Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Podľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo spisu
Deň zverejnenia
Text informácie
ŽP 4225/2023 28.04.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Lipa malolistá (Tilia cordata) rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom E KN 5479/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet Ing. Viliama Antonyho, ktorý argumentuje hlavne poškodzovaním kanalizačnej siete koreňovou sústavou predmetnej dreviny. Predmetný strom rastie v ochrannom pásme MPR Bardejov a je súčasťou aleje vo vegetačnom zelenom páse.

ŽP 3692/2023

17.03.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrekovec opadavý (Larix decidua) rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 6522/1, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet Mesta Bardejov, oddelenie dopravy a komunálnych činností. Dôvodom je realizácia projektu revitalizácie vnútrobloku - terénne a vegetačné úpravy.

ŽP 3443/2023 23.02.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 ks Lipa maloliská (Tilia cordata) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom E KN 5479/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet Mgr. art. Juraja Bochňu, artD., ktorý argumentuje hlavne zhoršeným zdravotným stavom drevín. Predmetné stromy rastú v ochrannom pásme MPR Bardejov a sú súčasťou aleje vo vegetačnom zelenom páse.

ŽP 3238/2023 10.02.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 43 ks drevín, druh: 13 ks Vŕba rakytová (Salix caprea), 13 ks Topoľ osika (Populus tremula), 4 ks Lipa malolistá (Tilia cordata), 4 ks Agát biely (Robinia pseudoacacia), 1 ks Čerešňa vtáčia (Prunus avium), 7 ks Breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks Baza čierna (Sambucus nigra), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1293/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: OC HYPKA, s.r.o., Mlynská 2, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny majú výrazné až devastačné poškodenia na kmeni a kostrových konároch, niektoré sú vychýlené od zvislej osi, alebo napadnuté patogénmi, vrastajú do oplotenia na predmetnej parcele a narúšajú ho koreňovým systémom.

ŽP 499/2023 01.02.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Orech kráľovský (Juglans regia) a 1 ks Hruška (Pyrus), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 3160/3, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Peter Džubakovský, Orechová 18, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Hruška rastie v tesnej blízkosti od nehnuteľnosti, orech má zlý zdravotný stav a vysoký vek, hrozí zlomenie.

ŽP 431/2023 31.01.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: 3 ks Tuja (Thuja) a 2 ks Smrek (Picea) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Komesnkého), na pozemku s parcelným číslom C KN 2070/121, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a C KN 2070/40, druh pozemku: ostatná plocha , pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ:  Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Tuje sú rozvetvené, prerastené. Ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov, kedže v danom priestore sa nachádza detské ihrisko. Upchávajú kanalizáciu a poškodzujú vnútro blokový priestor. Smreky sú vyschnuté a napadnuté drevokazným hmyzom (červotoč). Stromy sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti chodníka, ktorým chodia žiaci a zamestnanci a hrozí pád a ohrozenie zdravia a bezpečnosti.

 
ŽP 382/2023 30.01.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: Tuja západná (Thuja occidentalis L.) rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1050/7, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Gmitterová Božena, Komesnkého 2, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Drevina a jej koreňový systém postupne degraduje stenu odvodňovacieho kanálu, priľahlý chodník pre peších a taktiež kanalizáciu, rastie v blízkosti nehnuteľnosti.

ŽP 261/2023 23.01.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Javor (Acer) rastúce v kat. území Bardejov - BNV, na pozemku s parcelným číslom C KN 5/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území obce.

Žiadateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia, Radničné námestie3, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Ohrozenie života a poškodenie majetku v prípade akejkoľvek deštrkcie dreviny pod vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

ŽP 6237/2022 19.12.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 282/1, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu na Nábrežnej ulici 27-28, ktoré argumentuje poškodením kanalizačnej a plynovej prípojky. Predmetné dreviny rastú v blízkosti chodníka pre peších, kanalizačnej šachty a trasy plynu.

ŽP 5924/2022 23.11.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín a 500 m2 krovitového porastu, druh: 3 ks Lieska obyčajná (Corylus avellana L.), 2 ks invázne dreviny a 500 m2 Trnka, Lieska rastúce v kat. území Bardejov, na pozemkoch s parcelným číslom C KN 4869/157, druh pozemku: orná pôda a C KN 4869/183, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Miriama Kočišová, Pod papierňou 35, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: z dôvodu vyčistenia pozemku na výstavbu rodinného domu a bránenia vstupu na pozemok.

ŽP 5822/2022 15.11.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín a 25 m2 krovitového porastu, druh: 1 ks Borovica lesná (Pinus silvestris), 5 ks Borievka skalná (Juniperus scopulorum "Skyrocket") a 25 m2 Svíb biely (Cornus alba), ruža vráskavá (Rosa rugosa) a borievka čínska (Juniperus chinensis "Pfitzeriana Glauca)  rastúce v kat. území Bardejov-lokalita Bardejovské Kúpele, na pozemku s parcelným číslom C KN 3906/22, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet Oddelenia kultúry Mestského úradu Bardejov, ktoré argumentuje zámerom výstavby letnej terasy. Borovica rastie v tesnej blízkosti fasády objektu kina, borievky presýchajú v dôsledku hustého zápoja, krovitý porast tvoria prevažne výmladky dávnejšie zmladených krov.

ŽP 5767/2022 08.11.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 2122, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Milan Čepiga, Kpt. Nálepku 60, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Drevina rastie v tesnej blízkosti domu, tieni neprimerane, koreňový systém narúša statiku domu, strom vplyvom nepriaznivého počasia vytvára extra nebezpečenstvo - padajúce konáre.

ŽP 5524/2022 18.10.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Sumach lálkový (Rhus typhina) rastúci v kat. území Bardejov (ul. Kutuzovova), na pozemku s parcelným číslom C KN 4262/1, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov ulice Kutuzovova, ktorí argumentujú poškodzovaním spevnených plôch v blízkosti dreviny.

ŽP 5273/2022 29.09.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Borovica lesná (Pinus silvestris) rastúca v kat. území Bardejov (ul. Dlhý rad), na pozemku s parcelným číslom C KN 574/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet správcu bytového domu na ulici Dlhý rad 5-6, ktorí argumentujú výstavbou oplôtku na kontajnery TKO.

ŽP 5149/2022 20.09.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek pichľavý (Picea pungens) rastúci v kat. území Bardejov (ul. A.Svianteka), na pozemku s parcelným číslom C KN 5167/40, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici A.Svianteka 23, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytových priestoroch. Predmetná drevina rastie pred fasádou bytového domu.

ŽP 5066/2022 09.09.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) rastúca v kat. území Bardejov (ul. J.Grešáka), na pozemku s parcelným číslom C KN 5149/18, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici J.Grešáka č.19, ktorí argumentujú výstavbou oplôtku na kontajnery TKO.

ŽP 5065/2022 09.09.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: Smrek pichľavý (Picea pungens)  rastúce v kat. území Bardejov (ul. Přerovská 6-7), na pozemku s parcelným číslom C KN 516/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici Přerovská 6-7, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch, poškodzovaním fasády bytového domu a inžinierskych sietí. Koruna jednej z drevín zakrývy svietidlo verejného osvetlenia. Predmetné dreviny rastú v blízkosti fasády bytového domu.

ŽP 4664/2022 28.07.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1919/26, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Jozef Host, Radničné námestie 12/12, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Drevina je v zlom zdravotnom stave, skoro suchá, hrozí pád dreviny a poškodenie majetku a života človeka.

ŽP 4418/2022 08.07.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 104 ks drevín rastúcich v kat. území Bardejov - Bardejovské Kúpele, na pozemkoch s parcelným číslom C KN 4092/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a C KN 4085, druh pozemku: ostatné plochy, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele, a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny majú menšie až značne poškodenia, niektoré z nich sú napadnuté patogénmi, alebo zvyšujú vlhkosť a zatienenie objektu hotela Dukla, rastú v príliš hustom zápoji, majú defekty vetvenia či iné poškodenia.

ŽP 3837/2022 23.05.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 21 ks drevín, druh: 2 ks Topoľ (Populus), 2 ks Vŕba (Salix), 3 ks Čerešňa (Cerasus), 4 ks Dub (Quercus L), 4 ks Breza (Betula pendula), 1 ks Javor (Acer), 3 ks Smrek (Picea) a 2 ks Tuja (Thuja) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Wolkerova), na pozemku s parcelným číslom C KN 1975/1, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú staré, konáre sa lámu a ohrozujú zdravie a bezpečnosť žiakov, zamestnancov aj okoloidúcich ľudí, autá na parkovisku, niektoré dreviny vyvolávajú alergické reakcie žiakov.Taktiež potreba upraviť prehustený a neprehľadný porast - bezpečnosť žiakov.

ŽP 3417/2022 14.04.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 2 ks Smrek pichľavý (Picea pungens) a 2 ks Smrek obyčajný (Picea abies) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Slovesnká), na pozemku s parcelným číslom C KN 404/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici Slovesnká č.17 a správcu bytového domu SPRAVBYT, s.r.o., ktorí argumentujú poškodzovaním zateplenej fasády a elektroinštalácie.

ŽP 3291/2022 31.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 2 ks Smrek omorikový (Picea omorica) a 2 ks Tuja západná (Thuja occidentalis "Malonyana") rastúce v kat. území Bardejov (Nový sad 25-26), na pozemku s parcelným číslom C KN 549/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici Nový sad 25-26, ktorí argumentujú poškodzovaním stavby koreňovým systémom a korunami drevín.

ŽP 3289/2022 31.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis), 1 ks Javor horský (Acer psedoplatanus) a 1 ks Pajazmín vencovitý (Philadelphus coronarius) rastúce v kat. území Bardejov (Pod paperňou 55), na pozemku s parcelným číslom C KN 6522/1, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici Pod papierňou 55, ktorí argumentujú najmä poškodzovaním hydroizolácie bytového domu.

ŽP 3253/2022 30.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) rastúci v kat. území Bardejov (Bardejovské Kúpele), na pozemku s parcelným číslom C KN 3906/22, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet Kultúrneho a turistického centra Bardejov, ktoré argumentujú najmä zlým zdravotným stavom dreviny. Strom rastie v tesnej blízkosti fasády objektu kina, má staršie poranenia kmeňa a konárov, drevokazné huby. Okolie koreňovej sústavy je pokryté asfaltovým povrchom, priemer koreňovej misy je k veľkosti stromu neprimerane malý.

ŽP 3054/2022 14.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Javor (Acer), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 4886/192, druh pozemkov: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MEDIC PARK, s.r.o., Ťačevská 43, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: výstavba v blízkosti stromov.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 2023.04.28, 09:00  jana.klebanova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám