Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
 ŽP 2018/06671  11.12.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 75 ks drevín, druh:  4 ks Javor mliečný, 18 ks Smrekovec opadavý, 6 ks Hrab obyčajný, 2 ks Javor Horský, 5 ks Lipa malolistá, 36 ks Borovica lesná, 2 ks Dub letný,  1 ks  Čerešňa vtáčia, 1 ks Agát biely - rastúce na pozemkoch  parcelné čísla CKN 3139/1, CKN 3125 a CKN 3118, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia, Bardejov, Radničné námestie 3, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sa nachádzajú v hustom zápoji, sú odumreté, takmer odumreté, alebo značne poškodené, či napadnuté patogénmi a ohrozujú bezpečnosť, zdravie a majetok návštevníkov i okoloidúcich akéo aj stav ostatných okolitých stromov.

 ŽP 2018/06184 06.11.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1 ks  Topoľ biely  ( Populus alba ) rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo E KN 3025, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Havrilová Marta rod. Petrašková, Mihaľov 2494/37, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Drevina je prestarlá, pri nepriaznivom počasí ohrozujú suché konáre zdravie ľudí  a susedné nehnuteľnosti.

 ŽP 2019/2096  08.01.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín, druh: 4 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ) rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 4757/143, druh pozemku trvalý trávny porast, rastúce v kat.území Bardejov,  1 ks Jedľa biela ( Abies alba )  a 1 ks Borovica lesná (  Pinus  sylvestris ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4731/50, druh pozemku: trvalý trávny porast  a 2 ks Lipa malolistá ( Tilia  cordata ) rastúce na parcele číslo CKN  4731/53, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : trvalý trávny porast, pozemky sú umiestnené mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ:  Jalčová Eliška Komenského 567/33, 085 01 Bardejov, Jalč Jozef a Mária Jalčová, Pod Papierňou 1485/57, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Revitalizácia pozemku, výsadba ovocných drevín.

ŽP 2018/06250 13.11.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín, druh: 8 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ) rastúcich v kat. území Bardejov  ( lokalita Bard.Kúpele ), na pozemku parcelné číslo CKN 4145/67, druh pozemku trvalý trávnatý porast, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: OBUV - Špeciál, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Výstavba apartmanového domu.

 ŽP2018/06185

 

06.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9ks drevín, druh: 2 ks  Jelša sivá ( Alnus incana ) , 5 ks Vŕba biela (Salix alba ) a 2 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ), rastúcich  v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo EKN 3369, druh pozemku : trvalý travný porast, pozemok je umiestnený mimo zastavaného území mesta.

 Vladimír Benko, Pod Papierňou 56, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny rastú na parcele, ktorá bola v minulosti využívaná ako prístupová cesta ku záhradkárskej lokalite.  Žiadateľ prístupovú - účelovú komunikáciu chce upraviť do pôvodného stavu z dôvodu toho, že terajšia prístupová komunikácia novým vlastníkom je neprejazdná.

 

 

 
     
     
     
ŽP2254/2019 18.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1 ks Borovica čierna ( Pinus nigra ),  rastúca na pozemku parcelné číslo CKN 1184/8, druh pozemku:ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta v k.ú. Bardejov.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Obyvatelia bytového domu na ulici Partizánska č.5, argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP2018/06048 22.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín, druh: 1 ks Agát biely ( Robinia pseudoacacia ) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 4157/1 v k.ú. Bardejov, druh pozemku ostatné plochy, 1 ks  Jabloň domáca ( Malus domestica ),  1 ks Slivka domáca ( Prunus domestica ), 2 ks  Breza previsnutá ( Betula pendula ) a 2 ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4157/13, druh pozemku: ostatné plochy, pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik sližieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytových domov v Bardejovských Kúpeľoch, ktorí aregumentujú najmä zhoršeným zdravotným stavom predmetných stromov. Dreviny mierne preschnuté s defektami vetvenia.

ŽP 2127/2019  09.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín a 16m2 náletových drevín: 2ks Breza previsnutá ( Betula  pendula ) rastúcich na pozemku parcela číslo CKN 6328/7, v kat. území Bardejov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Riznár Ján, Lukavica 46, 086 21 Lukavica     

Dôvod žiadosti: Zriadenie vjazdu k rekreačnej zrubovej chate na parcelách CKN 6113/2 a 6113/3.

 
 ŽP2255/2019 18.01.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 150 m2 náletových drevín:  1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) s obvodom kmeňa 80 cm,  1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) s obvodom kmeňa 70 cm, 1 ks Vŕba biela ( Salix alba )  s obvodom kmeňa 45 cm, 1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) s obvodom kmeňa 90 cm , 1 ks Topoľ osika ( Populus tremula ) s obvodopm kmeňa 45 cm, 1 ks Dub letný ( Quercus robur )  s obvodom kmeňa 80 cm, 1 ks Čerešňa vtáčia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 45 cm, meraných vo výške 130cm nad zemou, 1 ks Vŕba biela ( Salix alba)  s obvodom kmeňa 120 cm, 1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) s obvodom kmeňa 100 cm ( 10 kmeňov ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 130cm , 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 120 cm, 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 150cm ( 4 kmene ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea )

s obvodom kmeňa 160cm ( 2 kmene ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 150cm ( drevina preschnutá ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 200 cm ( 3 kmene ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 180 cm ( 10 kmeňov - porast ), meraných vo výške 0,0m nad zemou,  Svíb krvavý ( Cornus sanguinea ), Ruža šípová ( Rosa canina ), Bršlen európský ( Euonymus europaeus ), Javor mliečný ( Acer platanoides ), Breza previsnutá ( Betula pendula ) a Topoľ osika  ( Populus tremula ),   rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 5122/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom  území mesta Bardejov. 

Žiadateľ: W - STAVOB, s.r.o., Dlhý rad 34, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny tvoria náletovú vegetáciu, ktorá dlhodobo nebola ošetrovaná a udržiavaná., Porast má miestami hustý zápoj, niektoré z drevín nemajú dostatočnýá priestor na rast a vývoj, sú poškodené ( zlomy kmeňov a konárov, staršie poškodenia ).

ŽP2019/2100 08.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7ks drevín, druh: 4 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1292/4, 1292/3, druh pozemku : zastavasné plochy a nádvoria a parcela číslo CKN 1291/2, druh pozemku: ostatné plochy, 2 ks Čerešňa vtáčia ( Cerarus avium ) rastúce na pozemku číslo CKN 1291/2, druh pozemku : ostatné plochy a 1 ks Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ) rastúci na pozemku parcela číslo CKN 1291/2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemoky sú umiestnené v  zastavanom území mesta Bardejov.

Žiadateľ:Lazor Branislav a Anna Lazorová rod. Čamáková, Ťačevská 3463/43, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Dreviny - náletové, narušujú svojim koreňovým systémom existujúce plynovody a svojou výškou prerástajú existujúce vzdušné elektrické vedenie.

 
   
 
ŽP2018/06549  05.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5ks drevín, druh: 5ks Jaseň štíhly ( Fraxinus  excelsior )  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 6522/29 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MAKOS, a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov 

  

Dôvod žiadosti:  Technické úpravy parkových a spevnených plôch - rozšírenie.

 
ŽP2256/2019  18.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks drevín, druh: 1ks Čerešňa vtáčia ( Prunus avium ) s obvodom kmeňa 80 cm, meraného vo výške 0,0m nad zemou a 2 ks Hruška obyčajná ( Pyrus communis ) s obvodom kmeňov 70 a 70 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 5152/1, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ:W - STAVOB, s.r.o., Dlhý rad 34, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny majú zníženú fyziologickú a biomechanickú vitalitu, dlhodobo neboli ošetrené, majú preschnuté, vyvetvené koruny so staršími poraneniami kmeňov a konárov. Na túto parcelu žiadateľ má vydané právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu " Bytového domu ".

 
 ŽP2018/05930 11.10.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín, druh: 3 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 50, 80 a 85cm, meraných vo výške 130cm nad zemou,  1 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ) s obvodom kmeňa 110cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúce v kat. území Bardejov ul. Komenského č.40, na pozemku parcelné číslo CKN 1991/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 2 ks Breza previsnutá  ( Betula pendula ) s obvodom kmeňov 85 a 100cm, meraných vo výške 130cm nad zemous a 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 70cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúce na pozemku parcela číslo C KN 2070/143, druh pozemku: ostatné plochy, rastúce v kat.území Bardejov ul. Ťačevská č.5, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 7786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytových domov D5 na ulici Komenského č.40 a na ulici Ťačevská č.5 blok K 10, ktorí argumentujú hlavne zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a zámerom je výstavba prístrešku pre kontajnery TKO.

   

 

ŽP2018/06049 22.10.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ),  rastúci na pozemku parcela číslo C KN 1161 v kat. území Bardejov, druh pozemku: ostatné plochy, 1 ks Borovica Banksová ( Pinus banksiana ), rastúca na pozemku parcela číslo CKN 1159/8 v kat. území Bardejov a 1 ks  Lipa malolistá ( Tilia cordata ),  rastúca na pozemku parcela číslo CKN 1159/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 080 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Stromy sú prestarlé, svojím koreňovým systémom poškodzujú spevnené plochy, chodníky a existujúce kanalizačné prípojky. Konáre Smreka obyčajného poškodzujú fasádu školy. Na parcele číslo CKN 1159/16 a 1159/8 sa bude realizovať výstavba parkovacích plôch.

 ŽP2018/006410  27.11.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks dreviny, druh: 2 ks  Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňov 165 a 120cm, meraných vo výške 130cm nad zemou,  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN4802/1, druh pozemku: záhrada ( záhrad.lokalita Pod Mihaľovom ) , pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta Bardejov.

Pavol Baran a Mgr. Magdaléna Baranová rod. Morozová, Gorlická 586, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestarlé, v prípade silnejšieho veterného nárazu hrozí vyvrátenie a tiež je tu obava zo vzniku majetkovej škody.

 ŽP2018/05703  24.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: smrek obyčajný  ( Picea abies )  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 574/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Dlhý rad 1-2, blok B-3) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Dlhý rad č.1-2, blok B-3, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2019 18.01.2019 11:19 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám