Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V súlade so zákonom  NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov na území mesta Bardejov bolo vytvorených 29 okrskov na hlasovanie v referende a sčítanie hlasov.

Referendum sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015 v čase od 07:00 h do 22:00 h.

Obyvatelia mesta oznámenia o mieste a čase konania referenda si našli vo svojich poštových schránkach ešte v prvej polovici januára 2015.

Oprávnený občan na hlasovanie v referende, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende, môže požiadať Mesto Bardejov, Mestský úrad v Bardejove o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovacie preukazy sa vydávajú v úradných hodinách. Posledný deň na jeho vybavenie je štvrtok 5. februára 2015. Miestom vydávania hlasovacích preukazov je podateľňa Mestského úradu v Bardejove, Radničné námestie 16, prízemie.

Referendum, ktoré prezident SR Andrej Kiska vyhlásil, bude obsahovať 3 otázky, o ktorých oprávnení občania môžu rozhodovať:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?


2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?


3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám