Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vitajte v elektronickej podateľni Mestského úradu v Bardejove.

Systém elektronickej podateľne Vám ponúka možnosť zaslať Vaše podanie elektronickou cestou.

Jednou z foriem elektronizácie služieb Mestského úradu v Bardejove je rozširovanie produktov a služieb o možnosť elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej podateľne. Zabezpečenie tejto komunikácie je realizované v tejto etape formou jednoduchej nezabezpečenej výmeny a zasielania dokumentov.

Systém elektronickej podateľne Mestského úradu Vám umožňuje podať podanie cez:
      - formulár elektronickej podateľne
      - formou emailovej správy odoslanej na adresu: podatelna@bardejov.sk.
     - na technickom nosiči dát (disketa 1.44 MB, CD, DVD, USB kľúč). Nosič treba doručiť do podateľne Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č. 16, v úradných hodinách: pondelok a utorok 8.00 – 16.00 hod, streda od 8.00 – 16.30 hod, štvrtok 7.30 – 15.30 hod a v piatok 7.30 – 15.00 hod. Technický nosič dát Vám bude vrátený len na výslovnú žiadosť.

Prijatie Vášho podania, odoslaného cez elektronickú podateľňu je vždy potvrdené spätnou notifikáciou formou emailovej správy na Vami zadanú emailovú adresu, ktorá bude odoslaná počas úradných hodín. Vaše podanie sa zaregistruje v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku Mesta Bardejov a bude označené časovou prezentačnou pečiatkou.

Požiadavky k elektronickým podaniam

V prípade, že elektronické podanie obsahuje prílohu (pripojený súbor), budú akceptované iba súbory vo formáte *.htm, *.html (hypertextový dokument), *.txt (prostý text), *.rtf (dokument v textovom štandarde RTF), *.pdf (dokument vo formáte Adobe Acrobat Reader), *.doc (dokument MS Word), *.xls (dokument MS Excel), maximálna veľkosť prílohy je 2 MB.

Jednou e-mailovou správou alebo na jednom technickom nosiči dát zasielajte iba jedno podanie. V prípade, že súčasťou jedného podania je viacero elektronických dokumentov, musí byť z ich pomenovania zrejmé, ktorý dokument je vlastným podaním a ktoré dokumenty sú prílohami tohto podania.

Vo formulári e – podania, ale aj pri elektronickom podaní emailovou správou je povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, označené * a to: e-mail, meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto/obec, vec, text.

Elektronické podanie treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní od jeho doručenia a v odôvodnených prípadoch podľa osobitnej dohody.

Elektronické podanie, ktorého obsahom je sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach musí byť v lehote do 5 pracovných dní od jeho podania písomne potvrdené podpisom, inak sa odloží.

Elektronické podanie, ktorého obsahom je žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov nie je potrebné doplniť.

Príjem a spracovanie elektronických podaní

Keď podateľňa obdrží elektronické podanie, obratom o tom vyrozumie odosielateľa e-mailovou správou, odoslanou na adresu uvedenú v podaní, pričom jej obsah bude závisieť od výsledku prvotných kontrol elektronického  podania /e- podanie/ z hľadiska jeho čitateľnosti, prítomnosti vírusu, spamu a pod. Ak neprejde e-podanie niektorou z kontrol, nebude podateľňou prijaté a v správe odosielateľovi e-podania bude uvedený konkrétny dôvod. Taktiež budú v správe uvedené identifikačné údaje e-podania.

V prípade, že odosielateľ požaduje zaslanie správy o prijatí e- podania v listovej forme, elektronická podateľňa mu správu v požadovanej forme odošle.

Pokiaľ to odosielateľ požaduje, môže byť ďalšia komunikácia s úradom vedená výhradne listovou formou.

Po prijatí elektronického podania je elektronická písomnosť zaevidovaná do registratúrneho denníka (správy registratúry) úradu. Ďalší postup je už rovnaký ako u bežného podania (zodpovedá požiadavkám zákona č. 395/2002 Z. z.). Spracovanie elektronických podaní sa riadi príslušnými zákonnými normami.

Podanie cez formulár 
elektronickej  podateľne
Podanie cez
emailovú správu
formulár email

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám