Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŽP6426/2019 16.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ),  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemk parcelné čísla C KN 574/1 druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Drevina rastie v tesnej blízkosti obytného domu, má mierne preschnuté konáre. Obyvatelia bytového domu argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP6193/2019  23.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Borovica lesná ( Pinus silvestris ),  rastúcej v kat. území Bardejov, na pozemk parcelné čísla C KN 1032/1 druh pozemku:ostatná plocha , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOPS, m.p. Štefáýnikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Obyvatelia bytového domu na Jiraskovej ul. č.3 a 4 argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v príľahlých bytoch.

ŽP6085/2019  16.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  8ks drevín, druh: 8 ks Jedľa sibírska ( Abies sibirica ),  rastúcich v kat. území Bardejovská Nová Ves, na pozemkoch parcelné čísla C KN 4869/375 a C KN 4869/377 druh pozemku:orná pôda, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Ing. František Kotuľak a MUDr. Jana Kotuľaková rod.Čorejová, Pod Papierňou 53, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Výstavba rodinného domu + inžinierske siete.

 
ŽP6150/2019    21.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  18ks drevín, druh: 8 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ),  3 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ),  6 ks Topoľ biely ( Populus alba ) a 1 ks Vŕba biela ( Salix alba ),  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné čísla C KN 3492/4 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Dreviny sú napadnuté parazitom, majú polamané konáre a vrcholky, ohrozujú majetok a bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa pohybujú v areáli školy.

     
 ŽP5949/2019  07.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 421 ks drevín a 5710 m2 kropvitéh porastu,  rastúcich v kat. území Bardejov, na v km 0,0 - 3,5 km cesty I/77 a 0,0 -0,5 km obslužnej komunikácie  (k salôašu) v k.ú. Bardejobv.

Žiadateľ: Slovenská správa cies, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice    

Dôvod žiadosti:Rekonštrukcia I/77 Bardejov  - Bardejovské Kúpele.
ŽP6256/2019 31.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ), rastúci na pozemku parcela číslo C KN 5167/95 ( ul. L. Svobodu č.17 ) a  1 ks Smrek pichľavý ( Picea pungens ), rastúci na pozemku parcela číslo C KN 5167/46 ( ul. A.Svianteka č.7 ) rastúcich v kat. území Bardejov, druh pozemku :ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: na podnet obyvateľov, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a poškodzovaním fasády bytového domu.  Smrek pichľavý na ul.A.Svianteka má obnažený koreňový systém a rastie na svahu v blízkosti verejného osvetlemnia.

     
ŽP6257/2019 31.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 100m2 náletových drevín, druh:  Lieska obyčajná ( Corylus avellana ), Breza nízka ( Betula humilis ), Vŕba rakytová ( Salix caprea ) a Ostružina černicová ( Rubus fruticosus)- rastúce na pozemku  parcelné čísla E KN 3394, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : orná pôda, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Jaroslav Trudič a Jana Trudičová rod. Škapurová Mgr., Pod Papierňou 1487/39, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: úpravit terén pre záhradkárske účelý

 
 ŽP6369/2019 11.11.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh Orech popolavý ( Juglans cinerea ),  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 3432 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Novotná Amália, Gorlická 583/1, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: strom je starý, veľký, pri nepriaznivom veternom počasí ohrozuje zdravie človeka, taktiež môže vzniknúť značná škoda na mojom a majetku

susedov.

 ŽP5898/2019  02.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  dreviny, druh: Javor,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4009/1 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele     

Dôvod žiadosti: Drevina ohrozuje majetok spoločnosti a návštevníkov areálu.

 ŽP5899/2019  02.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín, druh: 10 x lipa malolistá, 2 x borovica lesná, 2 x javor horský, 1 x javor mliečny a 1 x jabloň domácaJavor,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4254/1 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele     

Dôvod žiadosti: Krajinárska štúdia doprovodnej aleje cesty III. triedy č. III/3504 spracovanej 05/2019.
     
     Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 150 m2 náletových drevín, druh: 150 m2 náletových drevín ( Borovica lesná - Pinus sylvestris ),  rastúcich v kat. území Bardejovská Nová Ves, na pozemku parcelné číslo C KN 1605/60 druh pozemku: orná pôda, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta.
ŽP6266/2019 31.10.2019

Žiadateľ: Dušan Fecko, Záhradná 3193/8, Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti:Výstavba rodinného domu + inžinierske siete.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 14.11.2019 08:51 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám