Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Ing. Miloš Mikula 


Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta Bardejov
kontrolor@bardejov.sk 054 / 4862 102

 kontakt_bar

 

 

Smernica primátora mesta o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

 

Hlavný kontrolór mesta bol zvolený mestským zastupiteľstvom dňa 8.11.2018 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a jeho funkčné obdobie sa končí uplynutím šesťročnej lehoty po nástupe do práce,  t.j. 29.12.2024.

Náplň práce je vymedzená v rozsahu:

 

- kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva v zmysle zákona o správe majetku štátu
- kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
- kontroly vybavovania sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a kontroly vybavovania petícií - zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o petičnom práve
- kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta
- kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších interných predpisov

Vymedzenému rozsahu kontrolnej činnosti podliehajú:

 

- mestský úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré s ním nakladajú a to v rozsahu   dotýkajúcom  sa  tohto  majetku   alebo majetok mesta, ktorý mesto prenechalo iným osobám na užívanie
- osoby, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta alebo návratné, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov

Hlavný kontrolór má za povinnosť:

 

- predkladať mestskému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti spravidla na polročné obdobie,  zároveň  tento  plán  je  povinný  zverejniť v meste  obvyklým   spôsobom najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním
- predložiť mestskému zastupiteľstvu ročnú správu o svojej činnosti a to do  60 dní po uplynutí kalendárneho roku
- vypracovať odborné stanoviská k rozpočtu mesta a záverečnému účtu na príslušný rok
- predkladať   správy   o  kontrolných   zisteniach   mestskému   zastupiteľstvu  na  jeho najbližšom zasadnutí
- spolupracovať s orgánmi štátu vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami, ktoré mesto obdŕžalo zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
- vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo uznesením
- riadiť sa všeobecne platnými pravidlami kontrolnej činnosti a Vnútorným kontrolným systémom mesta
- plniť i ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon

Okrem toho sa hlavný kontrolór:

 

Zúčastňuje rokovaní mestského zastupiteľstva, kde plní úlohy v súlade so schváleným programom a rokovaní mestskej rady, na ktorej má poradný hlas. Fakultatívne sa môže zúčastňovať aj na rokovaniach ďalších poradných orgánov mesta, ak si mesto takéto orgány zriadilo. Má právo nahliadať do dokladov a iných dokumentov v súlade s predmetom kontroly a ak ho o to požiadajú poslanci mestského zastupiteľstva alebo primátor mesta jeho povinnosťou je bezodkladne im výsledky kontrolných zistení sprístupniť.

Útvar hlavného kontrolóra

 

- Útvar hlavného kontrolóra bol zriadený mestským zastupiteľstvom a je súčasťou mestského úradu
- Riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór
- Útvar zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci, ktoré súvisia s prácou a plnením úloh hlavného kontrolóra

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
ODBORNÉ STANOVISKÁ K NÁVRHOM ROZPOČTOV A ZÁVEREČNÝCH ÚČTOV MESTA
INÉ
 

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám