Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mestská rada

1. Mestská rada v Bardejove má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Členmi mestskej rady sú zástupcovia primátora.
2. Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Mestská rada sa schádza podľa časového plánu a podľa potreby najmenej raz za mesiac. Mestskú radu zvoláva a vedie primátor mesta, v jeho neprítomnosti na základe jeho poverenia jeden zo zástupcov primátora, inak zástupca primátora a v prípade neprítomnosti zástupcu primátora druhý zástupca primátora.
4. Mestská rada najmä
 a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
 b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
 c) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
 e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
5. Spôsob prípravy zasadnutí mestskej rady, priebeh rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania upravuje Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove.

Členovia mestskej rady

JUDr. Eva Hudáková     
JUDr. Eva Hudáková       volebný obvod č. 2          
             
    - predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta         
    - predseda komisie pre prešetrovanie sťažností        
             

 

Komisie MsZ

 - rokovací poriadok stálych komisií

KOMISIA FINANČNÁ
KOMISIA PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU
KOMISIA VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA MESTA A JEHO ČASTÍ
KOMISIA ŠKOLSTVA, TELESNEJ KULTÚRY A ŠPORTU
KOMISIA SPOLOČENSKÝCH VECÍ A KULTÚRY
KOMISIA BYTOVÁ, SOCIÁLNEJ POMOCI A ZDRAVOTNÍCTVA
KOMISIA SPRÁVY MAJETKU
KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU
KOMISIA PRE PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV MESTA

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám