Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekty financované z národných zdrojov

„Kino Žriedlo v Bardejove - I. etapa modernizácie“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 27.03.2019
Doba realizácie: 06/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Modernizácia interiéru objektu Kina Žriedlo, ktorý sa nachádza pri vstupe do Bardejovských Kúpeľov - nákup a montáž nových vstupných dverí do kinosály, výmena elektrických zariadení – svietidlá, rozvádzače osvetlenia a ističov, zapojenie  inštalácie.
Celkové predpokladané náklady: 18 854,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €

„Bardejov - sídlisko Vinbarg, dostavba športovo - oddychového areálu ZŠ“
Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program 3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania: 26.03.2019
Doba realizácie: 07/2019 – 12/2019
Obsah projektu:        
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry formou dostavby rozostavaného objektu v areáli Základnej školy na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Súčasťou riešenia budú dva bazény – plavecký bazén 25m x 12m a neplavecký (detský) bazén 8m x 4m.
Celkové predpokladané náklady: 964 535,02 €
z toho požadovaná dotácia: 200 000,00 €

„Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“
Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program 2. Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5 % spolufinancovania žiadateľom z EŠIF
Dátum podania: 26.03.2019
Doba realizácie: 09/2018 – 08/2020
Obsah projektu:        
Kompletná renovácia a sprístupnenie národných kultúrnych pamiatok, - prezentácia spoločného kultúrneho dedičstva, - zriadenie centier tradičných remesiel v Bardejove a Grybowe.
Celkové predpokladané náklady: 1 411 143,25 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €

„Výstavba multifunkčného ihriska na ul. Bardejovská Zábava v meste Bardejov“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 – podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk
Dátum podania:  13.03.2019
Doba realizácie: 09/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Podporiť rozvoj športu a zvýšiť dostupnosť športového vyžitia v lokalite mesta, v ktorej sa v súčasnosti nenachádza žiadne športovisko vybudovaním multifunkčného ihriska pre futbal, volejbal a nohejbal rozmerov 33 m x 18 m, ktoré bude slúžiť miestnym obyvateľom, predovšetkým však deťom a mládeži.
Celkové predpokladané náklady: 74 714,00 €
z toho požadovaná dotácia: 38 000,00 €

„Výstavba detského ihriska na sídlisku Vinbarg v Bardejove“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 - podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk
Dátum podania:  13.03.2019
Doba realizácie: 08/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Vytvoriť lepšie a atraktívnejšie podmienky pre rozvoj detskej pohybovej aktivity najmä pre deti predškolského veku na sídlisku Vinbarg, kde sa v súčasnosti nenachádza dostatok možností.
Celkové predpokladané náklady: 13 967,00 €
z toho požadovaná dotácia: 12 000,00 €

„Výmena športového povrchu na tenisovom kurte v mestskej časti Bardejovská Nová Ves v meste Bardejov“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 - podprogram č. 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry
Dátum podania:  13.03.2019
Doba realizácie: 08/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Vytvoriť bezpečné a vyhovujúce podmienky pre ďalšie využívanie športovej infraštruktúry v mestskej časti Bardejovská Nová Ves - vymeniť  opotrebovaný a nevhodný  antukový povrch na existujúcom tenisovom ihrisku, ktoré bolo odovzdané do užívania ešte pred 18 rokmi, za certifikovaný umelý trávnik, pre tenis, volejbal, nohejbal a bedminton.
Celkové predpokladané náklady: 24 929,00 €
z toho požadovaná dotácia: 20 000,00 €

„Podpora detského a mládežníckeho hokeja v meste Bardejov prostredníctvom nákupu športovej výbavy“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 ­- podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy  
Dátum podania: 13.03.2019
Doba realizácie: 09/2019 - 11/2019
Obsah projektu:
Nákupom hokejového športovo – technického vybavenia a hokejovej športovej výbavy podporiť dosahovanie  pozitívnych športových výsledkov, ako aj zlepšovanie športových výkonov detí a mládeže.
Celkové predpokladané náklady: 6 350,00 €
z toho požadovaná dotácia: 6 000,00 €

„Reštaurovanie Lampového stĺpa v Bardejove - 2. etapa, č. ÚZPF 1786/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  19.12.2018
Doba realizácie: 06/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Reštaurovanie gotického kamenného lampového stĺpa v areáli bývalej nemocnice na Jiráskovej ul. v Bardejove realizovaním nasledovných aktivít: - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác. V roku 2018 sa v rámci I. etapy zrealizoval reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.
Celkové predpokladané náklady: 15 600,00 €
z toho požadovaná dotácia: 14 820,00 €

„Obnova Hrubej bašty v Bardejove, 3. etapa - fasáda, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  19.12.2018
Doba realizácie: 05/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Realizovať v poradí už 3. etapu obnovy objektu a to opravu fasády v rozsahu 832 m2, ktorá je v kritickom stavebno-technickom stave a nezodpovedá jej pamiatkovej hodnote a ani funkcii, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 59 866,00 €
z toho požadovaná dotácia: 47 892,00 €

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2019“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  19.12.2018
Doba realizácie: 08/2019
Obsah projektu:
Realizácia 27. ročníka tradičného „pamiatkarského podujatia“ s medzinárodnou účasťou s názvom „Vedecká konferencia Bardkontakt 2019“, venovaného problematike mestských pamiatkových centier.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 436,00 €

„Obnova fasády Meštianskeho domu č. 5 v Bardejove, 1. etapa – reštaurátorský výskum a návrh reštaurovania, č. ÚZPF 1685/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  21.12.2018
Doba realizácie: 05/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Reštaurovanie hlavnej fasády objektu so štukovou výzdobou, súvisiacimi omietkami a vstupným kamenným portálom realizovaním 1. etapy projektu t.j. reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie .
Celkové predpokladané náklady: 5 400,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 320,00 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2019-04-11 10:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám