Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  28. 05.  2015

 

 

 

P R O G R A M

na VII.  zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
10. 6.  2015  (
streda ) o  9,00 hod.
v zasadacej sieni MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2014
 3. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta
 5. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015
 6. Návrh VZN Mesta Bardejov 2015 o zrušení CVČ,  Dlhý rad 12, Bardejov
 7. Návrh VZN Mesta Bardejov 2015 o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Komenského 23, Bardejov
 8. Návrh VZN Mesta Bardejov o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov
 9. Návrh na zmenu VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Bardejov
 10. Návrh VZN Mesta Bardejov o pamätihodnostiach na území mesta Bardejov
 11. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2014
 12. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2014
 13. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015
  1. Návrh na zmenu rozpočtu príspevku pre m.p. Bapos na rok 2015
 14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015
 15. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2015
 16. Rôzne
 17. Záver

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám