Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Primátor mesta - fotograifa

MUDr. Boris Hanuščak
Primátor mesta Bardejov

 

bar_kontakty

zivotopis

 

Primátor mesta

 

- je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou.
- je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Je správnym orgánom v administratívnoprávnychvzťahoch.
- zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, vrátane nariadení mesta,
- vykonáva mestskú správu,
- zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
- rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, Štatútom mesta, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
- uschováva pečať mesta a vlajku mesta,
- používa mestské insígnie, ktoré tvorí primátorská reťaz,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie zástupcu primátora, návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície, vedúcich /riaditeľov/ rozpočtových a príspevkových organizácií,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom a do orgánov právnických osôb s majetkovou účasťou mesta,
- vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na určenie platu hlavnému kontrolórovi a zástupcovi primátora a na určenie ich odmien,
- určuje plat a odmeny vedúcim /riaditeľom/ rozpočtových a príspevkových organizácií,
- vymenováva svoje pracovné - poradné orgány /komisie/ a určuje im náplň práce,
- navrhuje mestskému zastupiteľstvu udeliť čestné občianstvo mesta a udeľuje Cenu primátora mesta Bardejov.
- ukladá právnickým a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
- môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu za podmienok ustanovených v zákone o obecnom zriadení.
- vykonáva správu mesta a zastupuje mesto navonok.

Kancelária primátora mesta

1/ Kancelária primátora mesta má osobitné samostatné postavenie na úrovní oddelenia, je priamo riadená primátorom mesta, na čele kancelárie primátora je vedúci kancelárie, ktorý vedie a organizuje jeho prácu a člení sa na

- útvar tlačový a medzinárodných vzťahov,
- sekretariát primátora,
- referát personalistiky.

2/ Úlohou kancelárie primátora mesta je najmä:

- zabezpečovanie organizačných, informačných a evidenčných prác v kancelárii primátora mesta a zástupcov primátora mesta,
- získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť a iné inštitúcie,
- koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
- tvorba koncepcie rozvoja mesta, príprava zámerov, programov a projektov rozvoja mesta, školských a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- organizovanie všetkých porád primátora mesta,
- evidencia došlej pošty adresovanej primátorovi a zástupcom primátora mesta a sledovanie jej vybavovania,
- príprava pozvánok na pracovné rokovania primátora a zástupcov primátora mesta a ich organizačné zabezpečenie,
- príprava kompletných materiálov a podkladov na pracovné rokovania primátora a zástupcov primátora mesta,
- spolupráca a podieľanie sa na príprave materiálov na rokovanie orgánov mesta – komisie mestského zastupiteľstva, rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
- vedenie evidencie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
- prijímanie a zabezpečovanie oficiálnych hostí a pracovných návštev,
- prijímanie a zabezpečovanie zahraničných návštev,
- protokolárne zabezpečovanie oficiálnych prijatí domácich a zahraničných delegácií mesta,
- zabezpečovanie služobných ciest primátora a zástupcov primátora mesta,
- vedenie evidencie zahraničných služobných ciest zamestnancov mesta,
- zabezpečovanie komplexnej personálnej práce /vznik, priebeh a ukončenie pracovného pomeru/ a následná príprava a vyhotovení podkladov odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- prípravná a koordinačná činnosť, následne zabezpečovanie realizácie projektov mesta v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny i Fondom sociálneho rozvoja v oblasti verejno-prospešných prác, aktivačných a dobrovoľníckych prác,
- vykonávanie ďalších činností podľa pokynov primátora zabezpečujúcich riadny chod kancelárii primátora a zástupcov primátora mesta.

Dokumenty a tlačiváKontakty

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám