu  programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 (rozprava)
  1. Návrh zmeny  Plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spoločnosťou  Bardbyt, s. r. o. pre rok 2019
  2. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bapos, m. p. na rok 2019
 9. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021, 2022 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2020 (rozprava)
 10. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2020 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
  3. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2020
 11. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2020 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 12. Investičný zámer obstarania stavby „Nájomné byty nižšieho štandardu – 16 bytov technická vybavenosť k nájomným bytom – sídlisko Poštárka“ (rozprava)
 13. Návrh na schválenie žiadosti o projekt v rámci Programu SK – Klíma s názvom „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“ (rozprava)
 14. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2020 (rozprava)
 15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 (rozprava)
 16. Vyhlásenie roku 2020 v meste Bardejov za rok UNESCO (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám