Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŽP 5273/2022 29.09.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Borovica lesná (Pinus silvestris) rastúca v kat. území Bardejov (ul. Dlhý rad), na pozemku s parcelným číslom C KN 574/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet správcu bytového domu na ulici Dlhý rad 5-6, ktorí argumentujú výstavbou oplôtku na kontajnery TKO.
ŽP 5149/2022 20.09.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek pichľavý (Picea pungens) rastúci v kat. území Bardejov (ul. A.Svianteka), na pozemku s parcelným číslom C KN 5167/40, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici A.Svianteka 23, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytových priestoroch. Predmetná drevina rastie pred fasádou bytového domu.

ŽP 5066/2022 09.09.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) rastúca v kat. území Bardejov (ul. J.Grešáka), na pozemku s parcelným číslom C KN 5149/18, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici J.Grešáka č.19, ktorí argumentujú výstavbou oplôtku na kontajnery TKO.

ŽP 5065/2022 09.09.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: Smrek pichľavý (Picea pungens)  rastúce v kat. území Bardejov (ul. Přerovská 6-7), na pozemku s parcelným číslom C KN 516/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici Přerovská 6-7, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch, poškodzovaním fasády bytového domu a inžinierskych sietí. Koruna jednej z drevín zakrývy svietidlo verejného osvetlenia. Predmetné dreviny rastú v blízkosti fasády bytového domu.

ŽP 4664/2022 28.07.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1919/26, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Jozef Host, Radničné námestie 12/12, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Drevina je v zlom zdravotnom stave, skoro suchá, hrozí pád dreviny a poškodenie majetku a života človeka.

ŽP 4418/2022 08.07.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 104 ks drevín rastúcich v kat. území Bardejov - Bardejovské Kúpele, na pozemkoch s parcelným číslom C KN 4092/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a C KN 4085, druh pozemku: ostatné plochy, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele, a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny majú menšie až značne poškodenia, niektoré z nich sú napadnuté patogénmi, alebo zvyšujú vlhkosť a zatienenie objektu hotela Dukla, rastú v príliš hustom zápoji, majú defekty vetvenia či iné poškodenia.

ŽP 3837/2022 23.05.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 21 ks drevín, druh: 2 ks Topoľ (Populus), 2 ks Vŕba (Salix), 3 ks Čerešňa (Cerasus), 4 ks Dub (Quercus L), 4 ks Breza (Betula pendula), 1 ks Javor (Acer), 3 ks Smrek (Picea) a 2 ks Tuja (Thuja) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Wolkerova), na pozemku s parcelným číslom C KN 1975/1, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Dreviny sú staré, konáre sa lámu a ohrozujú zdravie a bezpečnosť žiakov, zamestnancov aj okoloidúcich ľudí, autá na parkovisku, niektoré dreviny vyvolávajú alergické reakcie žiakov.Taktiež potreba upraviť prehustený a neprehľadný porast - bezpečnosť žiakov.

ŽP 3417/2022 14.04.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 2 ks Smrek pichľavý (Picea pungens) a 2 ks Smrek obyčajný (Picea abies) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Slovesnká), na pozemku s parcelným číslom C KN 404/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici Slovesnká č.17 a správcu bytového domu SPRAVBYT, s.r.o., ktorí argumentujú poškodzovaním zateplenej fasády a elektroinštalácie.

ŽP 2682/2022 14.02.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Tuja západná "Malonyana" (Thuja occidentalis) rastúci v kat. území Bardejov (cintorín sv. Michala), na pozemku s parcelným číslom C KN 1309/3, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet Evy Ševčíkovej, ktorá argumentuje namä poškodzovaním hrobky koreňovou sústavou predmetnej dreviny.

ŽP 2681/2022 14.02.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci v kat. území Bardejov (ul. Mihaľov), na pozemku s parcelným číslom C KN 4585/3, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mgr. Patrícia Bochová, Mihaľov 4253/89, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Strom je príloš vysoký a rastie v blízkosti rodinného domu. Pri silných búrkach, vetroch z neho padajú časti komárov.

ŽP 3869/2021 31.01.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín, druh: 6 ks Višňa a 5 ks Dub, rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1298/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Peter Kopalko, Štefánikova 61, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: je skutočnosť, že dreviny rastú na komunikácii (ceste), ktorá je prístupovou cestou ku obytným domom a obmedzujú (zužujú) šírku cesty, ktorá je už aj tak veľmi úzka.

ŽP 3024/2022 11.03.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci v kat. území Bardejov (ul. Dlhý rad), na pozemku s parcelným číslom C KN 574/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Dlhý rad č.1, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP 191/2022 17.01.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Smrek obyčajný (Picea abies (L.) H. Karst.) rastúci v kat. území Bardejov (ul. Slovenská), na pozemku s parcelným číslom C KN 404/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Slovenská č.13, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP 3253/2022 30.03.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) rastúci v kat. území Bardejov (Bardejovské Kúpele), na pozemku s parcelným číslom C KN 3906/22, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet Kultúrneho a turistického centra Bardejov, ktoré argumentujú najmä zlým zdravotným stavom dreviny. Strom rastie v tesnej blízkosti fasády objektu kina, má staršie poranenia kmeňa a konárov, drevokazné huby. Okolie koreňovej sústavy je pokryté asfaltovým povrchom, priemer koreňovej misy je k veľkosti stromu neprimerane malý.

ŽP 2788/2022 22.02.2022 iadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Borovica čierna (Pinus nigra), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 3638/234, druh pozemku: orná pôda, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: PhDr. Anna Šimová, Ľudovíta Štúra 48, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia, zasahujú do verejných priestorov - chodník, cesta. V prípade kalamity hrozí spadnutie stromov (aj ohrozenie života či úrazu).

ŽP 3466/2021 22.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 4 ks vŕba rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 5429/77 druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Ing.  Lukáš Kolega, Buková ulica 2, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Stromy sa nachádzajú v záhradkarskej oblsti a ich súčasný zdravotný stav ohrozuje bezpečný pohyb ľudí.

ŽP 3455/2021 22.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks tuja  a 1 ks smrek rastúce v kat. území Bardejov (ul. Hurbanova), na pozemku s parcelným číslom C KN 18/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MV SR Centrum podpory Prešov, Oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov          

Dôvod žiadosti: Na základe žiadosti OR PZ v bardejove, z dôvodu plánovaného rozšírenia parkovacích miest.

ŽP2800/2022 22.02.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 46 ks drevín, druh: 9 ks Vŕba, 19 ks Jabloň, 8 ks Jelša, 7 ks Čerešňa, 2 ks Hrab a 1 ks Osika, rastúce v kat. území Bardejov, na pozemkoch s parcelným číslom C KN 3810/2, C KN 3810/70, C KN 3810/153, C KN 3810/154, C KN 3810/155, C KN 3810/156 a C KN 3810/157, druh pozemkov: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Rambet, s.r.o., Poštárka 3758/151, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: o výrub drevín za účelom zriadenia prevádzky predaja štrky-piesky a skládky kameniva.

ŽP 3054/2022 14.03.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Javor (Acer), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 4886/192, druh pozemkov: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MEDIC PARK, s.r.o., Ťačevská 43, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: výstavba v blízkosti stromov.

ŽP 3289/2022 31.03.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis), 1 ks Javor horský (Acer psedoplatanus) a 1 ks Pajazmín vencovitý (Philadelphus coronarius) rastúce v kat. území Bardejov (Pod paperňou 55), na pozemku s parcelným číslom C KN 6522/1, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici Pod papierňou 55, ktorí argumentujú najmä poškodzovaním hydroizolácie bytového domu.

ŽP 3291/2022 31.03.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 2 ks Smrek omorikový (Picea omorica) a 2 ks Tuja západná (Thuja occidentalis "Malonyana") rastúce v kat. území Bardejov (Nový sad 25-26), na pozemku s parcelným číslom C KN 549/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. podáva žiadosť na podnet obyvateľov domu na ulici Nový sad 25-26, ktorí argumentujú poškodzovaním stavby koreňovým systémom a korunami drevín.

ŽP2890/2021 28.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smerk obyčajný (Picea abies) rastúca v kat. území Bardejov (ul. J. Grešáka 18), na pozemku s parcelným číslom C KN 5149/20 druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici J. Grešáka 18, ktorí argumentujú najmä zhoršenými svetelnými podmienkami v príľahlých bytoch.

ŽP 340/2022 24.01.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana) rastúce v kat. území Bardejov (ul. Českej lipy č. 47), na pozemku s parcelným číslom C KN 549/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Českej lipy č. 47, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytových priestoroch. Predmetné dreviny rastú v blízkosti bytového domu.

 ŽP2687/2021  06.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks dreviny, druh: 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)1 ks Javor horský (Acer pseudoplatanus), 1 ks Čerešňa (Prunus avium), 1 ks Borovica lesná (Pinus silvestris) a 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1501/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola Bartolomeja Krpelca, T.Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú prestárle, majú zlý zdravotný stav a v súčasnosti ohrozujú bezpečnosť deti a návštevníkov školy.

 ŽP3249/2021  02.11.2021  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 1 ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium (L.) Moench), 2 ks Jabloň (Malus ioensis (Wood) Britt.) a 1 ks Slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera Ehrh.), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 3701/56, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Miroslav Prokopovič, Tehelná 2669/73, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestárle a ohrozujú bezpečnosť padajúcimi konármi, a majetok na susediacom pozemku.

 ŽP3319/2021  08.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: Breza previsnutá (Betula pendula) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 399/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov, ktorí argumentujú najmä zhoršeným zdravotným stavom drevín a zasahovaním korún do nadzemných inžinierských sietí.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 2022.09.29, 11:02  jana.klebanova@bardejov.sk

 

 

 

 

 

 

Najblišie udalosti

27 sep 2022
19:00 - 21:00
PONTES - 22. Medzinárodný festival
04 okt 2022
17:00 - 22:00
NESKORO VEČER
06 okt 2022
08:00 - 17:00
SYNAPSIE

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám